Данъци

Регистрацията по чл. 97а от ЗДДС бе въведена през 2010 г. и засяга много сайтове, фирми за консултантски или преводачески услуги, както и физически лица, които получават приходи от чужбина – например за клинични изпитвания. По закон данъчно задължени са и физически лица, които плащат за услуги на фирма, регистрирана в ЕС.

Кой е задължен?
Има две основания за регистрация: Първото се отнася за всяко данъчно задължено лице по чл. 3, ал. 1, 5 и 6 от ЗДДС, което получава услуги с място на изпълнение на територията на страната, които са облагаеми и за които данъкът е изискуем от получателя по чл. 82, ал. 2 от ЗДДС. Такъв пример е покупката на реклами във Facebook или Google Adwords. В този случай данъкът се самоначислява от регистрираното лице.

На регистрация подлежи и данъчно задължено лице, установено на територията на страната, което предоставя услуги по чл.21, ал. 2 от ЗДДС с място на изпълнение на територията на друга държава членка (където е установена дейността на получателя – за Google това е Ирландия). Физическите лица не са изключени. В тази хипотеза попада дейността на фирми, които излъчват реклами на Google на сайтовете си или фирми, които правят преводи по поръчка от чужбина.

Лице, регистрирано на едното основание, се смята регистрирано и по другото.

Лицата са данъчно задължени само като получатели на услуги във връзка с чл.82 ал.2 и не начисляват данък за обичайни сделки в страната.

Лице, което е регистрирано на основание на чл.97а от ЗДДС и за което възникнат основания за задължителна регистрация по чл. 96, 97, 98 и 99 или за регистрация по избор по чл. 100, ал. 1, 2 и 3, се регистрира по реда и в сроковете за задължителна регистрация или регистрация по избор.

Регистрация по чл. 97а или по избор
Можете вместо регистрацията по специалния ред, да изберете доброволна регистрация по ДДС. Това ще ви позволи да приспаднете ДДС, което самоначислявате за реклами във Facebook, както и за купени стоки и услуги с данъчна фактура. Ако обаче разходите с ДДС за приспадане не са големи спрямо приходите, върху които следва да начислите ДДС, то по-добрият вариант е регистрация по чл. 97а. Трябва да се има предвид, че доброволната регистрация е за две години.

Кога се подава заявлението?
Заявление за регистрация се подава не по-късно от 7 дни преди датата, на която данъкът за доставката става изискуем (авансово плащане или данъчно събитие), като данъчната основа на получената услуга подлежи на облагане с данък. Самата регистрация се извършва в тридневен срок. Изискваните документи са копие от оборотна ведомост, извлечение от банкова сметка, договор за счетоводно обслужване, писмени обяснения за дейността и др.

Ежемесечна отчетност
Неудобството на регистрацията по чл. 97а, когато става дума за малки бизнеси или физически лица е ежемесечната отчетност. Регистрираните лица отразяват в дневника за продажбите само документите, издадени във връзка с извършените доставки с място на изпълнение на територията на друга държава от ЕС (например реклами ‘чрез Google Ad Sense), както и получените доставки на услуги, за които данъкът е изискуем от получателя по чл. 82, ал. 2, т. 3 от закона и извършените вътреобщностни придобивания с място на изпълнение на територията на страната. Те могат да не попълват дневника за покупките, като въвеждат само нули и интервали в съответните полета (чл. 113 от правилника).

Данъкът се начислява с протокол на основание чл. 117, ал. 1, т. 1 от закона.