Данъци

Дружество за финансови услуги е най-големият платец на корпоративен данък в София, сочи справка на столичната ТД на  НАП. Данъчният първенец е декларирал и внесъл в хазната 2.2 млн. лева данък върху печалбата си, която вероятно е 22 млн. лева. Трябва да се напомни обаче, че банките, застрахователите и пенсионните фондове не се отчитат в тази дирекция, а в ТД Големи данъкоплатци и осигурители. Възможно е да става дума за дружество за бързи кредити или друго небанкова финанса компания.

В челната софийска тройка попадат още две дружества, занимаващи се с търговия. Всяко от тях е  платило по повече от 1.5 млн. лева корпоративен данък. Общо бизнесът от  обхвата на софийската дирекция на НАП (София, София област, Перник, Кюстендил и Благоевград) е платил  140.6 млн. лева корпоративен данък до края на месец март.

Почти 60% от постъпилите в НАП София 166 601 годишни декларации по ЗКПО са  изпратени по електронен път. 45 189 търговски дружества са подали формулярите в офисите на ТД София, 3018 са посетили пощенските клонове, приемащи декларации. Изпратените с препоръчано писмо декларации са 21 824 бр.

От НАП напомнят, че авансовите вноски за корпоративния данък вече се определят само на базата на прогнозна печалба, декларирана от фирмите. През годината дружествата могат да правят промени /увеличение или намаление/ на вече декларираните с годишната декларация по ЗКПО авансови вноски. Няма срок за подаване на декларацията за промени на авансовите вноски, но промените се ползват едва след подаването и. При първоначално деклариране на тримесечни авансови вноски от новоучредени дружества, в случаите на преобразуване, декларацията се подава в срока за извършване на първата авансова вноска. Важно е да се знае, че ако след края на годината, дължимият корпоративен данък надвишава с 20% авансовите вноски, фирмите ще плащат лихви.

Освен това, дружествата, които имат нетни приходи от продажби за предходната година под 300 000 лв., вече са освободени от авансови вноски по данък печалба. Новите фирми също са освободени от авансови вноски, но само за годината на учредяването им. Дружествата с постъпления от 300 000 лв. до 3 млн. лв. са задължени да правят тримесечни авансови вноски, а фирмите с приходи над 3 млн. лв. трябва да правят ежемесечни авансови вноски.