пари, данъци

За разлика от миналата година, когато в очакване на председателството на ЕС, МФ отложи съществените измненения на данъчното законодателство, в новия пакет от промени в данъчните закони са заложени принципни изменения. Текстът бе представен на 31 август за обществено обсъждане, което ще продължи до края на септември.

Медиите очаквано се концентрираха върху промените в начина на изчисляване на данъка за пътните превозни средства (промяна, която бе очаквана, дори в по-голям мащаб – виж тук), но не по-малко важни са измененията в ЗКПО и Закона за ДДС. Ефектът от тях дори ще е е по-сериозен, макар че ще засегне малко по-малък брой данъкоплатци.

Слабата капитализация

Регулирането на слабата капитализация е едно от дългогодишните правила, отнасящи се до преобразуването на финасовия резултат в облагаема печалба. Сега, във връзка с инициативата BEPS, регулирането на признатите разходи за лихви ще претърпи съществена промяна. Вместо регулиране на слабата капитализация, което отчиташе и съотношението на привлечен и собствен капитал (чл. 43, ал.6), се въвежда „Правило за ограничаване на приспадането на лихви“. То ще се прилага само превишението на разходите по заеми (разходи за лихви минус приходи за лихви в най-простия случай), определено за текущата година, не надвишава 500 000 лева.

Новото правило предвижда, че не се признават разходите за лихви за сумата, надвишаваща сбора на приходите от лихви и 30% от EBITDA или Данъчният финансов резултат преди лихви, данъци и амортизации (ДФРПЛДА).  В последния показател освен печалбата, лихви и амортизации, се включват и широк набор разходи за заеми, включително курсови разлики и суми, изчислени на базата на възвръщаемост на финансирането съгласно правилата за трансферно ценообразуване, когато са приложими. Прилагането може да се предизвика затруднения.

Новата формула ще се отрази по-зле на предприятия с малък размер на амортизациите и другите разходи за лихви. Обърнете внимание също, че в определенето на ДФРПЛДА се взема данъчният финансов резултат, формиран по общия ред на закона, преди приспадане на данъчни загуби, докато в сегашната формула участва счетоводният финансов резултат.

Налице са и други разлики. Най-съществената разлика между регулирането на слабата регулация и новото правило е, че досега формулата изключваше разходи за лихви по банков кредит и финансов лизинг, с изключение на заеми за свързани лица или обезпечени от свързани лица. Сега се изключват само разходите за наказателни лихви.

Със законопроекта е предвидено пренасяне за бъдещ период, без ограничение във времето, на превишението на разходите по заеми, които не могат да се приспаднат през текущия данъчен перио (сега – до пет години). За непризнатите досега лихви по реда на регулирането на слабата капитализация  ще се прилага новото правило за ограничаване на разходите по заеми до изтичане на 5 години след годината на непризнаването им за данъчни цели.

Промяната цели да спре прехвърлянето на печалби чрез плащания за лихви и е в изпълнение на  чл. 4 на Директива 2016/1164.

Чуждестранни образувания у нас

Въвежда се нов режим за облагане на чуждестранни образувания и места на стопанска дейност, които отговарят на условията за контролирано чуждестранно дружество. Правилата няма да се прилагат в случаите, когато се извършва съществена стопанска дейност с помощта на персонал, оборудване, активи и помещения, което е доказано от съответните факти и обстоятелства, с изключение на случаите, в които контролираното чуждестранно дружество е установено в юрисдикция с преференциален данъчен режим (офшорна зона). Промените тук са сериозни, но засягат по-малък брой лица, поради което няма да се спираме подробно тук.

Промени в Закона за данъците върху доходите на физически лица

Облагането на парични и предметни награди от игри, състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител, ще става при източника, като отпада задължението да се подава данъчна декларация само заради това. Необлагаемата сума се повишава от 30 на 100 лева.

Облекчава се декларирането и ползването на данъчни облекчения за отглеждане на деца и деца с увреждания (няма да се иска да писмена декларация от съпруга/та).

Предлага се самоосигуряващите се лица да подават годишната данъчна декларация, както и на всички други справки и декларации, само по електронен път. Това може да е затруднение за някои от тях. Само по електронен път ще се подават и декларациите по чл. 73 – към момента това е регламентирано само за изплатени през данъчната година доходи на повече от 5 физически лица.

Посочените промени ще се прилагат за годишната данъчна декларация и съответно за справките, за които задължението за подаване възниква след 31 декември 2019 г., с изключение на декларацията по чл. 55, ал. 1 за която прилагането ще е през 2019 г. Изрично е посочено, че за последната декларация подаването по електронен път няма да се прилага при деклариране на дължимите данъци за 2018 г.

От 2020 г. отпадат служебните бележки по чл. 45 от ЗДДФЛ за придобития през годината облагаем доход и удържания данък на физическите лица, които се прилагаха към годишните данъчни декларации. Ще отпадне задължението на работодателите за издаване на служебни бележки, а това ще става само при поискване от страна на лицата. Това ще им помогне и за изпълнение на изискванията на GDPR.

Данните, които сега се попълват в служебните бележки, ще се включат в справката по чл. 73. Предоставените данни автоматично да се зареждат в образците на годишните данъчни декларации на лицата, при подаването им по електронен път. Освен това всяко лице, което има ПИК, ще може да прави справки в обявените за него данни от съответния платец на доход. Останалите – които подават декларации на хартия и нямат ПИК, очевидно ще продължат да искат служебни бележки.

За да стане това обаче информацията ще се подава по-рано – до 28 февруари, за да може информацията да се зареди в системата от НАП и да е на разположение на лицата, които подават ГДД. В тази връзка е предложено и удължаване на срока за ползване на отстъпката от 5 на сто – до 31 март. Макар да споделяме логиката, смятаме, че този срок не е подходящ. Съкращаването на срока за справката по чл. 73 тази година затрудни значително фирмите, които ползват услуги на счетоводни къщи. Той като повечето подават информация за изплатените доходи заедно с документите за годишно счетоводно приключване, понякога бе трудно да се спази срокът за справката.

ДДС за електронните услуги

Във връзка с Директива (ЕС) 2017/2455 на Съвета от 5 декември 2017 година се променя режимът на доставките на е-услуги и дистанционните продажби на стоки. Въвежда се праг от 10 000 евро при осъществяване на доставки на далекосъобщителни услуги, на услуги за радио- и телевизионно излъчване и на услуги, извършвани по електронен път, по които получатели са данъчно незадължени лица. Когато общата стойност без ДДС на тези доставки е под прага, т.е. под 10 000 евро, и ако доставчикът е установен само на територията на една държава членка, услугите се облагат там, където е доставчикът. Сега облагането под прага е там, където е установено данъчно незадълженото лице получател, което означава един доставчик да се съобразява с множество правила по ДДС. Дадена е възможност, дори прагът да не е надхвърлен, доставчикът да може да избере да определя мястото на доставка по сега действащия ред, т.е. там, където е установено данъчно незадълженото лице получател по услугата.

Други промени в ЗДДС

Може би най-важната друга промяна е свързана с обезпечаването на доставките на течни горива на стойност над 25 000 лв. за текущия период. Отпада изискването размера на обезпечението да не може да бъде по-малък от 50 000 лв. Това е станало след намеса на ЕК.

Друга промяна се отнася до данъчната основа за данъка върху стоки за лично ползване (данък уикенд). Сега, съгласно чл. 27, ал. 1 това е  данъчната основа при придобиването на стоката или на себестойността. Заради процедура, започната от ЕК, се уточнява, че тази данъчна основа се намалява с обичайното изхабяване, а ако то не може да се опредли данъчната основа е пазарната цена.

Проектът предвижда  за отложено начисляване на ДДС от вносител при внос на неакцизни стоки на територията на страната, които не са предназначени за крайно потребление. Съгласно чл. 211, параграф 2 от Директива 2006/112/ЕO това се отнася за стоки, които не са предназначени за крайно потребление. Вносителите ще могат да начисляват отложено дължимия при внос данък в справката – декларация за ДДС, като отпада задължението за ефективно внасяне на данъка в съответното митническо учреждение. Промяната ще се отрази на паричните потоци на големите вносители на неакцизни стоки.

Във връзка с изискванията на европейско законодателство се въвежда облагане на ваучърите за храна и други ваучъри като ваучъри за конкретна цел, тоест при издаването им.

Две други промени са свързани с решения на Съда на ЕС – те засягат разширяване на обхвата на освободените доставки, свързани с международен транспорт и възможността търговец, който се прекратява с ликвидация, да запази регистрацията си по ДДС.

Еко формула за данъка на колите

Предложена е нова концепция за определяне на данъка  за леки и товарните автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т. Формулата включва два компонента: имуществен и екологичен.
Имущественият компонент отчита мощността и годината на автомобила, а екологичният компонент – екологичната категория на автомобила, респективно замърсяването, което причинява съответният автомобил.
Имущественият компонент е предвидено да се определя от ставката за тази част от данъка и мощността на двигателя, коригирани с коефициент в зависимост от годината на производство на автомобила.
В закона се предлагат шест диапазона на мощности на автомобили и съответно минимална и максимална стойност на границите на размера на данъка за всеки диапазон на мощност. Обединяват се диапазоните до 37 и до 55 kW в един – до 55 kW, както и се включват два нови диапазона към съществуващите в закона размери по отношение на най-мощните автомобили, а именно: над 150 kW до 245 kW включително и над 245 kW.

Екологичният компонент ще намалява данъка за собствениците на автомобили, съответстващи на екологични стандарти Евро 4 и по -високи и го утежнява за по-ниска екологична категория. облекчението за
превозни средства с действащо катализаторно устройство да отпадне. НАП твърди, че собствениците на коли често лъжат в декларациите за катализаторите.

Отпада границата от 74 kW за ползване на данъчни облекчения за леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т, тоест това вече се отнася и за по-мощни коли, стига да са със стандарт Евро 4 и нагоре.

Ставките за съответните диапазони, както и досега, а също коефициентът за всяка екологична категория се определят от общините, което им дава широки правомощия, включително да преценяват дали желаят да санкционират повече замърсяващите коли.

Досега товарните автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т се облагат с данък върху превозните средства в размер от 10 до 30 лв. за всеки започнат тон товароносимост. Голяма част от тези автомобили имат аналози като леки автомобили. МФ твърди, че много автомобили са регистрирани в категорията N1, за да плащат по-малък данък.

Променя се данъчното облекчение за автобусите, товарните автомобили над 3,5 т, влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологични категории „Евро 3“ и „Евро 4“ така, че да съответства на предвидената данъчна преференция за екологична категория за автомобили до 3.5 тона. В тази връзка данъчното облекчение за екологична категория „Евро 3“ отпада, а за екологична категория „Евро 4“ се намалява на 20 %. Подобна е промяната на данъчното облекчение за мотоциклети и мотопеди до 74 kW, съответстващи на екологични категории „Евро 3“ и „Евро 4“ .

Друга промяна предвижда, че когато повече от едно жилище е декларирано като основно, за всички жилища на данъчно задълженото лице, ще се плаща пълен данък. По-съществената (като ефект) промяна засяга такса смет, като се предвижда да отпадне освобождаването от първата и част от втората компоненти от таксата за основните жилища.

При определяне на данъчната основа на имотите ще отпадне корекцията за подобрения като алуминиева дограма, климатична инсталация и други, които отдавна вече не са лукс.

Няма да се иска заверен от общината документ за платен изискуем данък върху превозното средство при изповядване на сделка по прехвърляне на МПС, като нотариусите ще осъществяват автоматичен обмен ан информация със системата на МФ, за да проверят дали е така.

Освен това в 7-дневен срок след извършване на сделката или действието по придобиване на недвижим имот или моторно превозно средство нотариусите ще уведомяват съответната община за прехвърлените вещни права.