Закони

Economix.bg организира семинар за промените в Закона за особените залози и в Търговския закон. Той ще се проведе на 23 март в Център G-8 (София, ул. Гладстон №8).

Сред измененията изпъква новото стабилизационно производство по ТЗ, а освен това в чл. 608, ал. 2 ТЗ се създаде нова презумпция за неплатежоспособност – необявяване на отчети за последните три години.

Промените в Закона за особените залози също са сериозни и засягат много аспекти от практиката. Те са свързани както с вписването на залозите, така и с разпоредителните сделки.

Една от основните промени в ЗОЗ е прехвърлянето на администрацията на Централния регистър на особените залози към Агенцията по вписванията. Регистърът на особените залози става публично достъпна база данни за вписаните обстоятелства и обявените актове. Този регистър от 1 септември ще стане електронен.

Особеният залог вече ще има действие след вписването на договора в Централния регистър на особените залози или друг регистър. По този начин режимът е уеднаквен с този на ипотеките. Изисква се представянето на договора за особен залог и други документи на български език. Ново изискване към заявлението е нотариална заверка на подписа на заявителя.

За разпореждане със заложено имущество извън обхвата на обикновената дейност по занятие на заложния кредитор ще бъде необходимо изричното съгласие на заложния кредитор. Такова съгласие е необходимо и при при преобразуване на залогодателя, както и при разпореждане със заложено вземане, включително и чрез повторното му залагане.

Не може да се учреди втори поред особен залог върху същото имущество или пристъпване към изпълнение без съгласието на предходния заложен кредитор.

Голяма част от измененията са свързани с конкуренцията на изпълнителни производства – по ГПК, ДОПК и Закона за особените залози. Заложеното имущество, върху което е насочено изпълнението по реда на Гражданския процесуален кодекс или Данъчно-осигурителния процесуален кодекс преди вписване на пристъпване към изпълнение по реда на този закон, се продава от съдебния или от публичния изпълнител. Насочването на изпълнение по ГПК или ДОПК по отношение на заложеното по този закон имущество не спира започнатото изпълнение по чл. 32 (в случай на неизпълнение на обезпеченото задължение)

Урежда се правото на заложния кредитор да се удовлетвори по избор по реда на Закона за особените залози като сам продаде заложеното имущество или по реда на Гражданския процесуален кодекс

Депозитарят – това е лицето, което изготвя списък на лицата, имащи права върху заложеното имущество, открива сметка за сумите, събрани от изпълнението и извършва разпределението, вече може да бъде само адвокат или регистриран одитор. Предвидена е отговорност на депозитаря при вреди, виновно причинени на залогодателя или кредиторите, както и задължително застраховане на отговорността за тези вреди. Засега обаче не се предлагат такива застраховки от лицензираните застрахователни дружества.

Изготвяните от депозитаря списъци ще подлежат на задължително обявяване в регистъра.

Промените ще бъдат разяснени от г-жа Наташа Босева, директор на Централния регистър на особените залози към Министерството правосъдието и адвокат Валя Гигова, член на работната група, подготвила измененията.

Във втората част на нашия семинар ще се запознаете с измененията на Търговския закон. Една голяма промяна е т. нар. стабилизационно производство (известно още като конкордат), с което се създава възможност затруднени търговци да избегнат фалит. Ще научите кой може да поиска започване на стабилизация на търговец, кога това производство е допустимо, по какво правомощията на довереното лице се различават от тези на синдика и отговорите на още много въпроси.

Лектор ще бъде г-жа Костадинка Недкова, съдия във Върховния касационен съд и преподавател по право.

Форумът не е ориентиран специално към юристи. Той е насочен към мениджъри на предприятия, финансисти и други лица, чиято дейност изисква да познават тези правни възможности.

Редовната цена на билетите е 98 лева, плащането става чрез банков превод или ПейПал (виж по-долу). Прилага се отстъпка от 10% за втори и следващ участник от една компания (например, 274.4 лева за трима).