бизнес

Само за няколко години е настъпила драматична промяна в съотношението между заплатите на младите и възрастните работници, показват данни на НСИ. Наред с това се различава ножицата в заплащането между наетите с висше, средно и по-ниско образование.

Данните са от наблюдение, което НСИ прави веднъж на четири години и не е извадково, а включва всички предприятия от обществения сектор и частния сектор, без селското стопанство. Данните се отнасят само за наетите, без членове на управителни съвети и самонаети. Брутната заплата включва и платения отпуск, премии, възнаграждения за извънреден труд или за продължителна работа.

Ако през 2002 г. и 2006 г. най-високите заплати са били получавани от наетите на възраст 50-59 години, след това настъпва рязка промяна. През 2010 г. най-платени са били наетите на възраст 40-49 години, а през 2014 г. – тези под 39 години. Последните са получили средна брутна заплата от 833 лева спрямо 688 лева за хората над 60 години. За първи път през 2014 г. хората на възраст над 50 години – както мъже, така и жени са получили по-малко от средната заплата (756 лв. спрямо средна брутна заплата от 770 лв.).

Разликите са по-големи преди приспадане на данъци и осигуровки и не изчезват след въвеждане на плоския данък (вероятно заради осигурителния таван).

Забележка: Данните показват колко пъти заплатата за съответната възрастова група е по-голяма или по-малка от средната. Например, 0.91 за лицата на възраст 20-29 години означава изоставане с 9% от средното възнаграждение през 2014 г.

Очевидно има две обяснения на тази тенденция. Първата е, че младите хора по правило се ориентират към сектори с високо заплащане като ИТ или финанси. Втората (вероятна) причина е, че тъй като младите знаят езици те обикновено са наемани от големи фирми, в които официалните заплати са равни на фактическите. Но дали младите получават повече и в един и същи сектор/дейност и доколко е вярно, че току-що завършилите висше образование не са склонни да работят за по-малко от 1000 лева – на този въпрос данните не дават отговор.

Това се съпровожда с намаляване на деля на заетите под 50-годишна възраст – от 73% през 2002 г. на 67% през 2014 г. Причината е увеличаването на пенсионната възраст. Промяната може да се илюстрира и така – работещите мъже на възраст над 60 години през 2014 г. са повече от работещите жени на възраст 20-29 години през 2002 г. Има и две интересни изменения.
Едната е, че от 2002 г. до 2014 г. броят на заетите на възраст под 20 години намалява повече от два пъти при ръст на работещите младежи на възраст 20-29 години. Това може да се обясни с повечето младежи, избрали да продължат образованието си, вероятно и с емиграция. Другата промяна е свързана с намаляване на работещите на възраст под от 20 до 40 години, което отразява както напускащите трудовия пазар в търсене на работа в чужбина, в много по-малка степен увеличението на жените в отпуск по майчинство след 2010 г.

Данните за заплащането според образователна степен не са голяма изненада. Те показват, че ако през 2002 г. разликата между заплащането на висшист и среднист е 60%, през 2014 г. тя е 94%, или висшистите получават почти два пъти повече. Съответно техният процент се увеличава през периода от 29% на почти 36%.