Хора

Населението на България е на път да намалее под 7 млн. души до две години, а възрастовата му структура се влошава. Освен ниската раждаемост, за влошаването на демографската картина допринася и емиграцията. В същото време статистиката отчита завръщане на български граждани от Турция и интерес към придобиване на гражданство от хора, идващи от Русия и Украйна.

Към 31 декември 2016 г. населението на България е 7 101 859 души, което представлява 1.4% от населението на Европейския съюз1 . В сравнение с 2015 г. населението на страната намалява с 51 925 души, или с 0.7%

Все по-възрастни

В края на 2016 г. лицата на 65 и повече навършени години са 1 472 116, или 20.7% от населението на страната.
Делът на лицата на 65 и повече навършени години е най-висок в областите Видин (28.9%), Габрово (27.9%), Кюстендил и Ловеч – по 26.4%.Най-нисък е делът на възрастното население в областите София (столица) – 17.0%, и Варна – 18.3%.
Общо за ЕС-28 относителният дял на населението на 65 и повече навършени години е 19.2%. Най-висок е този дял в Италия (22.0%), следвана от Гърция (21.3%) и Германия (21.1%). Общо в шест страни, включително и България, делът на възрастното население е над 20.0%. Към 31.12.2016 г. децата до 15 години в страната са 1 001 019, или 14.1% от общия брой на населението, като спрямо 2015 г. този дял се увеличава с 0.1 процентни пункта.
Делът на най-младото население в ЕС-28 в началото на 2016 г. е 15.6%.
Общият коефициент на възрастова зависимост в България е 53.4%, или на всяко лице в зависимите възрасти (под 15 и над 65 години) се падат по-малко от две лица в активна възраст. Това съотношение е най-благоприятно в областите София (столица) – 45.3%, и Благоевград – 49.0%. Застаряването на населението води до повишаване на неговата средна възраст, която от 40.4 години през 2001 г. нараства на 41.2 години през 2005 г. и достига 43.5 години в края на 2016 година.
Населението в трудоспособна възраст към 31.12.2016 г. е 4 304 хил. души, или 60.6% от населението на страната. Това е възрастта до навършването на 60 години и 10 месеца за жените и 63 години и 10 месеца за мъжете.. През 2016 г. броят на трудоспособното население намалява с почти 45 хил. души, или с 1.0%.

Регионални характеристики

Една трета от населението живее в три области – София-град, Пловдив и Варна. Най-малка по брой на населението е област Видин, в която живеят 88 867 души, или 1.3% от населението на страната, а най-голяма е област София (столица) – 1 323 637 души (18.6%).
Единствено в София има положителен прираст на населението (0.3%), докато във Варна, Пловдив, Бургас и Кърджали спадът е минимален. Най-голям е той за областите Видин – 2.6%, и Кюстендил – 2.0%. Неравномерно е разпределението на населението и по общини. В 70 общини с население под 6 000 души живеят едва 3.8% от населението на страната. Най-малката община по брой на населението е Трекляно – 835 души

Раждаемост и смъртност

Коефициентът на обща раждаемост през 2016 г. е 9.1‰, а през предходната 2015 г. – 9.2‰. Той е по-нисък от средното за ЕС – 10.0‰ по данни на Евростат. Най-високо равнище на раждаемост в европейските страни има Ирландия – 14.0‰, най-ниското – Италия – 8.0‰.
Намаляването на коефициента е свързано с понижение на броя на жените в детеродна възраст, докато броят деца на една жена има минимално повишение – до 1.54 деца средно. През 2016 г. броят на децата, родени от майки под 18 години, е 3 249 и спрямо 2015 г. се увеличава със 168 деца. броят на извънбрачните раждания е 38 440, или 58.7% от всички раждания. Относителният дял на извънбрачните раждания в селата (66.1%) е по-висок отколкото в градовете (56.3%). За 76.9% от извънбрачните раждания има данни за бащата.

През 2016 г. са регистрирани 26 803 юридически брака – с 917 по-малко спрямо предходната година. Средната възраст при сключване на първи брак за мъжете и жените е съответно 31.1 и 28.1 години. За сравнение, средната възраст на жената при раждане на първо дете е 27 години.

Равнището на общата смъртност на населението в България е най-високо сред европейските страни. Общо за ЕС-28 коефициентът на смъртност през 2015 г. е 10.2‰, а в България – 15.1 промила.
Средната продължителност на предстоящия живот1 общо за населението на страната, изчислена за периода 2014 – 2016 г., е 74.7 години и спрямо предходния период (2013 – 2015 г.) се увеличава с 0.2 години.

Миграция

През 2016 г. в преселванията между населените места в страната са участвали 96 014 лица. От тях 18 397 души са се преместили в столицата.

През 2016 г. 30 570 души са променили своя настоящ адрес от страната в чужбина, като 50.4% от тях са мъже. Всеки втори емигрант (53.5%) е на възраст 20 – 39 години. Най-младите емигранти (под 20 години) са 14.3%, а тези на 60 и повече навършени години – 8.7% от всички емигранти. Най-предпочитани от емигрантите дестинации са Германия (21.7%), Обединеното кралство (15.5%) и Испания (12.1%). Лицата, които са сменили местоживеенето си от чужбина в България, или потокът на имигрантите, включва български граждани, завърнали се в страната, както и граждани на други държави, получили разрешение или статут за пребиваване в страната. През 2016 г. 21 241 лица са променили своето обичайно местоживеене от чужбина в България. Сред дошлите да живеят в страната 33.8% са във възрастовата група 20 – 39 години, а 30.5% са на възраст 40 – 59 години. Най-младите имигранти (под 20 години) са 16.7%, а най-възрастните (на 60 и повече години) – 18.9%. Най-висок е делът на имигрантите от Турция (22.5%), Руската федерация (15.3%) и Украйна (7.4%).

През 2016 г. в резултат на отрицателния естествен прираст населението на страната е намаляло с 42 596 души. Всички области имат отрицателен естествен прираст. Механичният прираст (нетното салдо от външната и вътрешната миграция) също оказва влияние. Общо за страната той също е отрицателен – минус 9 329 души. Той се формира като разлика между броя на заселилите се и изселилите се от страната. Някои области обаче имат положителен механичен прираст, като сред тях изпъкват София, Пловдив и Варна.