пенсионери

През последните дни дискусията за пенсионния модел се разгоря с нови сили. Чухме множество неверни или преувеличени твърдения, откровени заблуди (например, че фондовете били на загуба или че щели да дадат с 20% по-висока пенсия от НОИ), както и доста странни идеи за реформа (например, за прехвърляне на партиди на лотариен принцип).

В основата на объркването са сложната материя и лошата информационна политика. Въпреки че има много институции с отношение по темата, няма кой да обобщи поне основната информация, така че хората да могат да направят прословутия информиран избор.

Economix.bg ще се опита да обясни сегашния пенсионен модел и да отговори на някои от често задаваните въпроси.

Кой се осигурява в универсалните фондове и как се избират те?

В универсалните пенсионни фондове са осигурени родените след 31.12.1959 г. Около половината от осигурените не са упражнили изрично право на избор и са разпределени служебно. Роденият през декември 1959 г. внася цялата си вноска в НОИ (вноската за фонд Пенсии е 17.8%, отделно има 3.5% за заболяване и 1% за безработица), докато за  родените след 1960 г. (включително) се внасят 12.8% в НОИ и 5% в УПФ. През предишните години тази вноска беше по-ниска.

Какво предвижда текстът, гласуван в края на 2014 г.?

Осигурените в УПФ могат да се прехвърлят в НОИ, което означава, че се отказват от втора пенсия и изцяло ще получават пенсия от държавата. Първоначалната идея бе този избор да се прави веднъж в живота. Но премиерът Бойко Борисов поръча да се измисли начин, ако лицето размисли, да има право на втори избор. Не е ясно дали е възможно това да се осъществи без да се въведат индивидуални партиди и капиталова схема и в НОИ.

Новопостъпващите на пазара на труда автоматично ще се разпределят в НОИ, ако не изберат пенсионен фонд. Досега те се разпределяха служебно, чрез жребий, ако не са упражнили правото си на избор.

Каква е разликата между капиталовата схема и НОИ?

НОИ прилага т. нар. разходо-покривен модел – сегашните вноски покриват сегашните пенсии. Капиталовата схема предвижда постепенно да се заделя част от дохода по индивидуални партиди, тези средства да се инвестират, така че след години да формират част от пенсията на конкретното лице според осигурителния му принос.

Как да разбера в кой фонд съм осигурен?

Логично е тази информация да се предоставя чрез КФН, но всъщност източникът е НАП. За целта трябва да си извадите ПИК, което е добре да направите до края на март и заради данъчните декларации.

Каква е вноската ми в УПФ и какви са натрупаните суми?

Натрупаните суми са средно по 2000 лв. на човек, но това нищо не значи, защото включва и по-възрастни, които са започнали да се осигуряват през 2003 г. и младежи, които имат едва по няколко вноски. Всеки може да види сам натрупаната си сума с посочения по-горе ПИК.

Как да видя доходността на фонда ми?

По принцип на сайта на КФН, но последните данни са от 2013 г. КФН обявява всяко тримесечие и доходността за последните две години (средно) тук.

Доходността за 2014 г., изчислена от economix.bg, е представена на графиката.

Доходността на универсалните фондове

Какво е стойност на един дял и как да го разбирам?

Стойността на дял от пенсионните фондове е тук. Това е от малкото лесно достъпни данни за УПФ. Тя показва с колко е поскъпнал един дял спрямо 1 юли 2004 г, откогато започна изчисляването й. Например, ако стойността на един дял е 1.50, това означава, че върху 1 внесен лев през 2004 г.  е натрупана доходност от 50 стотинки (не се опитвайте да пресмятате механично от това годишна доходност, трябва да се има предвид натрупвантео).

Размерът на средствата в индивидуалната партида към определен ден се получава като броят на дяловете се умножи по стойноста на един дял валидна за съответния ден. Броят на дяловете се получава като от постъпилата сума се приспаднат удръжките (обикновено 5%) и полученото  се раздели на валидната за деня стойност на един дял. Доходът от инвестиране на средствата на фонда се отразява в стойността на дяловете всеки работен ден.

Това означава, че ако стойността на един дял е 1.50 лв., а вноската – 21 лв., по партидата ще се разпределят 14 дяла. Ако след една година стойността на един дял е 1.55 лв. и не сте правили вноски, това означава доходност от 3.3%.

Какви са таксите и удръжките?

Economix.bg обобщи тази информация тук. Най-общо от всяка вноска се удържат 5%, а от постигнатия доход – 1 на сто. Възможно е да бъде понижена встъпителната такса на фондовете в резултат на започналата дискусия по пенсионните промени.

Това означава ли, че доходът се изяжда от таксите?

Не, не означава. Доходността се изчислява след като се приспаднат таксите.

В какво са инвестирани парите ми?

Средствата на УПФ се инвестират в България и в чужбина. Към 30.09.2014 г. тези инвестиции са както следва: държавни ценни книжа 2 363 081 хил.лв (в т.ч. 1 511 930  хил.лв. чужди), корпоративни облигации – 930 635 хил.лв. (от които 622 711 хил.лв. чужди), общински облигации – 80 069 хил.лв. (71 155 хил.лв. чужди), акции, права и дялове – 1 740 636 хил.лв. (от които 925 079 хил.лв. чужди), банкови депозити в страната – 514 910 хил.лв., инвестиционни имоти в страната – 146 012 хил.лв. Освен инвестиции в тези инструменти, част от активите на УПФ са под формата на парични средства – 561 494 хил.лв. и краткосрочни вземания – 75 798 хил.лв.

Резултатите от дейността на пенсионните фондове към 30.09.2014 г. са публикувани на Интернет страницата на КФН. Структурата на пенсионния портфейл на всеки фонд може да се намери на неговата страница.

Кога започва получаването на пенсия от УПФ?

Осигуряването в УПФ дава право на допълнителна пожизнена пенсия за старост след придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по КСО или 5 г. по-рано. В някои фондове има условие за по-ранно пенсиониране – ако средствата по партидата са достатъчни, за да се изплаща минималната пенсия.

Възможно е еднократно изплащане на част от средствата, натрупани по индивидуалната партида, при пожизнено загубена работоспособност над 70.99 процента.

Как се изчислява размерът на пенсията?

Ето това е проблемът. По принцип, правилниците на пенсионните фондове предвиждат, че размерът на пенсията се определя в зависимост от натрупаните средства по партидата, биометрични таблиции и технически лихвен процент. Този процент в нкяои фондове е не по-висок от определеното за съответната година минимално равнище на доходност. Допълнителната пенсия може да се преизчислява всеки месец според постигната доходност от управлението на средствата на фонда. Някои фондове изрично посочват като елемент на актюерските разчети пола и възрастта на лицето – очевидно, за да определят по-точно колко време ще се изплаща пенсията.

Тези елементи не са известни към момента, но може да се прогнозират. Показателно за това доколко пенсионните фондове нямат интерес да информират клиентите, които получават наготово, са калкулаторите на сайтовете им. УПФ „Съгласие“ например държи калкулатор, при който е заложен старият размер на вноската (3%) и съответно той дава нисък размер на пенсията. УПФ „ДСК Родина“ пък прави прогнози на база на реализирана доходност от управлението на средствата от най-малко 7% – очевидно нереалистична хипотеза.

Как да преценя дали пенсия само от НОИ е по-изгодна?

Не можете да сте сигурни. Държавата не е определила при какви условия ще става пенсионирането на родените след 1960 г. Твърдението на председателя на бюджетна комисия Менда Стоянова, че тези, които ще се осигуряват само в НОИ ще вземат пълната пенсия, а на останалите тя ще бъде намалена с 28%, е грешно. Първо, защото съотношението може да е 28% само за лице, което през целия си живот е внасяло 5% в УПФ и 12.8% в НОИ – тоест, само за най-младите, ако през следващите 40 години няма промени в размера на вноските. Първите, които ще се пенсионират – родените през 1960 г., ще са се осигурявали само в НОИ поне през половината от времото. Освен това първоначално вноската за УПФ бе по-ниска, а тази за НОИ – по-висока.

На второ място, държавата е в позиция постоянно да променя правилата на играта, така че да прави осигуряването в НОИ да изглежда по-изгодно – за сметка на бъдещите поколения.

Примерни изчисления – тук

Могат ли да бъдат изтеглени средствата от УПФ при пенсиониране?

Само ако размерът на определената пенсия е по-малък от 20% от актуалната социална пенсия за старост. В някои фондове се изисква пенсионерът изрично да заяви, че желае изплащане наведнъж.

Наследяват ли се средствата по партидите?

Пенсионните фондове предвиждат еднократно или разсрочено изплащане на суми на наследниците на починало осигурено лице и на пенсионер. Ако лицето е починало след пенсиониране, се изплаща остатъкът по партидата.

Тази статия е от 2015 г. Моля, използвайте търсачката или таговете, за да откриете нова информация