регулации

В броя:

  • Мащабни промени в ЗУТ
  • ВАдвС атакува ЗМИП и обратното действие на абсолютната давност
  • Промените в ЗЗК са в парламента[ihc-hide-content ihc_mb_type=“show“ ihc_mb_who=“4,5,8,7″ ihc_mb_template=“1″ ]

АКЦЕНТИ

Изборните правила – в закона за извънредната обстановка

При произвеждане на избори през 2021 г. по време на извънредна епидемична обстановка министърът на здравеопазването, съгласувано с главния държавен здравен инспектор, въвежда противоепидемични мерки, свързани с изборния процес. Това реши парламентът, като прие на второ четене допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение. ЦИК с решение определя организацията на вота и гласуването на избирателите вкл. на поставените под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето.Това ще става чрез подвижни избирателни кутии по смисъла на Изборния кодекс/ИК/ и при спазване на всички противоепидемични мерки. Срокът за подаване на заявленията за гласуване с подвижна избирателна кутия е не по-късно от три дни преди изборния ден.

Дистанционно отчитане до 2027 г.

Топломерите и водомерите, монтирани след 25 октомври 2020 г., задължително трябва да дават възможност за дистанционно отчитане, решиха депутатите, като приеха на първо четене промените в Закона за енергийната ефективност, отнасящи се до Закона за енергетиката. С това се въвежда евродиректива по въпроса, която изисква до 2027 г. всички уреди вече да са с такъв отчет. Това ще доведе до отпадане на т.нар. изравнителни сметки.

Мащабни промени в ЗУТ

В парламента бяха гласувани промени в Закона за устройство на територията (ЗУТ), които обединяват два законопроекта на Министерския съвет (от август и октомври 2020 г.), както и редица предложения на депутати преди второто четене. Според вносителите облекчават битови подобрения във вече урегулирани терени. Урежда се обжалването на ОУП. Ателиетата се приравняват на жилища. От Камарата на архитектите в България поискаха от президента да наложи вето.  Подробности

Новини от регулаторите

НАП съобщи, че следните декларации: образец №1 „Данни за осигуреното лице“, образец №3 „Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от държавния бюджет“, образец № 5 „Авансово внесени социални и здравноосигурителни вноски“ и  образец № 6 „Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ“  ще може да се подава чрез портала за електронни услуги на НАП от края на седмицата /1-7 февруари/. Причината за това са изменениея в подзаконовата правна уредба, които предстои да бъдат публикувани.

На 45-то заседание на Европейският комитет по защита на данните, състояло се на 03 февруари
2021 г. бяха приети Препоръки относно референтния документ относно адекватното ниво на
защита съгласно Директивата за правоприлагане (LED).

Законопроекти за обществено обсъждане

Публикувани на сайта strategy.bg

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

Променя Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация. Увеличат се минималните размери на основните месечни заплати по нива и степени и се разширяват диапазоните по степен на основната заплата в по-ниските нива на заплащане. В някои случаи увеличенията достигат 100 лева. Последната промяна на тази наредба е в ДВ, бр. 103 от 2020 г., като през 2020 г. тя е била променяна шест пъти.

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за признаване, изпълнение и постановяване на актове за обезпечаване на имущество

Въвежда предвидените с Регламент (ЕС) 2018/1805  правила, които се прилагат за всички актове за обезпечаване и конфискация, издадени в рамките на производства с наказателноправен характер. Регламентът е насочен към трансграничното възстановяване на имущество и ускоряването и опростяването на обезпечаването и конфискацията на активи, придобити от престъпна дейност, в Европейски съюз.

Внесени законопроекти в Народното събрание

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията

С проекта се въвеждат Директива (ЕС) 2019/1 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември
2018 г. за предоставяне на правомощия на органите по конкуренция на държавите членки, за да бъдат по-ефективни в правоприлагането, и за гарантиране на правилното функциониране на вътрешния пазар и на Директива (ЕС) 2019/633 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 г. относно нелоялните търговски практики в отношенията между стопанските субекти във веригата за доставки на селскостопански и хранителни продукти. Във връзка с това и „с цел постигане на приемственост и стабилност в отношенията се предлага удължаване на продължителността на мандата, за който се избират членовете на Комисията, като същият се удължи с две години, а настоящият състав продължи да изпълнява своите правомощия в рамките на предложеното удължаване, за да се гарантира безпроблемното правоприлагане непосредствено след транспонирането на двете директиви“ (цитат по мотивите). Всъщност се предлага да отпаднат пречките за преизбиране на сегашните членове на КЗК и се удължава мандатът им на 7 години.

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух

Дава се възможност за временни забрани за ползване на общинските пътища при замърсяване на въздуха, в това число за определени превозни средства. Чрез еко-стикери може да се въвеждат зони с ниски емисии за определени райони с интензивен трафик.

Законопроект за допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците

Подробности тук

По-важното от Държавен вестник

Брой 8, 29.1.2021 г.

Наредба № Т-РД-04-1 от 22 януари 2021 г. за реда за предоставяне на безвъзмездни средства на лица, извършващи туроператорска и туристическа агентска дейност, за компенсиране на загуби в резултат на епидемичния взрив от COVID-19

Максималният размер на помощта по настоящата схема е 4 на сто от оборота без ДДС през 2019 г. Подава се формуляр за кандидатстване и придружителни документи в Системата за управление на националните инвестиции (СУНИ) в срок от пет дни след влизането в сила на наредбата, но не по-късно от 31.05.2021 г. Необходим е електронен подпис.

Брой 9, 2.2.2021 г.

Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 34 от 1999 г. за таксиметров превоз на пътници

Съдебна практика

КС образува дела по две искания на Висшия адвокатски съвет

КС образува  к.д. №1 на противоконституционност на разпоредбата на § 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за допълнение на Закона за задълженията и договорите, обнародван в ДВ, бр. 102 от 01.12.2020 г. Става дума за обратното действие на новата 10-годишна абсолютна давност в Закона за задълженията и договорите (ЗЗД). Тя беше въведена с нов чл. 112 ЗЗД и ще започне да се прилага от 2 юни 2021 г. Според пар. 2 „За заварените случаи давността по чл. 112 започва да тече от деня, в който вземането е станало изискуемо. При висящо изпълнително производство давността започва да тече от първото действие по изпълнението, а когато такова не е образувано – от деня на влизането в сила на акта, с който е признато вземането“.

Конституционният съд образува к.д. № 2 по искане на Висшия адвокатски съвет за установяване на противоконституционност на чл. 4, т, 15, чл. 101, ал. 4, изр. второ, чл. 103, ал. 8 и чл. 73, ал. 3, изр. второ от Закона за мерките срещу изпиране на пари от 2018 г. BAдвC ocпopвa няĸoлĸo тeĸcтa oт Зaĸoнa cpeщy изпиpaнeтo нa пapи, които вĸлючвaт aдвoĸaтитe cpeд зaдължeнитe лицa, ĸoитo извъpшвaт пpoвepĸи, cъбиpaт инфopмaция и дoĸлaдвaт нa финaнcoвoтo paзyзнaвaнe; вмeнявaт нa BAдC дa пpиeмa eдинни пpaвилa зa ĸoнтpoл, зaдължитeлни зa зaщитницитe; пpeдвиждaт зaдължитeлнocт нa yĸaзaниятa нa диpeĸтopa нa финaнcoвoтo paзyзнaвaнe в ДAHC ĸъм cвoбoднaтa пpoфecия. Извън тoвa ĸaтo пpoтивoĸoнcтитyциoннo e ocпopeнo и пpoизвoдcтвoтo пo нaлaгaнe нa зaпopи или възбpaни пpи cъмнeния зa пpaнe нa пapи, ĸoeтo ce paзвивa пo иcĸaнe нa cпeцпpoĸypop пpeд cпeцcъдa.

ВКС: Основания за прекратяване на трудов договор

С Тълкувателно решение № 4/2017 г. от 01.02.2021 г. по Тълкувателно дело № 4/2017 г. Общото събрание на Гражданската колегия (ОСГК) на Върховния касационен съд реши:

1а. Не е налице основанието по чл. 328, ал. 1, т. 6 КТ за прекратяване на трудовия договор, ако при сключването му работникът или служителят не отговаря на въведените от работодателя изисквания за образование или професионална квалификация за изпълняваната работа.

1б. Налице е основанието за прекратяване на трудовия договор по чл. 328, ал. 1, т. 6 КТ, когато при сключването му работникът или служителят не отговаря на въведените с нормативен акт изисквания за образование или професионална квалификация за изпълняваната работа.

2. Основание за прекратяване на трудовия договор на основание чл. 328, ал. 1, т. 11 КТ е промяната на всички изисквания за заемане на длъжността, извън тези за образование и професионална квалификация.

3. В заповедта за прекратяване на трудов договор на основание чл. 328, ал. 1, т. 5 КТ работодателят е длъжен да посочи липсващите качества на работника или служителя за ефективно изпълнение на работата чрез изброяването им или като посочи начина, по който работникът се справя с възложената работа.

Европейски регулации

Предизвикан от дистанционната работа, Европейският парламент поиска от ЕК да предложи законодателен акт, който да уреди правото на служителите да се откъсват от работата си извън работно време без последици за тях и да наложи минимални стандарти за работа от вкъщи. Понастоящем само само четири страни (Белгия, Франция, Италия и Испания) признават правото на откъсване от работата. Подробности

Публикувана е Директива (ЕС) 2020/2184 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2020 година относно качеството на водата, предназначена за консумация от човека (преработена)

Решения на СЕС

C-481/19

Физическо лице, срещу което е образувано административно разследване за злоупотреба с вътрешна информация, има право да запази мълчание, когато отговорите му могат да ангажират неговата отговорност. [/ihc-hide-content]