Невин Фети е магистър по право от Софийския университет “Св. Климент Охридски”, магистър по защита на националната сигурност от Академията на Министерството на вътрешните работи. Защитила е дисертационен труд за придобиване на образователно-научна степен „доктор” по въпросите на защитата на класифицираната информация при договори, чийто предмет или изпълнение налага достъп до такава информация. Преподавател в Националния институт на правосъдието по въпросите на защитата на класифицираната информация и защитата на личните данни, в Института по публична администрация по достъп до обществена информация и защита на личните данни.

Д-р Фети е преподавател по дисциплината “Правен режим на класифицираната информация” в Юридическия факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски”.

Тя е лектор на Бизнес тема: Промени в защитата на лични данни на 28 февруари и на Бизнес тема: Актуални проблеми на защитата на лични данни на 16 октомври