НАП

Национална агенция за приходите започва проверки на дружества, в чиито баланси за 2017 г. има големи материални запаси, спрямо приходите от продажби. Ще бъдат проверявани близо 13 000 дружества, като инспекторите на приходното ведомство ще извършват и инвентаризации на място, за да установят точното количество на стоките.

При определено съотношение на материалните запаси и продажбите, възниква съмнение, че част от тях са отдавна продадени без документи, като не са платени дължимите корпоративен данък и ДДС. На всички фирми в рисковата категория са изпратени писма в края на миналата година, като те имат възможност в едномесечен срок да извършат доброволна корекция, допълват от НАП.

Доброволната корекция може да доведе до непризнаване на данъчен кредит върху брак и липси, а в някои случаи може да има и данъчен ефект по ЗКПО. Дружествата, които не могат да докажат наличието на прекомерни материални запаси след назначена ревизия (ако се стигне до такава), ще трябва да обложат приходите за минал период. Ключов въпрос – освен данъчните ефекти, е възможността за налагане на административнонаказателна санкция. В практиката на НАП, това е обвързано с това дали укритите данъци са на значителна стойност, дали е налице умисъл и по чия инициатива е корекцията. Според указание на НАП 20-00-179 от 5.12.2017 г. „Независимо, че в материалните данъчни закони е въведена норма, позволяваща подаването на коригиращи декларации до 30 септември на текущата на декларирането година, в случай че органите по приходите установят умишлено невярно деклариране във вреда на фиска, данъчнозадължените лица следва да носят административнонаказателна отговорност. Това е така, тъй като тези норми имат за цел да въведат облекчен ред за отстраняване на грешки в декларирането, а не да стимулират умишлено нарушаване на законови задължения.“ Затова НАП акцентира на думата „доброволна корекция“.

По-конкретно в писмото на НАП, изпратено до фирмите в края на 2018 г., се припомня, че предприятията с нетни приходи от продажби над 200 хил. лева задължително следва да извършат ежегодна инвентаризация на активите и пасивите.

В случай на установена липса или брак лицата, регистрирани по ЗДДС, дължат данък в размер на ползвания данъчен кредит за произведена, придобита или внесена стока (включителен при частичен или пропорционален данъчен кредит). За стоките, които биха били дълготрайни активи, този данък се определя по реда на чл. 79, ал. 1, т.1 и 2 от ЗДДС. Такава липса или брак, ако е била установена в последния данъчен период за 2018 г., трябва да се декларира до 14 януари. Следва да се имат предвид и изключенията по чл. 80, ал. 2, когато не се извършва корекция (липси или брак, причинени от непреодолима сила, аварии, фири и т.н.)

В случай, че липсите не са отчетени в минал данъчен период, може да се направи корекция по реда на чл. 126 от Закона за ДДС. Това се отнася и за случаите на неотчетено разпореждане (продажба) на материалните запаси. Редът за извършване на корекции в декларирани данни за приходи от продажби от гледна точка на корпоративното облагане е определен в чл. 75, ал. 3 от закона. В случай, че корекциите по ЗДДС и ЗКПО са неприложими, се предлага фирмите да се явят в НАП за връчване на покана по чл. 103 от ДОПК. Тази покана е свързана с 14-дневен срок за отстраняване на несъответствията.

Следва да се има предвид, че срокът за подаване на коригираща декларация по ЗКПО за 2017 г. беше 30 септември 2018 г. След тази дата, съгласно указанията на НАП задълженото лице може да инициира корекция, като подаде до органа по приходите уведомление за констатирано несъответствие в декларирането, след което да получи покана по чл. 103 от ДОПК. Друга възможност за корекции е предвидената в чл. 75, ал. 3, изр. второ от ЗКПО, чрез уведомление от страна на лицето и предприемане на действия от компетентния орган по приходите в 30-дневен срок.

Освен това НАП съобщи, че продължава и контролната кампания спрямо фирми с голяма касова наличност. Година след началото на проверките на НАП, сумата, налична в касите на дружествата намаля с 5 млрд. лв., като беше отчетено увеличение на данъка върху дивидентите с над 130 млн. лв. В последния месец обаче при внезапни проверки са открити сериозни нарушения в две фирми – наличност в касата на 21 лв. при стойност по отчет над 200 000 лв., както и внасяне на средства в деня преди инвентаризацията на касата и изтеглянето им на следващия ден. И на двете фирми са възложени ревизии за 5 години назад, на стотици други предстоят инвентаризации на касовите наличности, съообщават от НАП.

Може би ви интересува: Актуални проблеми на ЗДДС