работници

Ръстът на средната работната заплата през първото тримесечие се забави до 7% на годишна база, показаха данни на НСИ. Спрямо декември дори е налице понижение.

По-конкретно, данните показват, че средната работна заплата през първото тримесечие е била 1077 лв., спрямо 1095 лева през последното тримесечие на миналата година (без премии) и 1006 лева през първото тримесечие на 2017 г.

През март средната работна заплата достигна 1107 лева при 1123 лева през декември. Обичайно е през януари и февруари заплатите да са по-ниски от декемврийските, но през последните години до март те успяваха да се върната на декември.

Заплатите нарастват по-бавно

Ръст на СРЗ в държавния и частния сектор на годишна база

Също така прави впечатление, че увеличението на доходите е движено основно от обществения сектор, докато при частния сектор виждаме двойно по-нисък темп на нарастване. В резултат заплатите в частния сектор отново са по-ниски от тези в обществения. Едната от очевидните причини е сивата икономика и все пак през първото тримесечие на миналата година частният сектор успя да изпревари държавния по средно заплащане. Увеличението на заплатите на учителите е причина за по-бързото нарастване на заплащането както в държавната икономика, така и в сектор образование.

Нека да погледнем данните по сектори.

СРЗ

Ръст на СРЗ на годишна база

Даннните показват, че продължава увеличението на доходите в търгуемия сектор – преди всичко преработваща промишленост. Също така е налице устойчиво нарастване в ИТ сектора, част от който също работи за износ, както и административните и спомагателни дейности (вкл. кол центрове).

Забавянето в много голяма степен се дължи на отчетения спад на доходите в търговията, която осигурява много голям дял от работните места. Това представлява интерес на фона на широко коментираните обяви за заплати от над 1000 лева за касиерки в една търговска верига, но следва да се има предвид, че подобни заплати не са масови, особено в провинцията. Причината за понижаване на заплатите в търговията (на годишна база) се нуждае от по-подробно проучване.

В същото време е налице силен ръст в строителството, което кореспондира на подема в този сектор и недостига на кадри.

Следва да се отчита и влиянието на сивия сектор, поради което ръстът на средната работната заплата, отчитана от НСИ, следва увеличението на минималните осигурителни прагове. Тази година, например увеличението на праговете за общи работници в строителството е с 11%.

МОД

Като цяло, данните показват известна нормализация на темповете на ръст на заплащането с изпреварващо нарастване в секторите, свързани с износа на стоки и услуги, като е налице и силно влияние на решенията на правителството за увеличаване на заплащането в сектор Образование. Необходимо е проучване за влиянието на административни мерки върху сивия сектор.

Допълнение: Потвърждение на тезата за увеличаване на сивите доходи може да се намери в анкетното проучване на доходите на домакинствата, обявено на 16 май. Според това изследване, което е непълно и се основава на отговори на самите получатели на доходи, получените работни заплати средно на лице от домакинство през първото тримесечие нарастват с 11.5%. Въпреки че увеличената заетост също има влияние за това (средната работна заплата по-горе е средно на наето лице), то може да се предполага и влияние на сивата икономика. В това проучване прави впечатление също така ръстът на доходи от самостоятелна заетост (самонаети, вкл. фермери) – с 30%.