Водещи експерти от дирекция „Финансово разузнаване“ на ДАНС и от „Делойт“ ще разяснят приложението на новия Закон за мерките срещу изпиране на пари на 19 септември.

Конференцията се организира от Медийна лаборатория, която е собственик на Economix.bg.

Новият закон въвежда в българското законодателство последните изисквания на Четвъртата директива за пране на пари. Голяма част от разпоредбите на закона все още не се прилагат, тъй като сроковете са съобразени с приемането на Правилника за прилагане на закона. Въпреки това задължените лица трябва да започнат подготовката за персоналните и организационните мерки, които се изискват от закона, като разработят съответните процедури.

Още информация и регистрация

Обучението е насочено към представители на финансови институции, счетоводни къщи, одитори, адвокати, агенции за имоти, търговци на едро и др. задължени лица по чл. 4 от ЗМИП.

Предвидени са отговори на въпроси.

 

Програма:

Новият закон за мерките срещу изпиране на пари

19 септември, Софарма Бизнес Тауърс, блок Б, ет. 3, зала Изток

8:45-9:15 Регистрация

9:15-10:15

ЛекцияНовите изисквания за превенция срещу изпиране на пари и финансиране на тероризма”

Лектор: Екип на дирекция Финансово разузнаване на  ДАНС

10:15-10:45

Въпроси и отговори

10:45-11:10
  Кафе пауза

11:10-11:55

ЛекцияКомплексната проверка съгласно новия ЗМИП

Лектори: Аделина Миткова, Миглена Мичева, „Делойт Лигъл“

11:55-12:40

ЛекцияСъотношение между правилата на ЗМИП и правилата за защита на личните данни

Лектори: Аделина Миткова, Миглена Мичева, „Делойт Лигъл“

12:40-13:00

Въпроси и отговори

За лекторите

Аделина Миткова
Мениджър, Делойт Лигъл

Аделина е адвокат в Делойт Лигъл от 2014 г.
Преди присъединяването си към екипа, тя е работила повече от 8 години в Банковия отдел на CMS Cameron McKenna LLP, клон България. Аделина е вписан адвокат от 2009 г. Разполага с широк опит в областта на банковото, финансовото, търговското и облигационното право, нормативно съответствие и регулации, включително съотвествие със законодателството в областта на личните данни и мерките срещу изпирането на пари.
Релевантен опит
• Анализ и оценка на съответствие с изискванията на Общия регламента за защита на личните данни (Регламента) и законодателството в областта на мерките срещу изпирането на пари на водещи кредитни институции; консултации във връзка с имплементация на изискванията на Регламента/ЗМИП, включително преглед на вътрешни правила и политики, информационни писма, регистри на дейности по обработка; консултации по редица въпроси в сферата на личните данни, включително относно трансфер на лични данни в трети държави, директен маркетинг, отношения между обработващ и администратор, права на субектите на данни, и др.
• Съдействие във връзка с извършване на оценка на риска от обработването на лични данни/риска от изпирането на пари и консултации по предприемане на необходимите технически и организационни мерки, и др.
• Провеждане на обучения, включително във връзка с правилата за защита на личните данни и мерките срещу изпирането на пари.

Миглена МичеваМиглена Мичева
Мениджър, Делойт Лигъл

Миглена е адвокат и мениджър в Делойт Лигъл с повече от 15 години юридическа практика.
Миглена има богат професионален опит в предоставянето на консултации и съдействие по регулаторни въпроси, защита на личните данни, преглед на съответствието с нормативната уредба на множество клиенти в сферата на здравеопазването, банки и небанкови финансови институции, компании в областта на информационните технологии и в различни индустрии, публични дружества, медии, застрахователни компании и др.
Тя е консултирала множество местни и международни компании относно различни въпроси в областта на правото, сред които защита на личните данни, регулаторни въпроси, интелектуална собственост, търговско и застрахователно право, трудово право и др.
Релевантен опит в защита на личните данни
Оценка на съответствието с изискванията на Регламента на небанкова финансова институция
Оценка във връзка с обработването на лични данни за здравословно състояние в държавна болница; представителство на болницата пред Комисия за защита на личните данни; съдействие при изготвяне на задължителни фирмени правила; консултиране относно правните изисквания при обработването на чувствителни лични данни
Оценка на риска при обработването на лични данни и консултиране на международен доставчик на финансови услуги относно балансиране на защитата на личните данни с други права и интереси, например със задълженията по Закона за мерките срещу изпирането на пари; изготвяне и подаване на документи за регистрация като администратор на лични данни; преглед на вътрешните правила на дружеството относно защитата на личните данни и изготвяне на съответната документация
Съдействие на международна компания в областта на биотехнологиите относно различни въпроси в сферата на защитата на личните данни; консултиране относно спазването на законодателството и особените изисквания при обработване на чувствителни лични данни, например за здравословно състояние
Оценка на сигурността и защитата на личните данни на международна хотелска верига; представителство на същата пред Комисия за защита на личните данни; оказване на съдействие при изготвяне на задължителни фирмени правила с оглед трансфера на лични данни в други държави; съдействие за получаване на предварително одобрение за трансграничен трансфер на лични данни
Оценка на съответствието с изискванията на Регламента на голяма телекомуникационна компания, развиваща дейност в България; съдействие при планиране на мерките, целящи отстраняване на несъответствията