Министерството на труда и социалната политика и Главна инспекция на труда издадоха заповоди и указания към работодателите във връзка с извънредни мерки заради коронавируса.

Част от тях повтарят изисквания от първите заповеди на министъра на здравеопазването.

По-конкретно, министърът на труда нарежда:

До отмяната на извънредното положение работодателите да прилагат мерки за превенция на риска от разпространение на COVID-19 в съответствие с вида и характера на дейността им, като осигуряват подходящи условия на труд, които включват най-малко:
1. Провеждане на извънреден инструктаж на работниците и служителите, с акцент върху ограничаването на разпространението на COVID-19 и осигуряване на актуална информация за рисковете от зараза, в това число осигуряване на подходящи инструкции, информационни материали и указания за ползване на надеждни източници на информация.
2. Въвеждане на пропускателен режим, който да гарантира контрол и недопускане на територията на предприятието на работници и служители, както и на външни лица, с прояви на остри заразни заболявания.
3. Създаване на организация на работа, която да сведе до минимум преките контакти както между работниците и служителите, така и между тях и външните лица на територията на предприятието, а когато е възможно – спазване на дистанция от не по-малко от 1 – 1.5 м.
4. Задължително почистване и дезинфекция на работните места, санитарните помещения и местата за почивка и хранене. Дезинфекцията да се извършва не по-рядко от два пъти в рамките на работния ден/работната смяна, но не по-рядко от честотата, определена от производителя на използваните препарати. При сменен режим на работа да се извършва задължителна дезинфекция след приключването на всяка смяна.
5. Осигуряване на необходимите условия за спазване на лична хигиена на работещите: течаща топла вода, миещи препарати, салфетки и кърпи за еднократна употреба, дезинфектанти и други.
6. Осигуряване на добра респираторна хигиена на работното място чрез редовно проветряване на помещенията.
7. Осигуряване на необходимите лични и колективни средства за защита на работещите според спецификата на дейността – защитни маски за лице, ръкавици и други.
8. Дезинфекция и проветряване на превозните средства след всеки курс, при използване за служебен транспорт, като се сведе до минимум броя на работниците и служителите в превозното средство и им се осигурят защитни средства.
9. Временно отстраняване от работа на работниците и служителите, които проявят грипоподобни симптоми или когато работниците

По-рано министерството изпрати препоръки, според които следва да се създаде организация на работата, която не позволява събирането на множество хора на едно място в предприятието, включително въвеждане на променливо работно време, използване на свободни работни помещения и поставяне на прегради.

В допълнение Главна инспекция по труда напомни на работодателите, че следва да разпишат предприеманите мерки в оценката на риска.

При поява на нововъзникнал риск работодателите имат задължение да допълнят оценката на риска по работните места с оценяване на нововъзникналия риск, в случая от разпространение на коронавируса (2019-nCoV), както и да разпишат мерки минимизирането му. Мерките, които следва да са съобразени с предписанията на здравните органи, са насочени в две направления: организационни и технически. В оценката на риска и разписването на мерките следва да участва лекарят от Службата по трудова медицина, с която предприятието има договор. Задължението както за разписването на мерките, така и по контрола за тяхното изпълнение, е вменен на работодателя.

Част от организационните мерки са свързани с:

 • Оценяването на риска от евентуална зараза. Нивото на този риск зависи в голяма степен от големината и дейността на предприятието, например дали има струпване на голям брой работници в едно помещение, дали се обслужват външни клиенти, дали е възможно прилагане на работа от разстояние и др.
 • Информиране на работещите за риска и прилаганите мерки за защита в предприятието, включително чрез провеждане на извънреден инструктаж.
 • Създаване на ред за информиране на всички работещи в случай на заболяло лице, с което те са били в контакт.
 • Ревизиране на работните процедури с оглед минимизиране на необходимите, присъщи на дейността контакти както с външни лица, така и между работещите.
 • Определяне на лицата, за които, предвид служебните им задължения, контактите с потенциални вирусоносители не могат да бъдат ограничени. Целта е спрямо тях да бъдат приложени специфични технически мерки за защита, в т.ч. осигуряване на лични предпазни средства.
 • Да се определи ред за почистване и дезинфекциране на работните места и санитарните възли.
 • Въвеждане на физиологичен режим на труд и почивка, позволяващ по-чести почивки за прилагане на хигиенни мерки, включително дезинфекциране на работните помещения. Използване на възможностите на законодателството за работа от вкъщи, когато дейността позволява, и др.
 • Разработване на  специални писмени инструкции/указания относно процедура, която следва да се прилага в случай на контакт с лице, за което е установено, че е вирусоносител.
 • Ревизиране на списъка с работните места и видовете лични предпазни средства за защита от биологичен риск.
 • Определяне на ред за съхраняване и унищожаване без риск на използваните лични предпазни средства, включително и работно облекло, които са били в контакт с вирусоносител.

Част от техническите мерки са:

 • Осигуряване на дезинфектанти и измиващи препарати, включително средства за измиване на очите и/или антисептични средства за кожата.
 • Осигуряване на подходящи лични предпазни средства, като маски за защита на горните дихателни пътища, при необходимост – защитни ръкавици, и др.
 • Осигуряване на специални контейнери за съхранение на използваните личните предпазни средства и използваните хигиенни материали.

Подробни законодателни изисквания за защита от биологични агенти, в т.ч. специфични за лечебните заведения, са разписани в Наредба № 4 от 14.10.2002 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на биологични агенти при работа (обн., ДВ, бр. 105/2002 г.) и НАРЕДБА № 3 от 08.05.2013 г. за утвърждаването на медицински стандарт по превенция и контрол на вътреболничните инфекции (обн., ДВ, бр. 43/2013 г., в сила от 11.05.2013 г.) и чл. 11, ал. 1, т. 1 от Наредба №5/1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска.

Допълнителна информация, в т.ч. конкретни мерки за защита, могат да бъдат намерени на интернет страницата на Националния център по заразни и паразитни болести на адрес: https://www.ncipd.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=546:ncov-012020&lang=bg

Във връзка с така въведеното задължение за актуализиране на оценките на риска наши читатели информираха, че службите по трудова медицина са започнали да изизискват от предприятията доплащане, за да изпълнят това задължение. По този повод ГИТ изпрати следното разяснение:

Актуализирането на оценката на риска при поява на нов риск, (какъвто в случая е епидемията от коронавируса), е законодателно изискване към работодателите. Право на работодателя е да определи организацията и начина на неговото изпълнение. Няма законово ограничение за работодателя да направи актуализацията сам, със собствени средства и съответно без допълнителни финансови разходи. Още повече, че указанията, практическите насоки и материали, които Министерството на здравеопазването е разпространило до работодателските организации, са достатъчно подробно разписани и публични. За насоки работодателите могат да използват също и всички препоръки на здравните органи, включително и на Световната здравна организация, както на указанията на Министерството на труда и социалната политика и на ИА ГИТ. Следва да се има предвид още, че в ЗАПОВЕД № РД 01-219 от 02.04.2020 г. на министъра на труда и социалната политика са разписани и задължителните минимални мерки, които работодателите трябва да приложат.
Участието на лекаря от Службата по трудова медицина, с каквато всеки работодател е длъжен да има сключен договор, е препоръчително. Ако предприятието не осъществява дейност за времето, през което е обявено извънредното положение, респективно е в сила препоръката, не е необходимо да бъде извършвана актуализация на оценката на риска.