население

Населението в трудоспособна възраст се е свило с 56 хиляди души през миналата година и изпреварва общия отрицателен прираст. Този брой е съпоставим с наетите лица в някои от най-динамичните сектори на икономиката  (например, ИТ и информационни услуги – общо 51 хиляди, финанси и застраховане – 60 хиляди, юридически; счетоводни; консултантски; архитектурни; инженерни; рекламни и други професионални дейности – 66 хиляди).

Това намаление на трудовия ресурс е по-рязко отколкото през 2016 г. (с 45 хиляди души тогава) и заедно с увеличаването на търсенето на труд обяснява защо дефицитът на кадри стана централна тема за икономиката.

То се дължи на това, че все повече хора излизат от трудоспособна възраст. Това намаление се случва въпреки увеличаването на пенсионната възраст. В същото време бъдещите попълнения на работната сила спадат поради ниската раждаемост.

Намалението на хората в трудоспособна възраст засяга основно градовете – с 38 000 души, в това число дори в София хората на активна възраст са с 3000 по-малко.

Към 31 декември 2017 г. населението на България е 7 050 034 души, като за една година намалява с 51 825 души, показват данните на НСИ.  Ако този темп се запази, в края на настоящата година, населението на страната ще се стопи под 7 милиона души.

През 2017 г. в страната са регистрирани 63 955 живородени деца и в сравнение с предходната година броят им намалява с 1 029 деца. Броят на умрелите през 2017 г. е 109 791 души, а коефициентът на обща смъртност – 15.5‰. Спрямо предходната година броят на умрелите се увеличава с 2 211.

Застаряването продължава, особено в области като Видин. В края на 2017 г. лицата на 65 и повече навършени години са 1481908, или 21% от населението или всеки пети. Спрямо 2001 г., този дял е нараснал с 4 процентни пункта.

От 40.4 години през 2001 г. средната възраст на населението се е увеличила на 43.6 години.

Центростремителните процеси и съсредоточаването на предимно възрастно население в някои области, водят до обезлюдяване на големи райони в провинцията. Само две области – София (столица) и Кърджали, увеличават населението си през 2017 г. спрямо 2016 г. – съответно с 0.1 и 0.2%. При всички останали области има намаление, като най-голямо е за областите Видин – с 2.2%, и Смолян – с 2.0%.

В 72 от общо 265 общини с население под 6 000 души живеят едва 3.9% от населението на страната. Най-малката община – Трякляно, има едва 798 жители. В същото време в деветте общини с население над 100 хил. души живеят 41.0% от населението на страната.

В шестте града с над 100 хил. души (София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора и Русе)  живеят 34.1% от населението на страната (33.8% година по-рано).

Особен интерес представляват данните за външната миграция, особено на фона на все по-честите твърдения, включително на политици за завръщане на емигрантите. Действително през 2017 г. се забелязват повече заселили се в страната граждани, отколкото емигрирали. Той е най-силен при най-малките деца и при лицата на възраст 30-35 години. Не се забелязват такива положителни тенденции в сравнение с 2015 г. (кликнете на таблицата за увеличение). Нетният резултат е все така отрицатален, макар двете посочени групи (условно бащи и деца) да допринасят за намаляване на нетната емиграция. Приносът за населението в трудоспособна възраст е по-скоро символичен.

Данните за външна миграция по страна на раждане ни позволяват да видим, че с около 1000 души са нараснали завръщащите се на възраст 30-39 години, родени в България, докато увеличението при децата се дължи основно на деца, родени в чужбина (в ЕС и извън ЕС – тази статистика не предоставя по детайлна разбивка). От друга справка научаваме, че докато българите, родени в България, са намалели с 63 хиляди през миналата година, тези, които са родени в ЕС са нараснали с 4400, а родените в Азия (вероятно Турция) – с 3200. Тоест все повече деца се раждат зад граница.

емиграция

Външна миграция. Изчисления на база данни на НСИ

* Трудоспособна възраст през 2017: жени от 16 до 61 години и мъже от 16 до 64 години.