Людмила Петкова

Малките фирми ще могат да внасят ДДС на касова, вместо на начислена основа, тоест ще внасят данъка, когато клиентът им плати по фактурата, а не когато издадат фактура. Фирмата ще има право на данъчен кредит, само когато е платила на доставчика си.

„Режимът „Касова отчетност на ДДС“ ще подпомогне малките и средни предприятия, които срещат затруднения при плащане на ДДС към бюджета, в случаите, когато не са получили плащане по фактура от клиентите си на извършените от тях доставки на стоки и услуги“, заяви заместник-министърът на финансите Людмила Петкова по време на представянето на проекта за въвеждането на режима в националното законодателство. Петкова поясни, че сред очакваните ползи от въвеждане на мярката са намаляване на междуфирмената задлъжнялост, подобряване на ликвидността на малките и средни предприятия, намаляване на данъчните измами, при които се използват фиктивни доставчици и фиктивни сделки за неправомерно възстановяване от държавата на ДДС или за намаляване размера на дължимия данък за внасяне.

МФ предвижда режимът да влезе в сила от 1 януари 2014 г., а очакването е 220 000 фирми, регистрирани по ЗДДС (91%), да имат възможност да изберат прилагането на новия режим. Фирмите, които имат годишен оборот до 500 000 евро за последните 12 месеца, ще могат да изберат режима. Това е максималният праг по евродирективата.

Освен това се предлагат и други условия, за да може една фирма да се възползва от новия режим:
– тя не трябва да е идентифицирана като рискова от органите по приходите на НАП;
– да не й е издаван ревизионен акт по реда на чл.177 от ЗДДС или чл.122 от ДОПК;
– да няма ликвидни и изискуеми публични задължения или при наличие на публични задължения, същите да са обезпечени или за тях да има издадено разрешение за отсрочване, разсрочване или неотложно плащане.

Правото на приспадане за данъчно-задължените лица, които ще начисляват данък при получаването на плащането, се отлага до момента, в който ДДС върху доставените стоки или услуги е платен на доставчика (чл. 167а, първи параграф на Директива 2006/112/ЕО). Във фактурата ще има текст на отделен ред „Касова отчетност на ДДС“, което ще указва на отсрещна страна да прилага режима. Ако този ред не е попълнен, режимът няма да се прилага по отношение на тази доставка и данъкът ще бъде изискуем по общия ред.

За въвеждането на режима в националното законодателство ще се наложат промени в Закона за данък върху добавената стойност и в Правилника за прилагането му. Режимът се прилага в 20 държави-членки на ЕС, като Белгия, България, Гърция, Дания, Словакия и Чехия все още не са го въвели. Регистрацията на фирмите, които ще изберат да се възползват от този режим, ще се извършва чрез подаване в компетентната териториална дирекция на НАП  на заявление за регистрация по образец или по електронен път.

[textblock style=“3″]Режим „Касова отчетност на ДДС” ще се прилага по отношение на всички доставки на стоки или услуги, с изключение на:
– внос на стоки;
– вътреобщностно придобиване на стоки;
– вътреобщностна доставка на стоки;
– освободени доставки;
– доставка, по която данъкът е изискуем от получателя (режим обратно начисляване на ДДС);
– доставка, по отношение на която се прилага специален ред на облагане;
– доставки към данъчно незадължени лица;
– доставка, по която получател е свързано лице.
[/textblock]