Управляващият орган на ОП Конкурентоспособност обяви обществено обсъждане на проекто-документите по предстояща схема BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията“.
Срокът за приемане на коментари и предложения е 11 април 2013 г., което означава, че схемата може да бъде отворена скоро.

Безвъзмездна финансова помощ могат да получат проекти на микро, малки, средни и големи предприятия със седалище в България. Клонове на местни или чуждестранни юридически лица не могат да участват в процедурата.

Общият бюджет на схемата е 45 млн. евро. От тях 15 750 00 евро са заделени за микро и малки предприятия; 20 250 000 евро – за средни предприятия; и 9 млн. евро – за големи предприятия. В проекта на Насоки за кандидатстване е записано, че Управляващият орган може да увеличи общия бюджет по процедурата, в случай че броят на проектните предложения, получили повече от 60 т. на етап „Техническа и финансова оценка“, надхвърля определения финансов ресурс.

Схемата финансира дейности по два компонента: «Инвестиции» и «Услуги», като кандидатстващите проекти трябва да включват задължително инвестиционния. Предприятията могат да кандидатстват за ново оборудване, детайли и материали, които служат за внедряване на иновативни продукти или процеси; за разработване или закупуване на специализиран софтуер за внедряването, както и за придобиване на права на интелектуална собственост върху иновациите.

В допълнение към инвестицията, кандидатите могат да включат в проекта си консултантски услуги за техническото внедряване или свързаната маркетинговата дейност, консултации по изготвяне на проекта, визуализация и одит.

Проектите по схемата могат да получат безвъзмездна помощ от 100 000 лв. до 3 млн. лв. По компонент «Инвестиции» субсидията за микро и малките предприятия може да бъде до 70% от общата стойност на проекта; при средните предприятия – до 60%, а за големите – 50%.

Проектите следва да са с продължителност максимум 18 месеца.