биткоин

Доходите на физически лица от продажба или замяна на виртуалната валута биткойн се декларират с годишната данъчна декларация и върху тях се дължи данък върху общата годишна данъчна основа (10%), съобщи НАП. Това е първото съобщение на правителствена институция у нас, което взема отношение по въпроса за виртуалните валути и е равносилно на признаваното й за легитимно платежно средство. То обаче е и поредната изненада в рамките на тазгодишната данъчна кампания.

Как се облага биткойн?

Според приходната агенция за целите на данъчното третиране, доходите от продажба на валутата биткойн се третират като доходи от продажба на финансов актив. Облагаемият доход и данъчната основа в тези случаи е сумата от реализираните през годината печалби, определени за всяка конкретна сделка, намалена със сумата от реализираните през годината загуби, определени за всяка конкретна сделка. Реализираната печалба или загуба се определя, като продажната цена се намалява с цената на придобиване на финансовия актив. Това приравнява биткойн на сделките на форекс пазара. Но има една съществена разлика – цената на придобиване. Съгласно чл. 33 от Закона за данъка върху доходите на физическите лица цената на придобиване е нула, „когато няма документално доказана цена на придобиване, включително за имущество, придобито по дарение, или за акции и дялове, получени при разпределение на печалба или друг източник на собствен капитал“. Биткойните могат да се купят, но по-често се „копаят„, което е свързано с разходи за електроенергия и за амортизации на компютърно оборудване, но е спорно как НАП ще погледне на подобно „доказателство“ за цена на придобиване. Указанието на НАП, което не държи сметка за тази разлика, означава, че ако човек е купил биткойн за 250 долара и ги е продал за 500 долара, ще бъде в по-благоприятна позиция от този, който продава за същата цена собствените си биткойни, чиято цена на придобиване НАП вероятно ще приеме за нула. Това създава неравнопоставеност.

По аналогия със сделките с чуждестранна валута, би трябвало да се облага търговията по занятие.

Придобиването на дохода от продажба на финансови активи е свързано с датата на прехвърлянето, а не с изплащането му (чл. 11, ал. 2 ЗДДФЛ).  Не е ясно дали се облагат случаите, когато с биткойн директно се плаща в хотели или онлайн магазини. Биткойн вече се приема като платежно средство у нас, макар и ограничено. Също така не е ясно дали НАП може да следи тези потоци.

Доходите от сделки с биткойн се декларират в Таблица 5 от Приложение № 5 на годишната данъчна декларация. Законът не предвижда към данъчния формуляр да се прилагат специални документи, доказващи реализирания доход.

Срокът за подаване на годишните декларации за облагане на доходите на физическите лица, придобити през 2013 г., изтича на 30 април. В същият срок трябва да се плати и дължимия данък за довнасяне. Образец на декларация с баркод клиентите на НАП могат да изтеглят от рубрика „Документи за физически лица“. Тази декларация е за предпочитане, тъй като сама изчислява дължимите суми.

Годишната данъчна декларация може да се подаде по пощата или  на място в някои пощенски станции, където ще се издава входящ номер. Декларацията може да се подаде и лично в офис на НАП, както и по електронен път, подписана с електронен подпис.

Подобни статии [related limit=“5″]