пенсионер

Социалната комисия на парламента одобри на първо четене промените в Кодекса за социално осигуряване, предлагани от правителството, като представителите на ПФ гласуваха против. БСП внесе отделен законопроект, който в някои свои части съвпада с този на МС, но не бе приет на първо четене. ДПС гласуваха въздържал се.
Текстът на законопроекта и мотивите към него дават отговор на много въпроси, които останаха неизяснени при представянето на промените през май.

Представен е разчет за ефекта от приемането на промените, което по принцип би трябвало да се прави за всеки закон, но рядко авторите на законопроекти си правят труда.

Предвиденото увеличение на осигурителните вноски за ДОО в замяна на отмяна на заложеното сега увеличение на вноската за УПФ ще донесе на държавния бюджет 235 млн. лева през 2017 г. и 481 млн. лв. през 2018 г., пресмятат вносителите на законопроекта.

Дори и след пенсионната реформа обаче, дефицитът на НОИ ще намалява до 2023 г., след което отново ще започне да расте. Основната причина за намаляването на дефицита е увеличението на осигурителните вноски с 1% през 2017 г. и с 1% през 2018 г. В същото време обаче индивидуалният коефициент се увеличава от 1.1 до 1.5 за всички пенсии, което означава ръст на пенсиите с 40%. В текущото законодателство тежестта на една година стаж трябва да се увеличи на 1.2 от 2017 г., но само за новите пенсии.
Само в един кратък отрязък между 2021 и 2027 г. дефицитът ще е по-малък от 1% от БВП, показват сметките на правителството. След 2033 г. ефектът на пенсионната реформа изчезва напълно и дефицитът на НОИ става по-голям, отколкото, ако не се правят промени. Това се дължи не само на увеличаването на индивидуалния коефициент, но и на по-разтегления график за увеличаване на възрастта и стажа. В края на периода на прогрозата (2037 г.) дефицитът на НОИ ще бъде 1.2% при 2.4% сега.
Наред с това се представят разчети за това дали за човек е по-изгодно да се осигурява само в НОИ или и в УПФ. Примерите са:
– мъж, работил при ІІІ категория труд, който влиза в осигурителната система през 2002 г. (когато са създадени УПФ) и се пенсионира през 2042 г.
– мъж, роден 1960 г., който се пенсионира през 2025 г.
Предполага се средна възраст за живот в пенсия 15 години (но няма пример за жените, които живеят по-дълго след пенсиониране).
Заложени са четири сценария на увеличаване на осигурителните вноски. Те са запазване на сегашните осигуровки (базов сценарий), увеличение с по 0.5 п.п. през 2017, 2019, 2021, 2023, 2025, 2027, 2028 г. (общо 3.5 п.п., вместо 4.5 п.п., предлагани по-рано), увеличение с 2 пункта през 2017 г., както и заложеното увеличение с по 1 процентен пункт през 2017 и 2018 г. (сценарий 4).
Предполага се, че УПФ формират доходност от 5.6%, колкото е средната им доходност досега или 3.6%, ако доходността конвергира към средното за новите страни в ЕС. Залага се такса върху вноските към ПФ от 5% и 1% инвестиционна такса. Не се залага увеличаване на индивидуалния коефициент на пенсиите. Останалите допускания са изложени подробно в мотивите на законопроекта.
Ако пенсионните фондове запазят доходност от 5.6%, то те ще осигуряват по-добра пенсия при всички варианти на пенсионната реформа, за човек, който се пенсионира през 2042 г. Но ако доходността им намалее е по-изгодно осигуряването само в НОИ.
Изчисленията показват, че за по-възрастния мъж осигуряването в УПФ е по-изгодно само при базовия сценарий (ако няма пенсионна реформа).
Имплицитно е заложено намаление на пенсията от НОИ, ако се получава втора пенсия и от УПФ. То е с 23.06-24.5% в първия случай, а при по-скорошно пенсиониране – с 16.06-16.7%. Този коефициент би следвало да съответства на съотношението на вноските за фонд „Пенсии” и УПФ за съответните периоди. Предлага за лицата, избрали да се осигуряват само във фонд „Пенсии” на НОИ, индивидуалният коефициент да не се намалява, тъй като постъпващата вноска е в пълен размер.
Целта на изчисленията е да опрадвае правото на избор при различни хипотези. Добре би било НОИ да предложи и по-подробни разчети, включително за жените и да обясни по-ясно намаляването на пенсията, в случаите когато се изплаща и пенсия от УПФ.

Основни промени

Осигурителните вноски за фонд „Пенсии” се увеличават с 1 процентен пункт от 2017 г. и с още толкова – от 1 януари 2018 г. Бизнесът и осигурените не трябва да променят разчетите си, тъй като и сега е заложено подобен ръст, само че парите трябваше да постъпят в частните фондове.
Стандартната пенсионна възраст ще нараства по-плаво до достигане на 65 години за мъжете и жените (виж график). След това се въвежда автоматичен механизъм за увеличението й според промените в продължителността на живота.
Необходимият осигурителен стаж също ще нараства до достигане на 40 години за мъжете и 37 години за жените.
Плавно се увеличава възрастта за пенсиониране при недостатъчен осигурителен стаж – до достигане на 67 години през 2029 г.
Предлага се от догодина да се въведе възраст за пенисониране на лицата по чл. 69 – работещите в МВР, армията и т.н. Предложената възраст е 52 г. и 10 месеца и е равна на предвидената за първа категория, като се предвижда плавно повишение с по 2 месеца до достигане на 55 години. Определени лица (парашутисти, водолази) ще се пенсионират на 45 години. Тези полицаи и военни, които до края на тази година имат необходимия стаж (27 г.) може да се пенсионират без оглед на възрастта до края на 2018 г. Очакваният ефект от въвеждането на възраст за военните е само 4.1 млн. лв. през 2016 г.
Променят се и условията за първа и втора категория. За лицата, работили при тежки условия, които нямат право на пенсия от ППФ се предвижда възможност да получат такава от НОИ. Това са тези, които имат смесен стаж или стаж преди 2000 г. За целта обаче е необходимо те да са работили не по-малко от 10 години при първа категория или 15 години при втора категория, да имат сбор от стаж и възраст 94 за жените и 100 за мъжете, както и да са навършили възраст, която ще се увеличава до достигане на 55 г. за първа категория и 60 г. за втора.
Очакваният ефекте увеличаване на разходите за пенсии с 21 млн. лв. през 2017 г., 62 млн. лв- през 2017 г. и 107 млн. лв. през 2018 г. Посочените суми ще се намалят с общата стойност на прехвърлените партиди на тези лица от ППФ в НОИ.
Предлага се в 6-месечен срок ръководителите на силовите ведомства, за чиито служители е приложимо ранно пенсиониране по чл. 69 от КСО да предложат промени, с които да се определят длъжностите, които ползват права за ранно пенсиониране. Това е компромисът, който ще позволи по-ранно пенсиониране на работещите на терен.
За да не се допуска ползване на повече права от осигурителния принос, се премахва възможността за зачитане на осигурителен стаж 4 за 5 години при осигуряване на повече от едно основание.
Въвежда се възможност за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер на лица, на които не достигат до 12 месеца възраст, които имат изискуемия осигурителен стаж, като пенсията им се намалява пожизнено с по 0,4 на сто за всеки месец недостигаща възраст.
От 1 януари 2019 г. индивидуалният коефициент при изчисляване на размера на пенсията ще се определя като средноаритметично на месечните индивидуални коефициенти. От същата година от формулата за определяне размера на пенсията при изчисляване на индивидуалния коефициент по чл. 70, ал. 3 от КСО отпада доходът на лицето, върху който са внесени осигурителни вноски за периода от три години по избор преди 1997 г. От 1 януари 2017 г. започва постепенно увеличаване на тежестта на една година осигурителен стаж при изчисляване размерът на пенсиите, както за новоотпуснатите, така и за вече отпуснатите пенсии с размер, който е минимум размерът на швейцарското правило до достигане на 1,5 на сто.
Разширяват се възможностите за избор на осигуряване – само в НОИ или в НОИ и универсален фонд, които бяха въведени от 1 януари 2015 г. Те позволиха на лицата, родени след 31 декември 1959 г. да се осигуряват задължително за допълнителна пенсия в универсален пенсионен фонд или само за пожизнена пенсия в държавното обществено осигуряване (ДОО), като могат да променят решението си. Предлага се принципът на свободен избор да се въведе и за ранното пенсиониране на категорийните работници. Принципът на свободен избор ще се въведе и за ранното пенсиониране на категорийните работници, като с нова разпоредба на чл. 4в им се дава възможност те да се осигуряват само в НОИ или в НОИ и професионален пенсионен фонд. По този начин се спира непрекъснатото удължаване на действието на пар. 4, който отлага момента, от който работещите при тежки условия ще започнат да получават ранната пенсия от ППФ.
Лицата, на които е отпусната пенсия до 31 декември 2015 г. (ранни пенсии или пенсии за инвалидност), които са осигурени в УПФ, но още не са навършили общата възраст и нямат право на втора пенсия от УПФ да имат право на избор – да продължат да получават пенсиите от ДОО в намален размер и в бъдеше втора пенсия или еднократно да прехвърлят натрупаните средства от УПФ в ДОО, в резултат на което пенсиите ще бъдат преизчислени. Това може да се направи в срок до 1 година от влизане в сила на закона. По оценки разходите за пенсии през 2016 г. в резултат на преизчислението ще нараснат с 25 млн. лева, но пък НОИ ще получи от УПФ около 132 млн. лв. Тоест през 2016 г. държавното осигуряване ще разполага със 107 млн. лв. повече, но това е за сметка на бъдещи задължения.