регулации

В броя:

  • Парламентът напът да постави рекорд по бързо приемане на мащабен закон
  • Президентът върна промените в ЗУТ
  • Отсрочка за таксата за битови отпадъци

[ihc-hide-content ihc_mb_type=“show“ ihc_mb_who=“4,5″ ihc_mb_template=“1″ ]

Акценти

За 12 дни ЗЗК стигна до второ четене

Законът за защита на конкуренцията, внесен на 29 януари в парламента ще се гледа на второ четене на 10 февруари в парламентарната правна комисия. Проектът въвежда европейско законодателство и едновременно с това се предлагат текстове, допускащи сегашното ръководство на комисията да бъде преизбрано за нов, този път 7-годишен мандат. Законопроектът, базирайки се на Директива (ЕС) 2019/1, предвижда Комисията за защита на конкуренцията да събира доказателства, включително в частни помещения. Друг акцент са нелоялните търговски практики по веригата на доставки на селскостопански и хранителни продукти. Законопроектът предвижда абсолютни и условни забрани за нелоялни търговски практики, прецизира процедурата по проучване и събиране на доказателства и налагане на временни мерки и допълва правилата за започване, провеждане и прекратяване на производствата. Други промени засягат и компетенциите на КЗК  в областта на заблуждаващата и сравнителната реклама.

Преди второто четене са получени редица предложения, в това число от БСП и ГЕРБ.

Отсрочка на ТБО

През преходните разпоредби на закона за извънредното положение, който изменя 9 други закона, ще се направи и промяна в Закона за местните данъци и такси. Предложението е на Менда Стоянова и отлага промяната на основата за определяне на таксата за битови отпадъци. Промяната трябваше да влезе в сила от 1 януари 2022 г. Сега се пралага това да стана на 1 януари на втората година, следваща публикуването на резултатите от преброяването. Промяната е във връзка с отлагане на преброяването и определянето на таксата според ползвателите на имота.

Вето на ЗУТ

Президентът наложи вето на мащабните изменения в ЗУТ. Оспорена е разпоредбата разрешение за строеж в урегулиран поземлен имот да се издава само при приложен подробен устройствен план по отношение на регулацията, в т.ч. уличната регулация, свързваща обекта с уличната или пътната мрежа и осигуряваща достъп до съответния поземлен имот. Уличната регулация е задължение на общините и липсват гаранции, че те ще го изпълняват стриктно и в срок, смята президентът. Според държавния глава въведената възможност за обжалване на ОУП е необосновано ограничена както по време, така и от гледна точка на кръга оправомощени субекти. Новата ал. 12 на чл. 127 от ЗУТ ограничава срока за обжалване до 14 дни от обнародването в „Държавен вестник“ на акта за одобряването или приемането на общия устройствен план, а право да обжалват ще имат само собствениците на недвижими имоти, непосредствено засегнати от неговите предвиждания. Изискването промяната на предназначението на сграда, която е обект на образованието, науката, здравеопазването или културата,да става след предварително писмено съгласие от съответния министър е необосновано ограничение.

Новини от регулаторите

МФ публикува Заповед № ЗМФ-70/01.02.2021 г. – Списък на общините с безработица с или над 25 на сто по-висока от средното за страната за 2020 г. (обнародвана в ДВ, бр. 11/09.02.2021 г.)

С Решение № 1475/ 14.12.2017 г. Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) наложи санкции за извършени нарушения по чл. 21 от Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК) на разпределителните и снабдителните предприятия от икономическата група на ЧЕЗ. КЗК установи, че предприятията прилагат обща стратегия и практики, с които дискриминират независимите търговци извън съответните групи и ограничават търговията с електрическа енергия по свободно договорени цени.

ИА ГИТ напомни, че в помощ на работодателите са достъпни на български език 41 броя онлайн инструменти за интерактивна оценка на риска, последният от които е за превенция на разпространението на КОВИД-19 в предприятията. Агенцията е установила общо 154 хил. нарушения на трудовото законодателество през 2020 г. 40% от проверките са с акцент върху въведените от работодателя противоепидемични мерки.

Проекти на нормативни актове

Публикувани на сайта strategy.bg

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за изискванията към бързо замразените храни

Урежда изисквания за производство, транспорт (вкл. максимална температура) и етикиране, както и реда за вземане на проби и метода за измерване на температурата на бързо замразените храни

Внесени в Народното събрание

ЗИД на Закона за адвокатурата

Това е проект на ВАдвС, внесен от депутати. Относно създаване на еднолични адвокатски дружества и отпадане на забраната адвокати да бъдат управители в търговски дружества и изпълнителни директори в АД

В Държавен вестник

Брой 10, 5.2.2021 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-13 от 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

Декралация, обр. 7 се подава в териториална дирекция на НАП (заличава се компетентната). Декларация, обр. 6 се подава в срока за подаване на годишната данъчна декларация (във връзка с промените срокове по ЗДДФЛ). г. Променя се декларация, обр. 1.

Брой 11, 9.2.2021 г.

Закон за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт

С преходните разпоредби се прави промяна в Закона за публичните предприятия

Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците

Относно провеждането на изборите. С преходните разпоредби се прави промяна в Закона за хазарта.

Закон за изменение на Закона за лечебните заведения

Изключение за директорите на болници по Закона за публичните предприятия

Постановление № 39 от 4 февруари 2021 г. за допълнение на Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, приета с Постановление № 115 на Министерския съвет от 2004 г.

Разходите за тестове на командированите лица, когато се изискват при влизане на територия на друга държава, са за сметка на ведомството.

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност

Относно сделки с данъчно задължени лица или данъчно незадължени юридически лица, регистрирани за целите на ДДС в Обединено кралство Великобритания

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2014 г. за организацията и управлението на рисковете в банките

Европейски регулации

Европейският парламент прие препоръки към ЕК във връзка с целите на Зеления пакт и кръговата икономика. Той настоя Европейската комисия да предложи специфични за съответните продукти и сектори обвързващи цели за рециклирано съдържание.

Парламентът препоръча през 2021 г. ЕК да представи ново законодателство, с което да бъде разширен обхватът на Директивата за екодизайн, като бъдат включени продукти, които не са свързани с енергопотреблението. Трябва да бъдат определени специфични за продуктите стандарти, така че продуктите на пазара в ЕС да функционират добре, да са трайни, да могат да се използват повторно, да могат да се ремонтират лесно, да не са токсични, да имат възможност за осъвременяване и рециклиране, да съдържат рециклирано съдържание и да са ефективни по отношение на ресурси и енергия. По-конкретно се предлагат мерки срещу заблуждаващите или неверни твърдения за екологосъобразност, както и законодателна забрана на практики, които водят до планирано преждевременно остаряване на изделията (например, авточасти) и т.н.

Други ключови препоръки са подробно описани тук.

Решения на СЕС

C-155/19,C-156/19 FIGC и Consorzio Ge.Se.Av.

Национална спортна федерация като Италианската футболна федерация може да бъде подчинена на правилата за възлагане на обществените поръчки при положение, че упражнява дейности от общ интерес, които нямат промишлен или търговски характер

[/ihc-hide-content]