данни

МФ отчете над два пъти по-висок бюджетен излишък през първите четири месеца на годината в сравнение с миналата година.
Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма към края на април 2016 г. е положително в размер на 2 350,9 млн. лв. (2,6 % от прогнозния БВП) и се формира от излишък по националния бюджет в размер на 1 388,0 млн. лв. и излишък по европейските средства в размер на 962,9 млн. лева. За сравнение за първите четири месеца на 2015 г. бе отчетен излишък по КФП в размер на 1 066,6 млн. лв., който бе разпределен почти поравно между националния бюджет и еврофондовете.[floated align=“center“]А предварителните данни сочат, че към края на месец май 2016 г. излишъкът ще достигне 2 683 млн. лв. (3,0 % от прогнозния БВП). За сравнение, за същия период на 2015 г. бе отчетен излишък по КФП в размер на 1 091,1 млн. лв.  Разходите са с почти 600 млн. лева от миналогодишните и МФ предупреждава, че големият излишък се дължи на изместване на разходи за следващи периоди.[/floated]

Подобни резултати не са отчитани от 2008 г., когато бюджетният излишък за първите четири месеца достигна 2 704.6 млн. лв.

Рекордният излишък тази година се дължи както на доброто изпълнене на приходите, така и на затягане на разходите.
Приходите по консолидирания бюджет нарастват с 839,6 млн. лв. (7,4 %), за да достигнат 12 170 млн. лева.

При това има два фактора, без които постъпленията от данъци щяха да бъдат още по-големи.
Първо, въпреки че данните са към края на април, те не са напълно съпоставими с миналогодишните, тъй като през 2016 г. данъчната кампания приключи на 3 май и е възможно да има довнасяне на данък в последния момент. Второ, върху приходите от ДДС влияние оказват ниските цени на петрола, а и на други суровини – металите, например, са двойно по-евтини от 2011 г.
Това се вижда ясно от данните за събрания ДДС от внос, който намалява от 1105 млн. лева през януари-април 2015 г. на 945 млн. лева тази година. Но ДДС от сделки в страната и ВОП се увеличава от 1.5 млрд. лева на 2.06 млрд. лева.
Заради това ръстът на постъпленията от ДДС е с 15% като през четирите месеца те достигат 3 007 млн. лева. Само през април обаче събраният ДДС е 714 млн. лева, което е леко забавяне на темповете.

Приходите от акциз върху цигарите през първите четири месеца на годината са се увеличили с почти 20% и доближават по размер акцизите върху горивата. От горива през четирите месеца са събрани 676 млн. лева – с 9% повече, което е сравнително слаб ръст спрямо миналата година. Акцизите върху горивата за разлика от ДДС върху вноса не зависят от спада на цената, а предположенията бяха, че продажбите в натурално изражение ще нараснат поради ниските цени.

Събран е почти половината корпоративен данък според годишния разчет, като спрямо миналата година приходите от данъци върху печалбата са с 11% повече. Приходите от данъци върху заплатите вече растат със 7.7%, което започва е по-близо до ръста на средната заплата (но трябва да се има предвид и увеличението на заетостта), отчитан от НСИ.

Разходите по консолидираната фискална програма към 30.04.2016 г. са в размер на 9 818,7 млн. лв., на фона на 10 263,4 млн. лева година по-рано. МФ представя по-подробни данни за държавния бюджет, от които се вижда, че това намаление се дължи на сериозно свиване на социалните плащания, както и на субсидиите (но не става ясно кои са изплатените по-малко субсидии; възможно е това да се дължи на забавяне при земеделските субсидии).