пари, данъци

В сряда Народното събрание на България прие на второ четене оспорваните промени в ЗКПО. С тях се въвеждат изменения и в останалите данъчни закони, с изключение на Закона за акцизите, чиито промени бяха гласувани по-рано.

Основната новина бе липсата на новина. Предизвикалият много критики текст, свързан с деклариране на автомобили и жилища, използвани и за лични цели, отпадна в пленарната зала. Това обаче не означава, че НАП няма възможност да отказва данъчен кредит за автомобили, които се използват и през уикенда, тоест за цели, които не са свързани с независимата икономическа дейност на лицето (виж тук – б.р.).

Претърпя промяна и други дискутирана мярка. Вместо на 5000 лева, прагът за кешови разплащания се намалява на 10 000 лева.

Обобщаваме и останалите промени с уговорката, че някои текстове може да претърпят промяна преди публикуването в Държавен вестник.

Промените в закона за акцизите и данъчните складове ще бъдат публикувани в броя на ДВ от петък, 27.11. Най-важните от тях са:

– увеличаване на акциза за цигарите, при което евтините цигари ще поскъпнат с 30 ст. на кутия;

– специфичният акциз на цигарите ще бъде намален от 101 лв. на 70 лв. за 1000 къса. В същото време се вдига пропорционалният акциз, който през следващата година ще е 38 процента от продажната цена, за 2017 г. – 40 процента, а през 2018 г. – 42 процента, реши парламентът;

– запазва се нулева ставка за втечнения нефтен газ и се въвежда нулева ставка за биогаза за 1 гигаджаул;
– производството на ракия в регистрирани специализирани малки обекти за дестилиране може да се извършва единствено през периода от 1 юли до 31 декември, реши Народното събрание. Според определението на закона малки обекти са онези, които имат вместимост на съдовете до 500 литра.

– акцизът за газьола и керосина ще се повиши от 50 лв. на 646 лв. за 1000 л, а на тежките горива и масла за отопление – от 50 лв. на 400 лв. за 1000 кг.

ЗКПО

Променя се определението на дивидент с цел избягване на случаи на двойно данъчно необлагане, произтичащи от различията в данъчното третиране на разпределените печалби в различните държави членки. Държавата членка на дружеството майка не следва да позволява освобождаването от данък, прилагано към получени разпределени печалби, доколкото тези печалби подлежат на приспадане от дъщерното дружество на дружеството майка, установено в друга държава членка.

Промените в ЗКПО засягат основно данъчното облекчение, представляващо държавна помощ за бедни общини. Максималният интензитет на помощта е 50%, а за Югозападна България – 25 на сто. Разрешенията ще се дават от Българската агенция за инвестиции. Променя се срокът за изпълнение на първоначалната инвестиция.

Допустимите инвестиционни разходи трябва да надвишават с поне 200 на сто, не данъчната, а балансовата стойност на активите, които се използват повторно към 31 декември на годината, преди започването на изпълнението на първоначалната инвестиция. Ще има допълнителни условия за големите инвестиционни проекти – над 37.5 млн. евро (двойно по-малка сума за Югозападния регион).

Новият списък на „юрисдикции с преференциален данъчен режим“ ще се определя от МФ и вероятно ще претърпи промени.

ЗДДФЛ

Дипломатическите представителства в България да удържат и внасят данък за доходите от трудови правоотношения на местните физически лица, които работят при тях.

Награди и др. случайни доходи ще се облагат в течение на годината по реда на чл. 35 от ЗДДФЛ (обезщетения за пропуснати ползи и неустойки с такъв характер, парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител; лихви, които не се облагат с окончателен данък и т.н.). Сега  те се облагат само годишно, като се подава годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.

С проекта се предвижда възможност за приспадане на задължителните здравно осигурителни вноски по чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) за всички доходи, които се вземат предвид при определянето на окончателния размер на осигурителния доход.

Разпореждането с ДЦК, извършено на регулиран пазар, се добавя към необлагаемите сделки с финансови инструменти по чл. 13, според текст, добавен преди второто четене.

ЗМДТ

Отпадна т. нар. данък градина, според който поземлените имоти в строителните граници на населените места, които са със статут на земеделска земя и не е променено предназначението им от техните собственици, трябваше да се облагат.

Предложена е промяна в данъчното облекчение по чл. 24, ал. 1, т. 18 и 19, с което от данък се освобождават сградите, получили сертификати с клас на енергопотребление , ако те са санирани с бюджетни средства.

ДОПК

Удължава се срокът на прилагане на механизма за обратно начисляване на ДДС при доставки на зърнени и технически култури до 31 декември 2018 г.

ЗДДС

Текстът за деклариране на използването на активи за лични цели и безвъзмездни сделки и услуги за лични нужди, поне засега, отпадна. Бюджетната комисия обаче подкрепи предложения за промени в чл. 6, засягащи отделянето на стоки и услуги за лични цели и разпределението на разходите, включително признатата амортизация. По-точен коментар по тази тема ще бъде направен след публикуването на окончателните текстове.

При доброволно начисляване на ДДС до шест месеца от края на месеца, в който данъкът е следвало да бъде начислен, санкцията, съответно глобата, се намалява от 25 на сто от данъка на 5 на сто от данъка, а минималният й размер е снижен от 250 лв. на 200 лв.

Предвидена е и още една намалена имуществена санкция, съответно глоба, която е по-малка от санкцията в случай на неначисляване, но е по-голяма от случаите на доброволно начисляване в шестмесечния срок.
Променят се и някои други глоби.

Други промени засягат режимите за обслужване от типа „мини едно гише“ за доставките на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване и услуги, извършвани по електронен път.

Доставката на услугата по предоставяне на медицинска помощ от лице, упражняващо медицинска професия съгласно Закона за здравето, ще бъде освободена от ДДС.

При доставки с периодично изпълнение, за които не е уговорено плащане за период, по-дълъг от една година, е предложено данъчното събитие да възниква в края на годината.

Правят се и промени в Закона за НАП, с което се урежда достъпа на агенцията до кредитния регистър в БНБ след съвместна инструкция.