Доходността на петгодишните ДЦК продължи да расте. На 25 март Министерството на финансите преотвори за трети път 5-годишна левова облигация с падеж 23 януари 2018 г. като постигнатата среднопретеглена доходност е 2.29%. Емитирани са 50 млн. лв. ДЦК, като коефициентът на покритие достигна 2.16, съобщи финансовото министерство.

За сравнение, на 21 януари същата емисия бе пласирана при среднопретеглена доходност от 1.66%, а на 18 февруари – два дни преди оставката на кабинета – при доходност 1.99%. При това януарската емисия бе презаписана три пъти.

Въпреки повишаването на рисковата премия постигната доходност на аукциона днес е по-ниска от тази по облигациите със сходен матуритет на редица държави като Турция (6.69%), Унгария (5.57%), Словения (5.26%), Хърватия (4.25%), Румъния (3.74%), Испания (3.57%), Италия  (3.29%), Ирландия (3.04%) и други, посочват от Министерството на финансите.

След последния аукцион общият обем на емисията в обращение достигна 135 млн. лева.