Във връзка с контрола за изпълнение на забраната на МЗ за напускане на областните градове без основание, МВР разпространи бланка на декларация, която пътуващите следва да представят при преминаване през КПП.

Тази декларация, както е известно, бе променена четири пъти. Първоначално се изискваше служебна бележка, издадена от работодател. Понастоящем МВР събира декларации от самото преминаващо лице, като то следва да декларира освен основанието и маршрута си. Необходимо е копие от декларацията да се оставя на всеки КПП, през който се преминава (бланката е тук).

В декларацията, попълвана при пътуващите във връзка с трудова дейност, при последната промяна отпадна заверката от работодателя в т. 3. Гражданите ще удостоверяват това обстоятелство със служебна бележка, издадена от работодателя или друг служебен документ /служебна карта, пропуск/, който носят в себе си.

Попълнените декларации ще се събират от служителите на КПП с цел контрол на изпълнението на мярката и възможност за проверка на попълнените в нея данни.

Гражданите, които пътуват по други неотложни причини, представят лична карта и декларация. Декларацията и в този случай ще остава при служителите на КПП.

Възниква въпросът дали декларацията, която МВР изисква има, законово основание от гледна точка на Общия регламент за защита на данните.  В свое становище от 25 март КЗЛД посочва, че събирането на лични данни чрез декларацията има своето законово основание (виж по-долу). Комисията се позовава на чл. 23 от ОРЗД.

Според него в правото на държава-членка, което се прилага спрямо администратор или обработващ лични данни чрез закон може да се ограничи обхватът на задълженията и правата, предвидени в членове 12—22 и в член 34, както и в член 5 на ОРЗД, доколкото неговите разпоредби съответстват на правата и задълженията, предвидени в членове 12—22, когато подобно ограничение е съобразено със същността на основните права и свободи и представлява необходима и пропорционална мярка, с която се гарантират  важни цели от широк обществен интерес, включително предотвратяване на престъпления и защитата на субекта на данните.

Основните принципи за обработване на лични данни, определени в чл. 5, предвиждат, че данните се обработват законосъобразно, добросъвестно и прозрачно, като се събират за за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели. Регламентът изисква още свеждане на данните до минимум, ограничение на съхранението, отчетност, както и защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване.

Правата и задълженията, предвидени в членове 12-22 се отнасят до информираността на субекта на данни, както и правото да поиска изтриване, коригиране или ограничаване на обработването.

По-конкретно, в момента на получаване на личните данни администраторът (МВР) трябва да информира лицата, чиито данни събира за следното:
– данните, които идентифицират администратора и координатите за връзка с него и с длъжностното лице по защита на данните
– целите на обработването на личните данни, както и правното основание за обработването;
– получателите или категориите получатели на личните данни, ако има такива;
– срока, за който ще се съхраняват личните данни, а ако това е невъзможно, критериите, използвани за определяне на този срок;
– съществуването на право да се изиска от администратора достъп до, коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани със субекта на данните, или право да се направи възражение срещу обработването, както и правото на преносимост на данните;
– правото на жалба до надзорен орган.

Когато администраторът възнамерява по-нататък да обработва личните данни за цел, различна от тази, за която са събрани, той предварително трябва да информира субекта на данните за тази друга цел.

Прочетете още за правните основания за обработване на лични данни при епидемия тук.
Справочник Готови за GDPR

Лицата, които са представили информация за целите на пътуването си, месторабота и т.н. имат право да поискат от МВР да им предостави информация за това за целите на обработването. Те имат право да поискат изтриване на тази информация по реда на чл. 17, когато личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин. Той също така може да отправи възражение срещу обработването съгласно член 21 от Регламента.

В по-голямата си част дейността на МВР се подчинява на Директивата за защита на личните данни в полицейската и наказателната дейност (Директива (ЕС) 2016/680), която е възпроизведена в българския ЗЗЛД. Тази директива също предвижда обработването да е законосъобразно и за конкретни, ясно указани цели. Правото на информираност на субекта на данни е по-стеснено. Но съгласно чл. 16 той може да поиска коригиране или изтриване на лични данни, както и ограничаване на обработването на лични данни.


 

Съобщение на КЗЛД

Събирането от органите на МВР на декларации от преминаващите през КПП граждани в областните градове на страната, е временна мярка и касае ограничен кръг от лица, чиито данни се обработват.

В условията на обявеното на 13 март от Народното събрание на Република България извънредно положение на територията на цялата страна по повод на бързото и застрашаващо живота и здравето на населението разпространение на вируса (COVID -19) и на основание Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., в сила от 13.03.2020 г. до отмяна на извънредното положение (Обн. ДВ. бр. 28 от 24 март 2020 г.), следва да се отбележи, че:

1. Законодателството за защита на личните данни допуска възможността за ограничаване на обхвата на правата и свободите на гражданите при условията на чл. 23 от Регламент (ЕС) 2016/679;

2. В конкретния случай, наложената от МВР мярка е необходима и пропорционална с оглед гарантиране на:

• общественото здраве;

• предотвратяването на престъпления (каквото е деянието по чл. 355 от Наказателния кодекс), включително предпазването от и предотвратяването на заплахи за обществената сигурност, каквато несъмнено е заплахата от разпространението на вируса.

Гражданите следва да са спокойни, че възможността за ограничаване на техните права, в т.ч. и правото на защита на личните им данни, не води до тяхното нарушаване!

В тази връзка законодателството по никакъв начин не изключва задължението на МВР да обработва данните единствено за целите на Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, както и да гарантира сигурността на обработването на личните данни, съдържащи се в декларациите, чрез прилагането на подходящи технически и организационни мерки!