пенсионери

Броят на пенсионерите с нормални пенсии намалява, за сметка на пенсиониращите се с привилегии. Разходите за пенсии по чл. 69 от Кодекса за социално осигуряване, който се отнася за военните и служителите на МВФ, от 2000 г. насам е нараснал четири пъти при 2.5 пъти ръст за нормалните пенсии. Това показва анализ на НОИ за пенсиите за осигурителен стаж и възраст (ОСВ).

В края на 2000 г. пенсиите за осигурителен стаж и възраст (в т.ч. пенсии за ОСВ по чл. 68 и чл. 69 от КСО, както и пенсии по отменени закони, приравнени към този вид пенсии), финансирани от ДОО, са били 2 078 619. Към 31.12.2012 г. те наброяват 1 703 060.
Броят им в 13-годишния период е намалял с 18,1 на сто.

Броят на пенсиите по чл. 68 от КСО намалява до 2010 г., когато тази тенденция е прекъсната, а тези по чл. 69 растат  до 2004 г., когато е най-високият им брой – 96 139, следва прекъсване на тенденцията, но  от 2009 г. отново започва увеличаване в броя на пенсиите за осигурителен стаж и възраст по чл. 69 от КСО.

От 2000 г. до 2012 г. общото намаление на осигурителната вноска за фонд Пенсии” е с 14,2 процентни пункта, става още ясно от анализа. Все по-голяма част от тежестта се поема от бюджета.

Общата средна възраст на пенсионерите с лични пенсии за осигурителен стаж и възраст е 67,7 години за 2000 г. и постепенно нараства на 71,8 години през 2012 година. Тя е  72,2 години по чл. 68, а по чл. 69 –  63,4 години за 2012 г.

пенсииСредната ефективна възраст на пенсионерите с новоотпуснати пенсии по чл. 68 от КСО се покачва с 4,2 години – от 57,2 години (58,4 за мъжете и 55,7 за жените) през 2001 г. на 61,4 години (62,0 за мъжете и 60,7 за жените) през 2012 г. Това всъщност отразява пенсионната реформа.

Общата средна продължителност на получаване на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст за периода 2000-2012 г. бележи постоянно нарастване от 16,4 на 22,2 години през 2012 г. Според текста малко влияние върху това е оказала увеличената продължителност на живота. Възможно е да са по-малко пенсиите, прекратени на друго основание, различно от смърт.

Разходите за пенсии за стаж и възраст през 2000 г. са 2 135,0 млн. лв ( 89,6% от общите разходи за пенсии). През 2012 г. изразходваната сума е в размер на 5 717,0 млн. лв., което представлява 79,4% от всички разходи за пенсии. За периода 2000-2012 г. годишният разход за пенсии се е увеличил  над 2,5 пъти. Обърнете внимание, че делът на разходите за другите видове пенсии от 10,4% за 2000 г. нараства на 20,6% за 2012 г., тоест удвоява се. Това се дължи на огромния ръст при пенсиите за инвалидност.

В рамките на пенсиите за стаж и възраст делът на тези по чл. 69 от КСО нараства съответно от 5,8% на 7,7%.

пенсииНоминално растат и разходите за обикновени пенсии. Но докато при пенсиите по чл. 68 те са малко над 2,5 пъти по-големи, отколкото в началото на периода, то при тези по чл. 69 разходите са нараснали 4 пъти. Данните показват също по-бързо нарастване на средните пенсии по чл. 69 (графика).
[textblock style=“4″]
През 2000 г. мъжете се пенсионираха при навършена възраст 60 години и 6 месеца и сбор от осигурителния стаж и възрастта 98 “точки”, а жените – навършена възраст 55 години и 6 месеца и сбор от осигурителния стаж и възрастта 88 “точки”. От 1 януари на всяка следваща календарна година възрастта започна да се увеличава с по 6 месеца и за двата пола до достигане на 63 години за мъжете и 60 години за жените, а сборът от осигурителния стаж и възрастта започна да нараства с по една точка за двата пола до достигане на 100 точки за мъжете и 94 точки за жените.
Това позволяваше компенсиране на стаж с възраст.
С последвалите скоро след това промени (в сила от 1 януари 2012 г.) нарастването на възрастта и стажа започна да се извършва още от 31 декември 2011 г. с по 4 месеца на година докато достигне възраст 63 години за жени и 65 за мъже.
Следващата година – 2014 г., ще бъде нулева за пенсионната реформа, а след това ще има нов график за увеличаване на възрастта и стажа.
Повече
[/textblock]