МФ

Министерството на финансите обяви пакет от промени в данъчните закони, в допълнение към вече известните проекти, които засягат промяната в единната сметка, въвеждането на режим на касово отчитане, обратното начисляване на ДДС и увеличаването на акцизите.

Промените засягат пет закона и това вероятно е последната порция изменения в данъците, предхождаща приемането на бюджета. Тъй като само промените за обратното начисляване и единната сметка са минали през правителството, те ще търпят промени. Все още няма обявени промени, свързани с осигурителните закони.

С промените в ДОПК се реглемантират мобилните групи за фискален контрол, които бяха изпробвани по време на лятната акция за евтини домати. Органите по фискален контрол ще имат право да спират превозни средства, да проверяват стоката и съпровождащите я документи, да поставят средства за технически контрол, да присъстват при разтоварването на стоката, да изискват обезпечение и да спират превозни средства, за които няма обезпечение. Това ще се отнася до стоки с висок фискален риск съгласно списък, утвърден от министъра на финансите. Една идея за съдържанието на този списък можете да намерите в тази справка на НАП, която economix.bg изиска наскоро.

С преходните разпоредби на кодекса (не е ясно защо там, а не в проекта за промени на съответния закон) се изменя Законът за облагане на доходите на физическите лица по отношение на възнагражденията на чужденци, които участват в бордовете на търговски дружества. Тъй като се облагат с окончателен данък се изключват от обхвата на доходите, приравнени на трудови отношения.

С промени в Закона за облагане на доходите на физическите лица се отменя сегашната преференция за семейства с деца, които имат ипотечни кредити. Тази разпоредба е дискриминационна, заради нея има процедура за нарушения от Европейската комисия и освен това са се възползвали само 5 473 лица. Още няма текст за новото семейно подоходно облагане, за чието въвеждане се правят разчети.

Физическите лица, регистрирани като земеделски производители, могат да изберат доходът от стопанската им дейност да се облага с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28, тоест приравняват се на ЕТ. За това се подава декларация до края на предходната година, а специално за догодина – до 31 януари. Облагането е за пет последователни години и те трябва да водят счетоводство, ако са избрали този ред. Досега фермерите, регистрирани по ДДС, задължително се приравняваха на ЕТ, тоест приспадаха документално признати разходи, а не нормативно признатите 60 на сто. За останалите и сега е по избор.

Отпада отделната регистрация на тютюнопроизводителите.

Измененията в Закона за местните данъци и такси предвиждат намаление на данъка за автомобили, съответстващи на екологичните категории Евро 3, 4, 5 и 6. Предлага се данъчното облекчение да бъде в две разновидности – намаления от годишния данък върху превозните средства в размер на 30 на сто или 50 на сто в зависимост от категориите превозни средства и екологични категории. То обаче няма да се отнася до мощните автомобили.

С промени в Закона за корпоративното подоходно облагане се предлага данъчните облекчения за фирми в общини с висока безработица, да се прилагат за райони, в които безработицата надхвърля с 25% средната за страната, а не 35%, както е сега. Фирмите освен това ще трябва да поддържат персонал от поне 30 души. От тях най-малко 70% трябва да са заети пряко в производствената дейност, а поне 30 на сто да са с постоянен адрес в общината.

Разходите за задължителни обезщетения, признати като доход на местни граждани, ще се признават за фирмен разход в годината на счетоводното им отчитане.

Предвидено е освобождаване на лихвите по облигационни заем, регистриран на фондовата борса.

Променя се редът за признаване на непризнати за данъчни цели приходи и разходи в случаите на преоценки и отписване на вземания, като в някои случаи се намалява давността.

Промените в закона за счетоводството признават за счетоводни документи тези, които са съставени при спазване на изискванията на закона за електронния документ и електронния подпис.

Допълнение: По-късно днес вицепремиерът Даниела Бобева заяви, че семейното подоходно облагане ще бъде въведено по-късно, към края на мандата.