МФ

Министерството на финансите ще се опита да въведе отново отхвърлени предложения в новия пакет за изменение на данъчните закони, представени за обществено обсъждане. Като цяло промените са с несъществен ефект върху бюджета. Те идват броени дни, след като леви икономисти поискаха сериозна промяна, а именно въвеждане на необлагаем минимим и диференцирани ставки по ДДС. Ранното представяне на законопроектите, които ще се обсъждат в продължение на месец, преди да стигнат до правителството, обещава разпалена дискусия по това, което липсва в тях, а именно радикални промени.

Проектът на ежегодните данъчни изменения, предхождащи законопроекта за бюджета, се представя като Закон за промени в ЗДДС, като отново съществени промени в останалите закони се правят с неговите преходни разпоредби. Те са най-мащабни по отношение на акцизите.

Дебатът ще бъде провокиран най-вече от едно предложение, което се явява за пореден път и е в самия край на законопроекта. МФ предлага таванът за плащания в брой да се намали от 10 000 на 5000 лева. През юли, след много спорове, парламентът отхвърли както предложението на МФ за постепенно намаляване на тавана до 1000 лева, така и по-меката му версия, лансирана от ГЕРБ.

Интересно предложение е възможността за доброволно деклариране на необлагаеми доходи.

По-долу систематизираме най-важното от останалите предложения:

Промени в Закона за ДДС

Текстовете поправят промени, приети през миналата година. Съществена част се отнасят до Данък уикенд и по-конкретно корекциите на данъчен кредит, когато при придобиването на активите не е приспаднат данъчен кредит.

Допълва се разпоредбата, която предвижда задължителна регистрация на неперсонифицирано дружество, в което са внесени стоки или услуги от съдружник, регистрирано по закона лице, със случаите, когато съдружникът е регистриран по закона след датата на създаване на неперсонифицираното дружество. Тя също бе въведена миналата година.

Златните монети, включен в списък, одобрен от БНБ, също се третират като инвестиционно злато. Златото на кюлчета и някои монети (с висока чистота и такива, които не са колекционерска рядкост) са освободени от ДДС.

Сериозен риск за бизнеса ще създаде предвиденото съкращаване на срока за задължителна регистрация от 14 на седем дни. Промяната не е обоснована в мотивите на законопроекта.

Промени в Закона за акцизите

Те са многобройни. Ще се спрем само на две от предложенията. Вече ще се начислява акциз и за препаратите за пушене с наргиле (водна лула), които освен тютюн или заместители на тютюна съдържат и ароматизиращи сиропи.

Куриерските фирми ще изискват декларация за платен акциз, когато превозват акцизни стоки. Това ново задължение (и в закона за пощенските услуги), което увеличава административната тежест, се въвежда, тъй като имало случаи на изплащане на тютюн за пушене по куриер. Според МФ промяната е в тяхна полза, тъй като сега, ако митническите органи установят държане на акцизни стоки без бандерол или без платен акциз в обектите на куриерските фирми, наказанието се налага на лицето, ползващо обекта, а не на изпращача/получателя на пратката.

Промени в ЗДДФЛ

Справката за изплатени хонорари и други доходи, която се изготвя от предприятията, ще трябва да се подава до края на февруари. Досега този срок бе удобно разположен в края на април, след годишното счетоводно приключване. Предложението ще създаде затруднения на счетоводствата. Това е свързано с възможността гражданите да проверяват какви доходи е декларирано, че са получили. Очевидно срокът е изтеглен напред, за да се облекчи попълването на годишната данъчна декларация от получателите на доходи (до 30 април). От НАП го мотивират и с облекчаване на контрола и интересното обещание за предварително попълване на данъчни декларации от НАП.

Декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ ще се подава от самоосигуряващите се лица и от предприятията само по електронен път. За предприятията това е унифициране с декларацията по чл. 201, ал. 1 от ЗКПО.

Самоосигуряващите се лица (собственици на фирми, свободни професии и т.н.) ще декларират само електронно и личните си данъци в годишната декларация. Преди една година бе направен опит това да се въведе за всички физически лица, но парламентът не го гласува.

Отпада отстъпката върху данъка за довнасяне при подаване по електронен път на годишната данъчна декларация. През миналата година НАП успя частично да ограничи отстъпките. Съгласно мотивите на законопроекта ефектът от това се оценява на допълнителни приходи от 1,2 млн. лв. за 2018 г.

Една от най-любопитните промени предвижда деклариране на необлагаеми доходи – засега доброволно. Предлага се нов чл. 50а, според който гражданите могат да декларират в годишната данъчна декларация по чл. 50 придобитите през годината доходи по чл. 13, полученото имущество по наследство, завет и дарение, както и реституирано имущество. Текстът е свързан с ревизиите на физически лица, при които НАП изисква да се докаже, че имуществото им е придобито с доходи, върху които са платени данъци.

Други промени

Промяната в ЗКПО е само една и засяга данъка при непризнати разходи за липси и брак. Тя е по-скоро корекционна.

В Закона за счетоводството се уточнява, че годишният финансов отчет на микропредприятията може да се състои само отсъкратен баланс по раздели и съкратен отчет за приходите и разходите, а на малките предприятия – съкратен баланс по раздели и групи, съкратен отчет за приходите и разходите и приложение.

В Закона за местните данъци и такси се предлага електрическите превозни средства категории L5е, L6е и L7е, определени в чл. 4 от Регламент (ЕС) No 168/2013 да бъдат освободени от данък върху превозните средства.