Правителството прие Постановление No69 от 11.03.2013 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на кандидати за безвъзмездна финансова помощ и бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и други европейски средства. То заменя действащото към момента Постановление No55 на Министерския съвет от 12.03.2007 г.  Всички процедури, обявени до 31.03.2013г. включително, ще бъдат довършени по реда на ПМС No 55/2007г.

Промяната намалява бюрокрацията и предпазва от залагане на твърде високи изисквания за оборот.

[toggle header=“Процедури под прага“]
Кандидатите или бенефициентите не провеждат процедура за определяне на изпълнител, когато предвидената стойност за строителство, доставки и услуги, в т.ч. съфинансирането без данък върху добавената стойност, е по-ниска от 20000 лв. за доставки/услуги и 60000 лв. за строителство. В тези случаи кандидатите за безвъзмездна финансова помощ или бенефициентите може да не сключват писмен договор и да докажат извършените разходи с първични платежни документи.

Във връзка с тази разпоредба Управляващият орган подготвя Решение, с което да дерогира задължението на бенефициентите, вменено с чл. 7 от договорите за безвъзмездна финансова помо, а именно за събиране на не по-малко от 3 (три) оферти, които съдържат техническо и финансово предложение.

При подпрагови стойности кандидатите или бенефициентите следва да приложат към първичните платежни документи поне едно извлечение от каталог/оферта и/или друг документ на производител/ доставчик и/или проучвания в интернет за съответната цена.

Изискванията на постановлението се прилагат, когато размерът на безвъзмездната финансова помощ е по-голям от 50 на сто от общата сума на одобрения проект. Ако е по-малък, кандидатите представят оферта и/или извлечение от каталог на производител/ доставчик и/или проучване в интернет за всяка отделна инвестиция в активи – ДМА и ДНА, с предложена цена от производителя/доставчика, количествено-стойностни сметки за СМР с предложена цена от изпълнител. При липса на повече от един доставчик/производител ще е допустимо представянето само на един документ с цена от доставчик/производител, като посочената липса следва да бъде надлежно обоснована.

[/toggle]

Новата уредба въвежда само една процедура за избор на изпълнител (избор с публична покана) за разлика от досегашната уредба, която включваше открит избор, договаряне с пояснителен документ и договаряне без пояснителен документ. Изборът с публична покана е процедура, която се прилага от бенефициентите във всички случаи, когато:·предвидената стойност за строителство, в т.ч. съфинансирането от страна на кандидат за безвъзмездна финансова помощ или бенефициент, без данък върху добавената стойност, е равна или по-висока от 60 000 лв., и ·предвидената стойност за доставки или услуги, в т.ч. съфинансирането от страна на кандидат за безвъзмездна финансова помощ или бенефициент, без данък върху добавената стойност, е равна или по-висока от 20 000 лв.

Поканата се предоставя на съответния Договарящ орган за публикуване на Единния информационен портал.

Бенефициентът може да публикува съобщение за поканата и в национални ежедневници, както и да я изпрати до избрани от него лица, без да променя определените в публикуваната покана условия за участие. В този смисъл отпада задължението на кандидата за безвъзмездна финансова помощ или бенефициента за публикуване на обявата в национален ежедневник.

Срокът за събиране на оферти е намален значително. Съгласно чл. 11, ал.4 от ПМС No69/2013 г. срокът за публичния достъп до поканата не може да е по-кратък от 7 дни. А срокът за събиране на оферти не може да е по-кратък от срока за публичен

Друга важна промяна гласи, че при залагане на минимални икономически и финансови възможности изискуемият общ оборот не може да надвишава повече от три пъти прогнозната стойност на процедурата или на съответната обособена позиция, в случай че процедурата е с обособени позиции. Това ще ограничи прекомерното завишаване на критериите за подбор.

Както и досега, бенефициентите не могат да включват в поканата условия, които необосновано препятстват участието на лица в процедурата, информация, насочваща към определена марка, патент, процес, производител или тип, чрез описание, посочване на лого или наименование.

В случаите, когато предвид спецификата на предмета е обективно невъзможно да се спазят тези условия, след посочването на марката, източника, патента, процеса, производителя или типа, задължително се добавят думите „или еквивалентно“.

В случай че бенефициентът избере като критерий за оценка „икономически най-изгодна оферта“, следва да има предвид легалната дефиниция, която се съдържа в ПМС No69/2013 г. Под термина „икономически най-изгодна оферта” се разбира оферта, която отговаря в най-голяма степен на предварително обявените от кандидата за безвъзмездна финансова помощ или бенефициента показатели и тяхната тежест, пряко свързани с обекта на процедурата за определяне на изпълнител по отношение на качество, цена, технически преимущества, естетически и функционални характеристики, характеристики, свързани с опазване на околната среда, оперативни разходи, гаранционно обслужване и техническа помощ, срок за изпълнение и други.

В Методиката, когато критерият за оценка е „икономически най-изгодна оферта”, следва да се залагат обективни, точни, количествено измерими показатели. При подготовка на Методика за оценка на оферти, подадени в процедура, която включва няколко обособени позиции, следва да се изготви отделна методика за всяка обособена позиция, за да може офертите по всяка позиция да бъдат оценени и да се изготви отделно класиране. Методиката за оценка се състои от определени показатели, които имат съответната тежест в комплексната оценка на офертите.

Задължително в Методиката за оценка участва показател „цена“, чиято тежест следва да е не по-малко от 30 на сто. Бенефициентът или кандидата за безвъзмездна финансова помощ има право да определи в документацията изискване за представяне на гаранция за участие, както и на гаранция за добро изпълнение.

Промяната, която въвежда чл. 24, ал.2 на ПМС No69/2013 г., е свързана с размера на гаранцията за добро изпълнение, която вече следва да е не повече от 3 на сто от стойността на договора (5 на сто в досегашната уредба). Гаранцията за участие, която следва да е в абсолютна сума, запазва максималния си размер от не повече от 1 на сто от прогнозната стойност на договора. Условията за задържане и освобождаване на гаранцията за участие са определени в чл.23 от ПМС No69/2013 г.

[toggle header=“Процедурни промени“]

С оглед по-краткия срок за събиране на оферти е намален и срока за искане на разяснения и отговор до потенциалните кандидати.

До 4 дни преди изтичането на срока за подаване на офертите лицата могат да поискат писмено от кандидата за безвъзмездна финансова помощ или бенефициента разяснения по поканата. Разясненията се предоставят на Договарящия орган за публикуване на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република България и се публикуват на интернет страницата на бенефициента, при наличие на такава, в срок до два дни преди изтичането на срока за подаване на офертите и стават неразделна част от поканата.

Бенефициентът или кандидатът за безвъзмездна финансова помощ е длъжен да уведоми Договарящия орган за датата, мястото и часът на отваряне на офертите не по-късно от 3 дни преди посочената дата. В новата уредба този срок е съкратен на 3 дни вместо досегашния 10-дневен срок.

Критериите за оценка на офертите се прилагат само по отношение на офертите на кандидатите, които отговарят на обявените изисквания за икономическо и финансово състояние, професионална квалификация и технически възможности. Бенефициентът или кандидатът за безвъзмездна финансова помощ може по всяко време да проверява заявените от кандидатите данни, да иска разяснения относно офертата и представените към нея документи, както и да изисква писмено представяне в определен срок на допълнителни доказателства за обстоятелствата, посочени в офертата. След проверка на офертите за допустимост бенефициентът писмено уведомява кандидатите за липсващи документи или за констатираните нередовности, посочва точно вида на документа или документите, които следва да се представят допълнително, и определя срок за представянето им. Срокът е еднакъв за всички участници.

Разпоредбите на ПМС No55/2007г. въвеждаха срок за представяне на допълнителни документи, който не можеше да е по-дълъг от 5 дни С ПМС No69/2013 г. това изискване отпада и кандидатът за безвъзмездна финансова помощ или бенефициентът сам може да определи срока в зависимост от сложността и обема на изискваните документи, като единственото изискване е този срок да е еднакъв за всички участници в процедурата

За резултатите от работата си оценителите изготвят протокол, който се представя на бенефициента за утвърждаване. Бенефициентът в 3-дневен срок от утвърждаването му следва да уведоми писмено всички участници в процедурата за резултатите, като на първия класиран кандидат едновременно се изпраща и покана за сключване на договор.[/toggle]

Договорът с избрания кандидат следва да бъде сключен в срок не по-дълъг от 30 дни от утвърждаване на протокола. Той следва да съответства на приложения в документацията проект и да е допълнен с всички предложения от офертата на кандидата. ПМС No69/2013г. не изисквада се декларира, респ. да се представят доказателства, че кандидатът няма задължения към общината и държавата, установени с влязъл в сила акт. Бенефициентите не следва да изискват от кандидатите тези документи.