Доставчици, които са извършвали дистанционни продажби за физически лица и други данъчно незадължени лица в страни от ЕС през юли 2021 г., имат право да се регистрират по режим в Съюза, до 10 август. По тази начин, доставчици, които са надхвърлили прага за дистанционни продажби от 10 000 евро, могат да избегнат регистрация в редица държави членки, в които имат доставки за физически лица.

След 1 юли този избор застава пред дружества, чийто дистанционни доставки надхвърлят новия общ праг от 10 000 евро, но не са надхвърляли праговете за дистанционни продажби по страни и на това основание досега не са били регистрирани за дистанционни продажби в други държави от ЕС.

Право да се регистрират по режим в Съюза имат данъчнозадължени лица, които извършват доставки на:

  • услуги с получатели данъчно незадължени лица, вкл. физически лица, които са установени или имат адрес в друга държава членка, в която данъчно задълженото лице няма постоянен обект, и/или
  • вътреобщностни дистанционни продажби на стоки на данъчно незадължени лица (ДНЛ), и/или
  • вътрешни дистанционни продажби на стоки на ДНЛ лица (в случаи на онлайн платформи);

Вътреобщностна дистанционна продажба е налице, когато:

  1. стоките се изпращат или транспортират от доставчика или от негово име, от територията на държава членка, различна от тази, в която завършва изпращането или транспортирането на стоките до получателя;
  2. получател по доставката е данъчно незадължено лице (ДНЛ);
  3. стоките са произведени на територията на ЕС или са допуснати за свободно обращение с изключение на нови превозни средства, стоки, които се монтират и/или инсталират от или за сметка на доставчика или стоки втора употреба, произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети.

За да се регистрира по режима, данъчно задълженото лице трябва да е установено по седалище и адрес на управление на територията на страната. Право да се регистрират чрез представител имат и лица, установени извън ЕС в някои случаи. Ако лицето е установено по седалище и адрес на управление в друга страна от ЕС, то се регистрира там.

За дата на регистрацията се смята първият ден на тримесечието, следващо календарното тримесечие на подаване на заявлението (чл. 156, ал. 5 ЗДДС). Но когато първата доставка е извършена преди подаване на заявлението – регистрацията се смята от датата на първата доставка, при условие че е подадено заявление за регистрация най-късно до 10-о число на месеца, следващ датата на първата доставка.

По този начин, ако българско дружество извършва дистанционни продажби на стоки за физически лица в други страни от ЕС и през 2020 или 2021 г., те са над 10 000 евро, ако то подаде заявление до 10 август, ще отчете юлските дистанционни продажби в тримесечната справка-декларация, която ще подаде пред НАП до 29 октомври.

ДДС пакетът за е-търговия

Нашият екип е на разположение да съдейства при определяне на приложимия режим