пари, данъци

Промените в Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност бяха приети със значително закъснение (Държавен вестник, бр. 24 от 21 март 2017 година).

Голяма част от тях се отнасят до т. нар. Данък Уикенд. Те засягат приспадане на данъчен кредит, пропорционално на степента на използване на стоки (в т.ч. недвижим имот) за извършване на независима икономическа дейност, които са или биха били дълготрайни активи по смисъла на ЗДДС.

Прави се опит да се въведе критерий за определяне на пропорционалната част от данъка, тоест каква част от стоката се използва за независимата икономическа дейност. Това „всеки разумен времеви или количествен критерий или комбинация от двата, който отчита степента на използване за независима икономическа дейност, съобразно спецификата на съответната стока, по отношение на която ще се прилага“.

Уреждат се корекциите на ползван данъчен кредит, в това число по чл. 79, ал. 1, 2 и 3, чл. 79, ал. 5, както и новите чл. 79а, чл. 79б от закона, като са посочени съответните формули.

С тях се урежда декларирането и отчитането на ДДС на безвъзмездно предоставяне на хранителни стоки. С документа се урежда още редът и срокът за подаване от наследниците на справка-декларация и отчетни регистри за последния данъчен период при дерегистрация поради смърт на физическо лице или физическо лице – едноличен търговец.

С влизането в сила на правилника се въвеждат нови критерии за доказване предназначението и използването на плавателни съдове в открито море и се променят необходимите документи, с които се доказва правото на прилагане на нулева ставка на ДДС при доставки, свързани с осъществяван международен транспорт.

Отпада изискването доставката на обща туристическа услуга да се доказва с писмена декларация от получателя, че доставката не е предназначена за последваща продажба.

Доставката на предплатени телефонни карти се приравнява на доставка на услуга.