Земя

Прогнозен график за прием на проекти по 11 мерки по Програма за развитие на селските райони:

Мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери“

Период 27 май – 14 юни 2013 г.

Мярка 114 „Използване на консултантски услуги от фермери и собственици на гори“ Период 22 април – 17 май 2013 г.

Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“

Период 20 май – 14 юни 2013 г.

За какви инвестиции ще се кандидатства, ще се обяви допълнително в зависимост от останалите средства.

Мярка 122 „Подобряване на икономическата стойност на горите“

Период 22 април – 16 август 2013 г.

Мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти“

Период 1 – 26 юли 2013 г.

Мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране“ Период 10 юни – 6 септември 2013 г.

Мерки 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности“ и 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“

Период 6 – 31 май 2013;

Не може да се кандидатства за производство продажба на енергия от ВЕИ и по-специално за инвестиции за изграждане на фотоволтаични електроцентрали;

Мерки 313 „Насърчаване на туристическите дейности“;

321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“;

322 „Обновяване и развитие на населените места“

За трите мерки период 8 юли – 2 август 2013 г.