интернет

Изискванията за защита на правата на ползвателите на интернет и за недискриминационно третиране на трафикане допускат доставчик на услуги за достъп до интернет да поставя в привилегировано положение определени приложения и услуги чрез пакети, при които тези приложения и услуги могат да се ползват от „нулева тарифа“, докато при използването на други приложения и услуги се прилагат мерки за блокиране или забавяне. Това постанови Съдът на ЕС по съединени дела C-807/18 и C-39/1, с което за първи път той се произнася по т. нар. мрежова неутралност, която предвижда еднакво и недискриминационно третиране на трафика.

Казусът е следният. Дружеството Telenor, Унгария предлага  услуги за достъп до интернет. Сред услугите, предлагани на неговите клиенти, фигурират два пакета с преференциален достъп (наричани по-нататък „нулева тарифа“), които се характеризират с това, че генерираният трафик на данни от определени специфични услуги и приложения не се изважда от потреблението на заплатения от клиентите обем данни. Освен това след изчерпване на обема данни клиентите могат да продължат да използват без ограничения тези специфични приложения и услуги, докато по отношение на другите налични приложения и услуги се прилагат мерки за блокиране или забавяне на трафика. Въпросът засяга съответствието на посочените два пакета с Регламент 2015/2120 за определяне на мерки относно достъпа до отворен интернет. Унгарската служба за медии и комуникация постановява две решения, в които приема, че е налице нарушение на член 3, параграф 3 от посочения регламент и Telenor трябва да прекрати тяхното предлагане. Градският съд в Будапеща отправя преюдициално запитване как трябва да се тълкува и прилага член 3, параграфи 1 и 2 от Регламент 2015/2120, който гарантира определен брой права на крайните потребители на услуги за достъп до интернет и който забранява на доставчиците на такива услуги да сключват споразумения или да въвеждат търговски практики, ограничаващи упражняването на тези права, както и член 3, параграф 3, който предвижда общо задължение за еднакво и недискриминационно третиране на трафика.

СЕС приема, че сключването на споразумения, с които дадени клиенти се абонират за пакети, включващи едновременно „нулева тарифа“ и мерки за блокиране или забавяне на трафика, свързани с използването на услуги и приложения, различни от специфичните услуги и приложения, попадащи в рамките на посочената „нулева тарифа“, може да доведе посмисъла на член3, параграф2 от посочения регламент до ограничаване за значителна част от пазара на упражняването на правата на крайните потребители. Всъщност такива пакети могат да увеличат използването на приложения и услуги в привилегировано положение и съответно да предизвикат намаляване на използването на други налични приложения и услуги, като се имат предвид мерките, с които доставчикът на услуги за достъп до интернет прави технически по-трудно и дори невъзможно тяхното използване. Освен това, колкото е по-голям броят на клиентите, сключващи такива споразумения, толкова повече кумулативното въздействие на тези споразумения, с оглед на неговия мащаб, може да доведе до значително ограничаване на упражняването на правата на крайните потребители и дори до засягане на самата същност на тези права.

Освен това Съдът е постановил, че когато мерки за забавяне или блокиране на трафика се основават не на обективно различни технически изисквания за качество на услугите на специфични категории трафик, а на търговски съображения, такива мерки следва сами по себе си да се считат за несъвместими с посочената разпоредба.