катастрофа

Хората, сключили задължителна застраховка Гражданска отговорност с клона на кипърското дружество Олимпик, се оказаха без валидна полица. Компанията, която изненадващо за мнозина бе заела 9.2% от пазара, фалира. От неясните обяснения на Комисията по финансов надзор стана ясно, че европейският паспорт не помага на застрахованите. Асоциацията на застрахователите призова да се избират само български компании.

Клонът на “Олимпик”, която е компания с люксембургски собственик, е активен у нас от 2009 г. и достига четвърто място на пазара на Гражданска отговорност. Освен това компанията е застраховател на редица лечебни заведения. Според профила в Блумбърг “Олимпик” е работела основно на българския пазар. Това преориентиране вероятно е станало след смяната на собствеността в края на 2015 г.

Според местни източници през миналата година компанията е реализирала продажби на застраховки в България на стойност над 27 млн. евро, а в Кипър – 4.8 млн. евро. Отказът на одитора “Бейкър Тили” да даде мнение по отчета разкрива притеснителни екзотични инвестиции.

Случаят разкри редица бели петна в законодателството, което не изяснява напълно трансграничното предоставяне на услуги. Този фалит е ярък пример за необходимостта от инициативи като Банковия съюз и Съюза на капиталовите пазари (когато бъдат завършени) като гаранция за свободното предоставяне на финансови услуги.

Как се стигна дотук?

КФН съобщи, че на 10 август 2018 г. е назначен предварителен ликвидатор на Застрахователна компания “Олимпик” от Надзорния орган върху застраховането на Република Кипър. По този начин се стига до окончателно отнемане на лиценза. Съгласно законодателството на Кипър действащите застрахователни договори по общо застраховане, сключени със Застрахователна компания Олимпик, ще бъдат прекратени на 17 август 2018 г. Прекратяването ще се извърши автоматично, без да са необходими допълнителни действия от застраховащия или от застрахованите лица. Предварителният ликвидатор е уведомен за неговото задължение да отрази прекратяването на застрахователните полици в регистъра на застрахователните полици на Гаранционния фонд.

Всички, които имат задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ в Застрахователна компания Олимпик АД, клон България, която се прекратява на 17 август 2018 г., трябва да сключат нови полици с други застрахователи с покритие от 18.08.2018 г., съобщи КФН.

След прекратяване на застрахователните договори, ако не са били сключени нови своевременно, в случай на пътнотранспортно произшествие обезщетението се заплаща от лицето, причинило произшествието на пътя.

Застрахованите вероятно ще загубят парите си за неизтеклата застраховка. Заплатените премии за неизтеклата част на застрахователните договори, които ще бъдат прекратени, подлежат на връщане в рамките на последващото производство по несъстоятелност в съответствие със законодателството на Кипър. КФН ще уведоми допълнително засегнатите – освен застрахованите и лицата, които са завели щети при застрахователя, за сроковете.

КФН припомня, че още на 10 май 2018 г. е забранила на клона на ЗК Олимпик да сключва нови застрахователни договори,  което е станало по искане на Надзорния орган върху застраховането на Република Кипър. Тогава застраховките ГО са били над 270 хиляди, а към момента вече са под 200 хиляди, тоест хората, сключили застраховка на разсрочено плащане изглежда не са ги подновили. Според КФН половината застраховки са били с тримесечни вноски. Това ограничава щетите, но не омаловажава проблемите, които възникват във връзка с този фалит.

Чуждестранни застрахователи в България

Застрахователна компания Олимпик – Кипър извършва дейност в България чрез клон. Съгласно правото на Европейския съюз застрахователи от една държава членка могат да откриват клонове в друга държава членка без да кандидатстват за лиценз. Тези компании продължават да се надзирават от надзорните органи в държавите, където се намира тяхното седалище, като тези органи имат задължение да следят за тяхната финансова стабилност на територията на целия Европейски съюз, включително и за дейността  в други държави членки. “Олимпик” се контролира от Надзорния орган върху застраховането на Република Кипър. Надзорният орган на Кипър е отнел лиценза й поради неплатежоспособност на дружеството.

Комисията за финансов надзор, съгласно становището, изпратено до медиите, има ограничени правомощия за надзор по отношение на клонове на застрахователи от други държави членки на Европейския съюз, като има право да се намесва, когато застрахователят не спазва задълженията си спрямо ползватели на застрахователни услуги в България, уточниха от институцията. Няма данни колко обезщетения е изплатила кипърската компания, навреме ли го е правила и дали преди 10 май е имало индикации за проблеми с платежоспособността. Допълнение: На 17 август на извънредна пресконференция комисията заяви, че не е имало съмнения преди отнемането на лиценза.

Това е пореден проблем със застраховките ГО в България, където към проблема с ниските цени се добави в някои случаи и недостиг на капитал. Според анализ на КФН много компании продават най-масовата застраховка под себестойност, като изчисленията сочат, че загубата общо за пазара при песимистичния сценарий може да достигне 60 млн. лева. В случая проблемът се усложнява от това, че фалитът се случва в конфликтната зона между две държави. В българския кодекс за застраховане няма ясни правила какво се случва при фалит на застраховател на ЕС, парадоксално правилата са по-конкретни по отношение на застрахователите извън ЕС.

Кой носи отговорност за плащанията

Гаранционният фонд също съобщи на страницата си, че не носи отговорност: ” Съгласно Кодекса за застраховането Българският гаранционен фонд не покрива (не гарантира) дейността на застрахователи от други държави от ЕС, които извършват дейност в България при правото на установяване. ЗК Олимпик (чрез клона си в България) извършва дейност именно при правото на установяване, съответно Гаранционният фонд не изплаща обезщетения вместо този застраховател, който е със седалище в Кипър.”

Фалитът на “Олимпик” разкрива както местни, така и европейски слабости. За разлика от банките, законодателството за фалитите в областта на застраховането е фрагментирано. И въпреки че застраховката ГО е задължителна, а директивите, уреждащи трансграничното предоставяне на застрахователни услуги, са фундаментални за свободното движение на хора и услуги и са още от 70-те, уредбата на ниво ЕС е  непълна.

Едва на 24 май ЕК излезе със законодателно предложение, уреждащо и въпроси за гаранциите при фалит на застраховател.

При банките е прието, че гаранционционният фонд встъпва в правата на вложителите, на които е възстановил размера на влога до гарантираната сума. Когато услугата се предлага чрез клон, който е фалирал в родината си, вложителят си търси гаранцията от фонда на съответната държава. Но много страни в ЕС изобщо нямат такива гаранции по отношение на застраховането, тези, които имат, сами решават кои видове полици да покрият (виж обяснението на германския орган).

У нас кодексът на застраховането урежда въпроса за лицензиране и производството по несъстоятелност на местен застраховател. Когато чужд застраховател от ЕС открива клон в България, водещ е тамошният надзорен орган (виж напр. чл. 45). Застрахованите лица при български застраховател, както и при клон на застраховател не губят парите си при фалит. Това е така, тъй като тези застрахователи правят вноски за ГО, Злополука и някои застраховки Живот в Обезпечителния фонд към Гаранционен фонд. Благодарение на тези вноски фондът се суброгира в правата на застрахованите при фалит – тоест действа почти същата схема, както при фалит на банка.

Но когато става дума за компания от ЕС, работеща у нас при условията на правото на установяване или на свободата на предоставяне на услуги, КФН само се уведомява, респективно не осъществява надзор. Тези компании, за разлика от застрахователи от страни извън ЕС, не правят вноски в Обезпечителния фонд.

Това изглежда нелогично при положение, че гаранционните схеми по отношение на застраховките не са хармонизирани на ниво ЕС.

Проблеми възникват и по отношение на обезщетенията на увредените лица при участие в ПТП с водач, застрахован в “Олимпик”.

Застрахователите от ЕС, ползващи се от европейския паспорт, са длъжни да участват във финансирането на Гаранционен фонд по общия ред (трябва да се прави разлика между Обезпечителния фонд, свързан с вземанията на застрахованите лица и фонда, който служи за изплащането на щетите). Съгласно чл. 51 и 520 от застрахователния кодекс застрахователи от ЕС, предлагащи услуги у нас чрез право на установяване или свобода на предоставяне на услуги (с или без клон) правят вноски в подфонда за гарантиране на вземанията на увредените лица от незастраховани и неидентифицирани МПС към Гаранционния фонд. От “Олимпик” твърдят, че са правили такива вноски. Дали и до коя дата се поражда задължение за Гаранционния фонд за покриване на щети, причинени от водачи, които карат с невалидната вече застраховка ГО, остава неясно. Гаранционният фонд съобщава, че  “съгласно чл. 29, буква „с” от Кипърския закон за задължителната застраховка при ползване на моторни превозни средства, Застрахователният фонд в Република Кипър изплаща обезщетения на трети лица, когато щетите са причинени при управление на моторно превозно средство, чийто застраховател е обявен в несъстоятелност.” Така той прехвърля отговорността за покриване на щети при ПТП с участие на водач с невалидната полица на “Олимпик”. Тоест засегнати ще бъдат не само застрахованите в “Олимпик”, а и лица, които претърпят ПТП с такъв шофьор и които трябва да търсят обезщетението си в Кипър. Това вероятно ще доведе до поредица от съдебни спорове.

Налице са бели петна в българското и европейското законодателство. Изглежда кипърската компания се е възползвала от тях, за да завземе бързо значителен пазарен дял у нас.

Защо бе отнет лицензът?

В началото на май Бейкър Тили отказва да изрази мнение по отчета на застрахователя, заради неясни инвестиции в размери, които значително надвишават оборота му. Това включва депозит на Коморските острови, инвестиции в Доминиканската република, както и внушителна сума, отнесена към поделението в Бразилия, за която индикациите са, че е свързана с държавни облигации (информацията е на база следния кипърски източник). Липсват доказателства и за операции с компанията майка Hispakol S.A. , която се свързва с двама испански граждани. На 9 май кипърският орган отнема лиценза, но е даден временен лиценз, който позволява плащане на вече сключени застраховки, докато се изясни ситуацията с одиторите въз основа на жалба на застрахователя. В края на юли лицензът е отнет окончателно.

Допълнение:

На 17 август КФН съобщи за назначен предварителен ликвидатор на дружеството – Pavlos Nacouzi от дружеството „Mazars Ltd“.

В съответствие с разпоредбите на чл. 323 от Законите за застрахователната и презастрахователната дейност и други свързани въпроси от 2016 и 2017 г. с публикуването на назначаването на предварителния ликвидатор в Официалния вестник на Кипър застрахователните договори, сключени от компанията, се прекратяват.  Не е ясно дали тази разпоредба има пряко действие в България. Съобщението на кипърския орган е на следния интернет адрес: http://mof.gov.cy/assets/modules/wnp/articles/201808/430/editor/olympic_liquidator_eng_translation.pdf.

“Олимпик” дължи 9.35 млн. лева на 197 551 българи за прекратени предсрочно полици по “Гражданска отговорност”, съобщи на извънредна пресконференция Ралица Агайн, заместник председател на Комисията за финансов надзор. Общо сключените застраховки ГО са на стойност 40 млн. лева, но повечето са на разсрочено плащане.

Кипърският съд се очаква да реши дали да открие производство по несъстоятелност до края на септември, съобщи КФН. Ако това стане застрахованите имат 35 дни да предяват претенциите си.

КФН призна, че “Олимпик” е правило вноски не само в Гаранционния, а и в Обезпечителния фонд. Тези вноски са внесени недължимо и ще бъдат възстановени.

В България работят общо 618 застрахователни компании с лиценз от други страни в ЕС и 15 клона. Техните приходи за миналата година са 89 млн. лв. приходи.