работници

Съветът на ЕС одобри окончателно новата директива за командированите работници, с което се узаконяват мерките срещу т. нар. социален дъмпинг. Тя се прилага след две години, без допълнителен гратисен период, за който настояваха някои страни, включително България.

Директивата цели да да гарантира равнопоставени условия между командироващите и местните предприятия в приемащата държава, като се въведе принципа на равно заплащане за равен труд, на който Франция настоява.

Променената директива предвижда:

– едни и същи правила относно възнагражденията, както за местните работници на приемащата държава членка, които ще се прилагат от първия ден, и по-ясни правила за надбавките;
– въвежда се дългосрочно командироване: възможност работникът да бъде дългосрочно командирован след 12 месеца, при удължаване първо с 6 месеца — след този период спрямо командирования работник ще се прилагат почти всички аспекти на трудовото право и осигурителното законодателство на приемащата държава;
– агенциите за временна заетост ще гарантират на командированите работници същите ред и условия, които се прилагат спрямо временно наетите работници в държавата членка, в която се извършва работата.

По-конкретно, директивата предвижда командированите работници да се ползват с равни условия от гледна точка на възнаграждение, включително ставки за извънреден труд (без допълнителни професионални пенсионни схеми), максимална продължителност на работното време, годишен отпуск, условия за наемане, здравословни условия на труд, закрила на бременни, деца и младежи, недискриминация, условия за настаняване, добавки. Възнаграждението се определя по националното законодателство и включва всички задължителни елементи. Държавите членки публикуват информацията за реда и условията на работа на официален сайт.
Командированите следва да получават най-малко същите добавки или възстановяване на разход и за покриване на пътните разходи, разходите за храна и квартирните разходи, които се прилагат за местните работници в тази държава членка при работа далече от дома по професионални причини. Същото следва да се прилага и по отношение на разходи, извършени от командировани работници, когато се изисква да пътуват до или от обичайното си място на работа в приемащата държавата членка. Дублирането на плащането на пътните разходи, разходите за храна и квартирните разходи следва да се избягва.

Срокът за транспониране е 2 години след влизането в сила на директивата. Тя трябва да бъде окончателно подписана и от ЕП.

За сектора на международния автомобилен транспорт, правилата на директивата ще се прилагат от датата на влизане в сила на бъдещо специфично за сектора законодателство.

Тази директива допълва предишната, с която бяха приложени правилата от 1996 г. През 2014 г. Съветът прие директива, насочена към засилване на правата на работниците, улесняване на транграничното предоставяне на услуги и санкциониране на измамите. Компромисното предложение бе договорено през октомври 2017 г. Тогава се предвиждаше 3 години период на транспониране плюс още 1 година преди прилагането на директивата.