КТБ

БНБ обяви, че ще бъдат обезценени активи за 4.2-4.7 млрд. лева в КТБ, което означава отрицателен собствен капитал от около 4 млрд. лева. Само 1.7 млрд. лева са редовните кредити и други активи на банката, стана ясно след приключване на одита. За две трети от кредитите няма информация.

Заключението на одиторския доклад на Корпоративна показва необходимост от обезценки на активи на банката в общ размер на 4222 млн. лева, съобщи БНБ.
Общата балансова стойност на кредитите от извадката на одиторите е в размер на 5 335 млн. лева с оценка за необходими обезценки по тях в размер на 4 057 млн. лева. Общата обезценка на всички активи, в това число инвестиции е 4 222 млн. лева при активи, включени в извадката, за 5 925 млн. лева.

В резюмето на доклада пише, че загубите се дължат на това, че банката е оценявала обезценките на база на отменената през месец април 2014 г. Наредба № 9 на БНБ. „След нейната отмяна не са предприети действия от банката за установяване на нова политика за определяне на загуби от обезценка в съответствие с правилата на Международен счетоводен стандарт 39*. Прилаганата от банката политика за определяне на загуби от обезценка е позволявала да се отчитат ниски разходи за обезценки, тъй като кредитите са поддържани „редовни, без просрочия“, без да са ясни източниците на средства използвани за погасяване, в резултат на което формално са били оценявани на портфейлна основа с минимални очаквания за загуби от обезценки. Извършен тест в банката при отчитане на фактически просрочия показва, че формалното прилагане на тази политика към 30.09.2014 г. би дало като резултат загуби от обезценки по кредитния портфейл в размер на 4 757 млн. лева.“
Към 30.09.2014 г. общата сума на всички активи на КТБ е в размер на 6662 хил. лева, посочва одиторският доклад.

Тук трябва да се има предвид, че банката вече отчете загуби за около 400 млн. лева, основно поради отписването на т. нар. Други активи (виж по-нататък).

Оценката на одиторите означава, че редовните активи на КТБ са около 1.7 млрд. лева. В същото време недостигът от средства във фонда за гарантиране на влоговете за компенсиране на гарантираните вложители в КТБ е 1.6 млрд. лева.
През последните дни се правят трескаво цесии и прихващания от страна на големите вложители и големите длъжници на банката, включително от финансови институции. Тези сделки ще продължат поне докато БНБ не обяви решението си. Те ще доведат до намаляване на кредитите, в това число на редовните. Възможно е в резултат дори Фондът за гарантиране на влоговете, които встъпва в правата на вложителите, да не си върне парите. Това означава, че схемата за гарантиране на влоговете трябва да се изгради от нулата.

Оценката на кредитния портфейл на банката включва експозициите на 138 фирми кредитополучатели с общ размер на задълженията към 30.09.2014 г. 5 335 млн. лева или 96.6 на сто от общия корпоративен кредитен портфейл. Изводите от извършения анализ и оценка от трите одиторски фирми са изключително сходни и могат да бъдат обобщени, както следва:
1. За 14 кредитополучателя с общ размер на експозициите 441 млн. лева няма индикации за обезценка или обезценката е минимална. Независимо, че в пет от случаите не са установени съществени валидни обезпечения, финансовото състояние на фирмите дава основание за заключение, че за тази група са необходими обезценки в размер на 46 млн. лева.
2. За 29 кредитополучателя с общ размер на експозициите от 888 млн. лева е установена оперативна дейност, резултатите от която не подкрепят в достатъчна степен обслужването на кредитите й. За тези дружества са установени съществени индикации за влошаване на финансовото им състояние (трайно намаляващи приходи и/или печалби; загуба от дейността; отрицателен собствен капитал и т.н.) и/или бизнеси, чиито предмет на дейност и мащаб не са съпоставими с размера или целта на предоставения заем; за четири от дружествата не са идентифицирани валидни обезпечения. Общо за тази група изводът е, че са необходими обезценки в размер на 594 млн. лева.
3. Група от 6 кредитополучателя с обща експозиция от 377 млн. лева може да бъде определена като дружества с оперативна дейност с висока степен на бизнес зависимост от малко на брой свързани лица. Като цяло за групата са необходими обезценки в размер на 216 млн. лева.
4. Най-голяма група от 82 кредитополучатели се състои от такива, които в преобладаващата си част (67 случая) нямат собствена оперативна дейност или тя е силно ограничена, а приходите им се генерират изцяло или преобладаващо от трети лица. Общата експозиция на всички дружества от групата е 3 434 млн. лева или 64 на сто от кредитния портфейл.
Това са дружества и холдингови компании, чиято основна дейност е предимно инвестиционна, в много случаи, без собствен персонал и друга оперативна дейност. Много от тях са новосъздадени (т.е. създадени в рамките на до 12 месеца преди отпускането на първия кредит) или такива с цел придобиване на дялове и акции в други дружества. В повечето от кредитните досиета на кредитополучателите от тази група не са намерени подробни бизнес планове или друга информация, която да подкрепя икономическата целесъобразност за отпускане на кредитите, очакваните парични потоци на кредитополучателите и източниците за погасяване на съответните кредити. За голяма част от кредитните досиета не са налични документи, удостоверяващи дали кредитът е използван съгласно целта, описана в договора за кредит.
Обезпечения по тези кредити са залози на материални активи, бъдещи вземания с постъпления по банкови сметки на кредитополучателя в банката, акции на придобитите предприятия или търговски предприятия. В резултат на правния анализ, преобладаващата част от тези обезпечения се оказват с пропуски при тяхното учредяване или несъществуващи, което ги прави нереализируеми. Към 30.09.2014 г., в резултат на анализа на кредитополучателите в тази категория, коефициентът на покритие на дълга с валидни обезпечения, като се вземе предвид възстановимата им стойност е едва около 2%.

Кредити в размер на 1394 млн. лева за кредитополучатели от тази група са предоговаряни многократно, като са удължавани сроковете за тяхното погасяване. Обслужването на преобладаващата част от тези кредити както по отношение на главницата, така и относно плащане на лихви, е преустановено след поставянето на банката под специален надзор и към 30.09.2014 г. са налице значителни просрочия. На тази група кредити се пада най-голяма част от препоръчаната обезценка (3021 млн. лева).
5. Сходна по способността си да обслужва кредитите е група от 5 дружества, които макар и да имат оперативна дейност, не постигат резултати, позволяващи обслужването на кредитите, а валидните обезпечения, доколкото ги има, са на ограничена стойност. При експозиция от 172 млн. лева за тази група ще е необходима обезценка от 166 млн. лева.
6. Като отделна група са посочени две дружества, за които вече е открита процедура по несъстоятелност и очакваната загуба е оценена на 14 млн. лева.

Докладът констатира редица пропуски, например, липсва задълбочено проучване на кредитоискателите, отсъстват пълни анализи на бизнес планове, липсва текущ контрол върху дейността на кредитополучателите и целевото използване на средствата от отпуснатите кредити. Коефициентът на покритие на кредитния портфейл на банката с валидни обезпечения е около 13 на сто. Имало е необичайни за банковата система порочни бизнес практики, които са извършвани чрез сложни операции, целящи прикриване на същността на сделки и трансакции. Един от примерите за това е специфичният начин на кредитиране, опосредствано от „дружества със специална цел“. Отчетите, представени в БНБ, са били недостоверни, оправдават се от централната банка.

Освен това в  балансовата стойност на кредитния портфейл към 30.09.2014 г вече са отразени обезценки за 148 млн. лева.

По т. нар. Други активи също има големи загуби – прословутите изтеглени  на каса на 206 млн. лева срещу неизпълнено задължение на БРОМАК ЕООД за връщане на парите на 30.06.2014 г., са отчетени със стойност нула. Установена е и друга подобна операция. В резултат на заемообразно предоставяне на ДЦК на стойност 80 млн. евро на ТЦ-ИМЕ АД, които то не е в състояние да върне, сумите отчитани като част от инвестиционен портфейл ДЦК са преквалифицирани във вземане от ТЦ-ИМЕ АД. Тъй като дружеството е в процедура по несъстоятелност и вероятността това вземане да бъде събрано е минимална, последното е обезценено на 100%.

Поради гореизброените причини БНБ изпраща докладите на одиторите на вниманието на Софийска градска прокуратура.

Управителният съвет на БНБ е възложил на квесторите да осчетоводят изготвените оценките и до 31.10.2014 г. да представят в БНБ съответните надзорни отчети. Вероятно след това БНБ ще реши да отнеме лиценза на банката. По закон, ако банката има отрицателен собствен капитал, какъвто тя ще има, ако някой не налее 4 млрд. лв. другата седмица, лицензът задължително трябва да бъде отнет. Това означава изплащане на гарантираните влогове най-късно от 25 ноември.

Все пак в съобщението на БНБ се казва: Други решения, сред които преструктуриране и/или оздравяване на КТБ, са възможни, ако Народното събрание в рамките на законодателните си правомощия намери за уместно и своевременно приеме изменения и допълнения на действащото законодателство, включително и по отношение на ресурсното обезпечаване.
На 27 октомври 2014 г., първия работен ден на 43-ото НС, БНБ ще представи обобщена информация за събитията и всички взети решения на БНБ по отношение на групата КТБ от 20 юни 2014 г. (деня на поставяне под специален надзор на КТБ) до настоящия момент.

* Според МСС 39 доказателствата за обезценката на финансов актив или на група от финансови активи включват данни, които касаят следните събития на загуба: значително финансово затруднение на длъжника; нарушаване на договор като неизпълнение на условия или просрочие в плащането на лихвата или на главницата; когато заемодателят по причини, свързани с финансовото затруднение на длъжника, прави отстъпка на длъжника; вероятно е длъжникът да бъде обявен в несъстоятелност; измерим спад в очакваните бъдещи парични потоци от група финансови активи (например при спад в цените на имотите) и др. От одита и писмото за поемане на ангажимент става ясно, че оценката на кредитния портфейл е правена въз основа на преценка на валидните  обезпечения и оценка на паричните потоци на кредитополучателите.

 

Актуализиран и допълнен