учене

Японците и финландците са най-квалифицираните работници сред развитите страни, показва изследване на ОИСР, проведено в 24 държави. Само един от двама необразовани намира работа в променящата се икономика.

Технологичната революция доведе до промяна на търсените умения от работниците и служителите. Тъй като операциите в производството, които не изискват висока квалификация, станаха по-автоматизирани, нуждаjd от изпълнители на рутинни дейности намаля, а се увеличи търсенето на умения за обработка на информация и други когнитивни и комуникационни умения. Наред със специфичните умения за професията служителите трябва да имат и генерични умения, включващи възможност за междуличностно общуване, способност за самообучение и способност за самоуправление, така че бързо да се настройват към променящия се пазар на труда.

Изследването на професионалните навици на възрастните е разработено по такъв начин, че да анализира степента и разпространението на тези ключови умения и начинът им на използване както на работното място, така и у дома. То съдържа оценка на редица умения за обработка на информация – в това число грамотност, смятане и умения за решаване на задачи във високотехнологична среда.

грамотностОказва се, че в много страни голям процент от възрастните има най-ниски оценки по грамотност и смятане. От 4.9% до 27.7% от възрастните показват грамотност само на най-ниско ниво, а от 8.1% до 31.7% имат също най-ниската степен на математически познания.

В много страни голям дял от населението няма опит с информационните технологии или са усвоили недостатъчно основни умения за използването им. Този дял е под 7% от населението на възраст 16-65 години в Холандия, Норвегия и Швеция и надхвърля 23% в Италия, Корея, Полша, Словакия и Испания.

Само от 2.9 до 8.8% от хората имат най-високо ниво на високотехнологични умения.

Само половината възрастни, чиито оценки по грамотност достигат най-много първо ниво, са заети, докато при тези с четвърто или пето ниво заети са 80 на сто.

Изследването показва и влиянието на социо-демографски фактори. Съчетанието на ниско първоначално образование и отсъствие на възможности за професионално развитие води до порочен кръг.

Имигрантите, чието образование е получено на различен език, се справят по-зле от останалите, чиято оценка се провежда на първия или втория език, усвоен в детството им.

Въпреки, че по-възрастните имат по-ниска степен на умения от младите, степента на разрив между поколенията в отделните  страни е доста различна, което показва, че и политиките имат влияние.

Възловият въпрос е  как професионалните навици се използват на работното място, от което всъщност зависят производителността и заплатите.

oecd2Нерядко по-компетентните служители не използват толкова интензивно уменията, според ОИСР.  Връзката между професия и използване на професионалните навици е по-близка, отколкото между степен на образование и категория на трудовия договор.

Около 21% от служителите имат твърде висока квалификация, а 13% – недостатъчно висока подготовка за заеманата позиция.

Как се създават и губят умения?

Степента на притежаваните умения по отношение на грамотност, смятане и решаване на задачи във високотехнолочна среда е най-висока на възраст около 30 години и след това спада. Най-възрастните са по-некомпетентни от най-младите.

В отделните страни има ясна зависимост между участието в организирани мероприятия по обучение и уменията за обработка на информация.

Професионалната компетентност е свързана с икономическото и социално благополучие, установява още изследването. Хората с по-ниски резултати по отношение на грамотност имат и по-лош здравен статус, не участват в доброволчески инициативи и не вярват, че могат да влияят на политическите процеси. Те по-рядко се доверяват на другите.

Прочетете още
Правителството обеща и техникуми, и повече висшисти