компютър

България е с най-значимо женско участие във високотехнологичния сектор, показват данни на Евростат. Но заетите в съвременни производства са по-малко от средното за Европа.

През 2011 г. 34 млн. души са били заети с производствения сектор на ЕС (15.7% от всички заети. От тях 2.4 милиона са били заети във високотехнологичния сектор, показват данни на Евростат, което е 1.1% от общата заетост. В наукоемки услуги са заети 2.7 на сто. С най-висок дял на заетите в хай тек производства са Унгария и Ирландия, а във наукоемки услуги  – Ирландия, Люксембург, Малта, Финландия, Швеция.
У нас заетите във високотехнологични производства са 0.8%, а заетите в услуги, разчитащи на знанието – 2.3%, като и по двата показателя сме под средното ниво за ЕС. Наукоемки услуги са телекомуникациите, програмирането, научни изследвания и др.

технологичен износ

Износ на хай тек продукти, 2012

България е сред страните със силно женско присъствие както във високотехнологичното производство (54%, второ място след Естония), така и в услугите, разчитащи на знанието (44% жени,  най-висок дял в Европа).

Търговията с хай тек стоки включва 9 групи – „Авиация”, “Химия”, “Компютърна офис техника”, “Електрически машини”, “Електроника-телекомуникации”, “Неелектрически машини”, “Фармация”, “Научни инструменти”.
На ниво ЕС стойността на износа на хай тек продукти представлява 15.6% от целия износ през 2012 г. Авиацията и електрониката съставляват почти половината. Германия е водещият износител на хай тек стоки, следвана от Холандия, Франция, Великобритания и Белгия. Всички тези страни, освен Великобритания, отчитат и положителен търговски баланс.