Нови регулации

В брой 3:

  • КСО ще бъде пренаписан отново
  • Наредба за компенсиране на родителите
  • Становища за стандартните договорни клаузи при трансфер на лични данни
  • Крайни срокове

[ihc-hide-content ihc_mb_type=“show“ ihc_mb_who=“4,5,7,8″ ihc_mb_template=“1″ ]

Акценти

КФН пренаписа КСО

Парламентът прие на първо четене предложените след дълго обсъждане промени в КСО, регламентиращи изплащането на допълнителна пенсия от универсалните пенсионни фондове. Законопроектът урежда еднократно, разсрочено и пожизнено изплащане на пенсия в зависимост от размера на натрупаните средства и размера на минималната пенсия за стаж и възраст. Когато средствата са недостатъчни за отпускане на допълнителна пожизнена пенсия, но са над трикратния размер на минамалната пенсия за стаж и възраст лицето да може да ги получи разсрочено. Към еднократно изплащане ще се пристъпва, когато средствата не се достатъчни за разсрочено изплащане. Уреждат се актиализациите на разсрочените и пожизнените пенсии. Допуска право на допълнителна пожизенена пенсия до една година преди навършване на възрастта. ПРавата на наследниците се регламентират в замисимост от избрания пенсионен продукт. За покриване на недостига във фонда за изплащане на пожизнени пенсии ПОД създава гаранционен резерв. В последния момент обаче КФН представи свое становище, което буквално пренаписва закона.

Проект на наредба за компенсиране на родителите

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев предлага проект на постановление на Министерския съвет /МС/ за приемането на Наредба за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на деца, неприети в детски градини. Наредбата е в изпълнение на § 8 на Закона за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование (Обн. ДВ. бр.82 от 18 септември 2020 г.). В мотивите се посочва, че от години съществува проблем с недостиг на места в детските градини, като за периода 2020 – 2022 година са предвидени 210 млн. лв. за изграждане, пристрояване и надстрояване на детски градини, детски ясли и училища. По индикативни разчети за 2021 г. средномесечно ще бъдат компенсирани разходите за около 3600 деца, които отговарят на условията на наредбата. Размерът на компенсацията е съобразно средствата за издръжка, която бюджетът плаща за едно дете в детска градина.

Нови закони

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, с които са въвеждат изискванията на европейска директива по отношение на капацитета за поемане на загуби и рекапитализация.

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за пчеларството, с които се премахва двойната регистрация на пчелините. В момента по реда на Закона за пчеларството пчелините се регистрират в кметствата, а според а Закона за ветеринарномедицинската дейност – в областните дирекции по безопасност на храните

Нова тол такса

„Интелигентни трафик системи“ (ИТС) – компанията, която извършва електроното таксуване за изминато разстояние, е въвела „абонамент“ в размер на  3.30 лв. без ДДС за всяко бордово устройство, монтирано в превозните средства. Таксата е за услугата „Предаване на информация и данни и софтуерна актуализация на бордово устройство“, става ясно от новия ценоразпис в общите условия на договорите, които ИТС е представила на някои от транспортните фирми, съобщи в. СЕГА. Подробности  Същевременно стана ясно, че оперирането на тол системата е прехвърлено към частната фирма „Капш трафик солюшънс“ срещу малко над 28 млн. лв. на година без търг. Подробности

Новини от регулаторите

Становище за стандартните договорни клаузи

На 44-то заседание на Европейският комитет по защита на данните, състояло се на 14 януари 2021 г., бяха приети две становища съвместно с Европейския надзорен орган по защита на данните – „Съвместно становище на ЕКЗД и ЕНОЗД относно стандартни договорни клаузи между администратори и обработващи лични данни“ и „Съвместно становище на ЕКЗД и ЕНОЗД относно стандартни договорни клаузи за трансфер на лични данни към трети държави“.
Също на 14 януари 2021 г. Комитетът прие Насоки, съдържащи примери относно уведомяването в случай на за нарушаване на сигурността на данните и ги предостави за обществено обсъждане до 02.03.2021 г. Тези насоки допълват насоките на Работна група по чл. 29 относно уведомяването за нарушаване на сигурността на данните, като въвеждат повече ориентирани към практиката насоки и препоръки. Подробности.

КФН прие Проект на Наредба № 7 за реда за придобиване, признаване и отнемане на правоспособност на брокерите на финансови инструменти и инвестиционните консултанти (Бележки и предложения по проекта на наредба могат да бъдат представени в 30-дневен срок, до 18.02.2021 г. включително)

МФ публикува Заповед № ЗМФ-30 от 14.01.2020 г. за утвърждаване на списък на стоки с висок риск за финансовите интереси на Европейския съюз, за които се извършва засилен митнически контрол

НАП продължи работата по софтуерната фискализация и се очаква в близко време да предложи законодателни промени. Електронни касови бележки ще заместят хартиените в определени икономически сектори, стана ясно на поредното заседание на работната група, която по-рано обсъди създаването на алтернативен механизъм за отчетност при електронните магазини. Подробности

Комисията за защита на конкуренцията разреши сделката „Булгартрансгаз“ ЕАД / „Газтрейд“ С.А, тоест придобиването на дял от газовия терминал край Александрополис. КЗК също така разреши Юнайтед Медия да придобие „Вестник Телеграф“ ЕООД и „Нова Броудкастинг Груп“ ЕООД.

Комисията за енергийно и водно регулиране прие Решение за даване на разрешение на „ЧЕЗ“ /а.с./ да се разпореди с притежаваните от него 67 процента от акциите от капитала на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, като ги продаде и прехвърли на дружество от групата Еврохолд. Подробности

Крайни срокове

До 1 февруари самоосигуряващите се може да променят вида осигуряване, напомнят от НАП. Те задължително правят вноски във фонд „Пенсии на държавното обществено осигуряване (ДОО), а по свой избор могат да се осигуряват и във фонд „Общо заболяване и майчинство“, напомнят от НАП. Видът на осигуряването за тези хора може да се променя за всяка календарна година, ако е подадена декларация по утвърден образец от изпълнителния директор на НАП. Срокът за подаване на документа е до 31 януари на съответната година. Тази година 31 януари е в неделя, затова крайният срок за деклариране и плащане се удължава до 1 февруари

Проекти на нормативни актове

Публикувани на strategy.bg
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи
Урежда ускореното издаване на СУМПС, прецизират се изискванията за издаване на дипломатически или служебен паспорт и подаване на заявления за издаване на български лични документи чрез автоматизираната система на МВнР без е-подпис.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда
С проекта се предлагат промени, с които се създава възможност за събиране на информация относно командироването на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги и за основанието за прекратяване на трудовия договор. Променя се съдържанието на информацията, която се предоставя от работодателя в уведомлението за регистрация на трудовия договор, което се изпраща до НАП. В уведомлението за прекратяване на трудов договор, което работодателите подават към НАП, да се посочва и основанието на прекратяване.

Ще отпадне необходимостта осигурените да представят документи пред НОИ за преценка на правото и определяне на размера на паричните обезщетения при безработица. НОИ ще има възможност по служебен път да проверява осигурителния стаж, доход и основание за прекратяване на трудовото правоотношение. Така ще се намали и срокът за отпускане на самото обезщетение, тъй като информацията ще се подава в 7-дневен срок от прекратяване на договора с работника.

Промените ще влязат в сила от 1 март.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2017 г. за нормиране и заплащане на труда

Относно допълнителни възнаграждения, свързани с допълнителното натоварване на педагогическите специалисти при допълнителна работа с ученици, които са отсъствали повече от десет дни от училище и при консултации на ученици, преминали в самостоятелна форма на обучение по здравословни причини. Т

Законопроекти, внесени в Народното събрание

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за частната охранителна дейност (ГЕРБ)

Дава се възможност за превъзлагане на дейности.
Право да получат лиценз ще имат и лица, които са реабилитирани по реда на НК. Намаляват се образователните изисквания към ръководителя и изпълнителните на частна охранителна дейност – основно образование за охранител. Дейностите охрана на недвижими имоти и селскостопанско имущество да се осъществяват в рамките на другите видове охранителни дейности (охрана на имущество, СОД и др.)

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози (Валери Симеонов и др.)

Относно превозите на ранени и болни лица извън спешната помощ. Според вносителя над 100 сайта предлагат такава услуга. Регистрационен режим.

Законопроект за допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците (ГЕРБ)

В този закон, а не в Изборния кодекс се създава нов чл. 28, пар. 1, с който се възлага на ЦИК да приеме правила за организация на избори в условия на епидемична обстановка, включително правила за участие на избирателите, поставени под задължителна карантира или задължителна изолация.
В последния случай гласуването ще стане чрез подвижни избирателни кутии или в отделни секции. В болниците, в които са настанени лица, болни от Covid-19, се образуват отделни избирателни секции, извън секциите по чл. 9, ал. 6 и 7 от ИК. Условията за това следва да се предвидят в правилата на ЦИК. Правилата се обявяват 50 дни преди изборите (тоест до 14 февруари).
Не се предвиждат промени в самия Избирателен кодекс.

Законопроект за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс (ГЕРБ)

Промяна е следствие от изменение в АПК от 18 септември 2018 г., с което съдиите от ВАС бяха освободени от задълението да проверяват редовността на жалбите, постъпващи в съда, което бе възложени на заместник-председателите и председателите на отделения. Сага, за да се разтоварят те, проверката се възлага на първоинстанционните съдилища.

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за признаване на професионални квалификации (МС)

Относно автоматично признаване за ограничен брой професии въз основа на хармонизирани минимални квалификационни изисквания и признаване на стаж. Европейски изисквания.

Държавен вестник

бр. 4 от 15.1.2021 г.

Решение за приемане на Националната статистическа програма

НСИ ще проведе 316 изследвания – повече отколкото през 2020 г., предвижда Националната статистическа програма през 2021 година. Това включва изследвания, свързани с пандемията, както и Преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година и внедряването на Интегрирана система за управление на качеството и сигурността на информацията в НСИ съгласно стандартите ISO 9001 и ISO 27001.

бр. 5 от 19.1.2021 г.

Споразумение за прекратяване на двустранните инвестиционни договори между държавите – членки на Европейския съюз

Клаузите за арбитраж са в противоречие с Договорите на ЕС и са неприложими.

Европейски регулации

Регламент (ЕС) 2021/25 на Комисията от 13 януари 2021 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с Международен счетоводен стандарт 39 и Международни стандарти за финансово отчитане 4, 7, 9 и 16

Решения на СЕС

C-393/19

Става дума за физическо лице, което е наето от турска компания за превоз на стоки до Германия. Шофьорът се съгласява  да превози незаконно в използвания  влекач близо 3000 антични монети в Германия. Българските власти конфискуват монетите, но и влекача на турското дружество, за което е спорът. Според съда противоречи на правото на Съюза национална правна уредба, която позволява конфискация на средство, използвано за извършване на престъплението контрабанда, но принадлежащо на трето добросъвестно лицe.

C-645/19 Становище на Генералния адвокат

Органът за защита на личните данни в държавата, в която се намира основното място на установяване на администратора или обработващия данни в ЕС, се ползва с обща компетентност да инициира съдебно производство за нарушения на ОРЗД във връзка с трансгранично обработване на данни

Други новини

IFRS публикува образователен материален във връзка с оповестяванията в условия на пандемия. Компаниите, изготвящи финансови отчети, използващи стандартите на МСФО, са длъжни да оценят способността си да продължат дейност като действащо предприятие. Пандемията усложнява преценката дали финансовите отчети трябва да се изготвят при действащо предприятие. Какви са изискванията в стандартите на МСФО, които са от значение за оценките на действащо предприятие – Going concern—a focus on disclosure [/ihc-hide-content]