Строителство

Забавяне на промишленото производство, стагнация на продажбите на дребно и силен ръст в строителството отчете статистиката през май.

Търговията на дребно отчита намаляване на оборота с 0.1% спрямо предходния месец. Това е четвърти пореден месец със спад. Растат продажбите на храни, лекарства и дрехи, докато при стоките за дългорайна употреба (компютри, мебели), както и горива, има понижение. На годишна база е налице ръст с 1.3 на сто.

По отношение на промишлеността прави впечатление забавянето на някои от основните експортни отрасли през май, както и съкращаването при производството на цигари както на месечна, така и на годишна база. Индустрията отчита намаление с 0.7% в сравнение с април 2014, когато имаше ръст от 0.2%. Но на годишна база има ръст от 4.9% (спрямо 3.7% през април).
През месеца спад има както в преработващата промишленост – с 1.8%, така и в добивната промишленост – с 0.8%, докато в енергетиката има слабо увеличение от 0.1%.
По-значителен спад по сектори е имало в производството на превозни средства, без автомобили – с 15.7%, производството на тютюневи изделия – с 12.9%, производството на машини и оборудване с общо и специално предназначение – с 11.1%. Машините и превозните средства растяха през педишните месеци. Най-силен месечен ръст има производството на основни метали – с 5.4% и компютърна техника – със 7%.
На годишна база има ръст в добивната промишленост – с 10.5%, в енергетиката – със 7.4%, и в преработващата промишленост – с 2.8%. По-значително увеличение е налица в производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета – с 32.8%, производството на превозни средства, без автомобили – с 24.9%, производството на изделия от каучук и пластмаси – с 12.6%, производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти – с 9.4%, производството на основни метали – с 9.1%. Сериозно намаление е отчетено при производството на тютюневи изделия – със 17.4% и производството на напитки – 13.5%.

Индексът на продукцията в сектор „Строителство”, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, през май е с 1.7% над равнището от предходния месец. На годишна база е налице увеличение от 6.2%. То се дължи изцяло на инженерното строителство, което нараства с близо 15 на сто. Това е най-голямо увеличение през последните две години, но то до известна степен се обяснява с базов ефект.
строителство