Райфайзенбанк (България) ЕАД изрази песимизъм в месечния си обзор.
В анализа на банката се отбелязва значителното забавяне на икономическия растеж до 0.3% на годишна база през четвъртото тримесечие на 2012 г. спрямо отчетените 0.9% през първото деветмесечие. Като основна причина за това забавяне е посочено влошаването на външната среда, съответно реализираният спад на износа с 1.7% спрямо същия период на 2011 г. Все пак е отчетено, че инвестициите продължават да се развиват добре, като за четвъртото тримесечие растежът им на годишна база е 5.6%, а за цялата година достига 9.6%.
„Данните за БВП за четвъртото тримесечие на 2012 г. са разочароващи, тъй като очакванията ни бяха през четвъртото тримесечие да има по-висок темп на икономически растеж спрямо предходните три”, коментира главният икономист на Райфайзенбанк Калоян Ганев. „По-неблагоприятно от прогнозираното е и състоянието на икономиките в Еврозоната, което ще се отрази негативно и на резултатите на България през първото полугодие на текущата година. Несигурността около предстоящите парламентарни избори също вероятно ще накара инвеститорите да изчакат с плановете си, както и домакинствата да бъдат по-предпазливи в потреблението. При тези допускания се налага да преразгледаме и намалим очакванията си за икономическия растеж през 2013 г. от сегашните 1.5% до 0.5-1.0%.”, допълни Ганев.
Слабото представяне на икономиката в края на 2012 г. съответства и на отчетения дефицит по текущата сметка на платежния баланс, който е по-малък от очаквания – 371.4 млн. евро (0.7% от БВП).
По отношение на инфлацията, анализаторите на Райфайзенбанк регистрират развитие, изцяло съответстващо на очакванията – месечният темп на показателя през януари е 0.4% спрямо декември, като храните са основният определящ фактор за постигнатата стойност.
Пазарът на труда показва негативна динамика – безработицата достига 12.4% в края на 2012 г., а средно за цялата година стойността є е 12.3%.
В изданието е отчетена и сравнително високата стойност на бюджетния дефицит през януари 2013 г. – 536.5 млн. лв. (0.7% от БВП), което като цяло съответства на прогнозата на банката за по-висока стойност на показателя за цялата година (2.0%) спрямо заложената в Закона за държавния бюджет. Фискалният резерв спада през същия месец до 4.1 млрд. лв., като намалението се дължи на изплащането на лихвите и главницата по еврооблигациите, чийто падеж настъпи на 15 януари 2013 г.
Анализът отбелязва, че през януари, в унисон с очакванията продължават да нарастват и лошите и преструктурирани кредити в банковата система, като сумата им достига 9.7 млрд. лв. (или 22.6% от всички заеми).