Данъци

С промените в Закона за корпоративното подоходно облагане, публикувани в ДВ, бр. 98 от 2018 г. се въвеждат редица нови правила по отношение на облагането на доходите на физическите лица.

Голяма част от промените се отнасят до декларирането на данъка, служебните бележки и справките по чл. 73.

Справки по чл. 73
Вече ще има два вида справки по чл. 73, като и работодателите ще я изготвят (ал. 6). Вместо „периодичното“ представяне на информация, работодателите ще изготвят справка за изплатените през годината облагаеми доходи по трудови правоотношения и за удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски. В справката по чл. 73 работодателите включват и информацията, свързана с определянето на годишната данъчна основа и годишния данък по реда на чл. 49 за лицата, на които към 31 декември на данъчната година те са работодател по основното трудово правоотношение.
Освен изплатените доходи, справката ще включва и удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски.
Справката се подава до 28 февруари вместо 15 март – само по електронен път (за доходите за 2019 г.). Ще има възможност за корекции на подададена справка до 30 септември.

Служебни бележки

Работодателят издава при поискване служебна бележка по образец за изплатения през годината облагаем доход, която вече ще включва удържаните задължителни осигурителни вноски. Сега издаването на служебна бележка от работодател е задължително при прекратяване на трудовото правоотношение, когато работодателят не е основен, при полагане на личен труд от съдружник, когато удържането или възстановяването на данъка при годишно преизчисляване не е извършено до 31 януари на следващата година. Когато служебната бележка се издава от работодател по основното трудово правоотношение на работника или служителя към 31 декември на данъчната година, се посочва и данъкът, удържан или възстановен на лицето при определяне на годишния размер на данъка по реда на чл. 49. Обстоятелството, че работодателят не е основен се декларира от работника/служителя.
Предприятие или самоосигуряващо се лице – платец на доходи по чл. 29 или 31 (това са доходите от друга стопанска дейност, например, земеделие, авторски възнаграждения, както и от наеми), издава за изплатените доходи и удържания данък по реда на чл. 43 и 44 сметка за изплатени суми (СИС). Служебната бележка за удържаните данъци и задължителни осигурителни вноски се издава при поискване. СИС и служебната бележка по ал. 5 не се издават в случаите по чл. 43, ал. 5 (доходите на самоосигуряващо се лице).
При поискване от лицето се издава и служебна бележка за доходи от други източници по чл. 35 (сега не е при поискване). Прилага се за изплатени доходи след 31 декември 2018 г.

Служебната бележка ще се издава в 14-дневен срок от поискването й (досега до 31 януари, когато се издава от работодател при поискване, до 15 април – за хонорари, ако не е потърсена по-рано от лицето, като имаше и три други срока за трите хипотези на задължително издаване на служебни бележки от работодател).

Служебните бележки не се подават заедно с годишната декларация (чл. 50, ал. 4 се отменя – но за декларации, задължението за подаване на които възниква след 31 декември 2019 г.)

Декларации

Годишната данъчна декларация ще се подава от 10 януари до 30 април, включително за доходите за 2018 г. (сега няма начална дата).
Срокът, при които ранно подаване на данъчната декларация и заплащане на данъка, дава отстъпка от 5% се удължава от 31 януари на 31 март (за доходите от 2019 г.). Самоосигуряващите се подават годишните декларации само по електронен път (след 31 декември 2019 г.)
Годишен отчет за дейността не подават ЕТ, които през данъчната година не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводството.
Облекчението за безкасови плащания се включва в декларацията за доходите за 2018 г.

В декларациите по чл. 55, ал. 1 не се посочва дължимият от работодателите данък за доходи от трудови правоотношения, за който се подава информация по ред и по начин, определени в наредба, издадена от министъра на финансите. Тази декларация след 2019 г. се подава по електронен път и от платците на доходи – самоосигуряващи се лица (сега изискването е само за предприятия – платци).

Данъчно облекчение (чл. 22а, 22в, 22г.)

Става дума за облекченията за млади семейства, както и за деца и за деца с увреждания. Отпада декларацията от другия родител, че няма да ползва облекчението. Данъчното облекчение се ползва до размера на сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 и при условие че другият родител, съответно другият приемен родител, близък или роднина, няма да ползва намалението за съответната данъчна година. Когато размерът на данъчното облекчение е по-висок от сумата на годишните данъчни основи по чл. 17, разликата може да се ползва от другия родител, съответно от другия приемен родител, близък или роднина, чрез подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50. Ако неправомерно и двамата родители са ползвали облекчението, те дължат данъка върху данъчното облекчение. Това се отнася и за доходите за 2018 г., които се декларират през 2019 г.

Окончателен данък (чл. 38, ал. 14 и 15)

Доходите, за които не се подава данъчна декларация, а се облагат с окончателен данък (за доходи през 2019 г.), ще включват и:

  • брутната сума на придобитите облагаеми парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител (но ще се декларират такива доходи от източник в чужбина).
  • брутната сума на придобитите от физически лица, нерегистрирани като земеделски стопани, облагаеми доходи, получени под формата на държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, от Европейския фонд за развитие на селските райони и от държавния бюджет.

От останалите текстове ще отбележим единствената материална разпоредба, а именно “ Предметна печалба с незначителна стойност“, която не подлежи на облагане е предметна печалба, чиято пазарна цена е до 100 лева.