Московски

Европейският парламент прие пакета Мобилност 1, срещу който възразяваха българските превозвачи. Окончателното гласуване може да остане за следващия състав на парламента.България може да отнесе въпроса до Съда на ЕС

Пакетът предвижда да се заменят съществуващите лимити на броя каботажни операции (операции на транспортните дружества, извършвани в рамките на национален пазар извън собствената им страна), с лимит във време (3 дни), както и да се въведе регистриране на преминаването на граници в тахографите на камионите.

Трябва също да има „срок на прекъсване“ за камионите, който трябва да бъде прекаран в държавата на произход (60 часа), преди те да могат да извършват по-нататъшни каботажни превози, с цел предотвратяване на систематичен каботаж.

За справяне с проблема с т. нар. фирми „пощенски кутии“, транспортните дружества ще трябва да провеждатт значителна част от дейностите си в държавата членка на регистрация.

Дружествата ще трябва да организират разписанията си така, че превозвачите да могат да се прибират у дома на редовни интервали (поне на всеки четири седмици). Задължителната почивка на края на седмицата трябва да се прекарва извън кабината, добавиха евродепуатите.

Правилата за командироване ще се прилагат и върху каботажните и трансграничните операции, вкл. транзит, двустранните операции и двустранните операции с едно допълнително натоварване или разтоварване във всяка посока (или нула на отиване и две на връщане).

Припомняме, че според приетата в рамките на българското председателство директива за командированите работници, командированите работници трябва да получават еднакво заплащане за еднаква работа на едно и също място. Продължителността на командироването е определена за 12 месеца, с възможно удължение от 6 месеца. Директивата трябва да бъде транспонирана в българското законодателство до средата на 2020 г.