бумаги

НАП публикува становище относно Наредба – 13 от 17 декември 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.

Във връзка с направените промени в Наредба NoН-13 от 17 декември 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица(Наредба NoН-13)на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите(ЗНАП) зам.-изпълнителният директор Пламен Димитров изразява следното становище:

  1. В чл. 2, ал. 6 и в чл. 4, ал. 4 от наредбата е заличена думата „компетентната“. С новата редакция на разпоредбите отпада изискването декларация обр. No 7 нахартиен носител да се подава само в компетентната ТД на НАП и се създава възможност самоосигуряващите се лица по смисъла на чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване да подават декларацията в ТД на НАП по свой избор.
  2. С направеното допълнение в чл. 4, ал. 3, т. 2 на наредбата се синхронизират сроковете за подаване на декларация обр. No6, приложение No4 към чл. 2, ал. 2 от същата наредба от самоосигуряващите се лица със сроковете за подаване на Годишната данъчна декларация. Съгласно новата редакция на разпоредбата декларация обр. No6 за дължимите осигурителни вноски за предходната календарна година и за задължителните осигурителни вноски върху осигурителен доход, формиран по реда на чл. 6, ал. 9 от КСО, се подава до 30 април,с изключение на следните самоосигуряващи се лица:

коитоизвършватстопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително едноличните търговци;

физическите лица, регистрирани като земеделски стопани, които са избрали доходът от стопанската им дейност да се облага с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28от ЗДДФЛ.

За тези лица срокът за подаване на декларация обр. No6 за дължимитеосигурителни вноски за предходната календарна година и за задължителните осигурителни вноски върху осигурителен доход, формиран по реда на чл. 6, ал. 9 от КСО,е до 30 юни.

3.Направени са и следните изменения и допълнения в декларация обр. No1,приложение No1 към чл. към чл. 2, ал. 1 на наредбата, и указанията за попълване на декларацията:

3.1.Създадена е възможност в полето на т. 13 (Код за сумирано изчисляване на работното време) да се въвеждат данни за период до12 месеца на сумирано изчисляване на работното време, по отношение на работниците и служителите, за които съгласно чл. 142, ал. 2 от Кодекса на труда (КТ) е установен този начин за отчитане на работното време. Изменението е във връзка с новата ал. 4 на чл. 142 от КТ, когато при посочените в разпоредбата условия е установено сумирано изчисляване на работното време до 12 месеца съгласно колективен трудов договор по чл. 51 б от КТ. В тези случаи, когато в т. 12 на декларация обр. No1 е попълнен код за вид осигурен 16 (за лица, работещи при сумирано изчисляване на работното време за повече от един месец), в т. 13 на декларацията в първата от двете позиция се попълва от 02 до 12 в съответствие с броя месеци в установения период на сумирано изчисляване на работното време, и във втората позиция – от 01 до 12 според поредността на месеца от периода на сумирано изчисляване на работното време, за който се подават данните.

Пример: Установен е 11-месечен период на сумирано изчисляване на работното време и в т. 12 е попълнен код 16, в позиция 1 на т. 13 следва да се попълни 11 за всички декларации,подавани за месеците от този период. В този случай за първия месец от 11 месечния период в позиция 2 на т. 13 от декларацията се попълва 01, за втория месец съответно 02 и т.н, като за последния месец във втората позиция се попълва 11.

3.2. От 1 януари 2021 г. отпада полето на т. 15.1. (Код за прекратяване на осигуряването) и за месеците след тази дата не се подават данни с декларация обр. No1 за основанието за прекратяане на осигуряването.код

4. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба NoН-13 от 17 декември 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица влиза в сила от 01.01.2021 г.