Данъци

Проектозаконът за ДДС е претърпял промяна при внасянето му в парламента, така че вече няма да се внася ДДС накуп за старите лизингови договори.

Според преходните разпоредби новият режим на договорите за лизинг ще се прилага за доставки по договори за лизинг, които са сключени след 1 януари 2013 г. Това елиминира голяма част от заварените договори, което щеше до доведе до значителен еднократен приход на бюджета.

Според текста на МФ, който бе представен за обществено обсъждане, за заварените договори за лизинг с опция за прехвърляне на собственост върху стока трябваше да се начисли данък върху сумата на неплатените вноски до 31 март 2014 г. Проектът предлага изменения по отношение на доставките на стоки при условията на финансов лизинг, като са регламентирани критерии в кои случаи сделката по лизингови договори следва да се приравни на придобиването на дълготраен актив .