Хора

Близо половината от хората, наели се да създадат свой бизнес, са бивши служители. Повечето малки и средни фирми разчитат на собствени средства, заеми от близки и дори кредитни карти. Това показва проучване на Агенцията за малки и средни предприятия във връзка с годишния й доклад.

В България най-остър е проблемът с финансирането при предприятията от строителството — 48% от анкетираните предприятия. При предприятията от промишлеността, търговията и услугите този дял е съответно 21%, 19% и 20%.

Само 62.7% смятат, че нямат нужда от финансиране, показват анкетите на Агенцията.
Според проучването, проведено сред МСП през 2013 г., в нови технологии са инвестирали 27.2% от предприятията. От тях 57% от предприемачите в микро предприятията посочват, че са използвали лични спестявания, съответно при малките и средни предприятия този дял е по-нисък — 40.1% и 47.4%. Неразпределена печалба са използвали съответно 10.3%, 14.8% и 5.3% от микро, малките и средните предприятия. Значителен дял от новите технологии са финансирани с банкови заеми. Това са направили съответно 31%, 44.4% и 52.6% от микро, малките и средните предприятия.
Като цяло банковото финансиране е по-достъпно за по-големите предприятия — съответно 60.5% и 65.1% от малките и средните предприятия посочват, че са ползвали банков кредит от търговски банки през живота на предприятието. Само 32.2% от микро предприятията са ползвали банков заем.
По-малко от 1% от предприятията в извадката на проведеното проучване сред МСП за целите на настоящия анализ са се възползвали от финансиране от Фонд Земеделие, а около 5% са ползвали финансиране от други банки или фондове.
Микро предприятията предпочитат разплащане в брой с доставчиците и търговците на едро (63% и 61.5% от анкетираните), а с доставчиците на дребно това е преобладаващата практика (82.3%). При малките предприятия плащанията в брой към тези три групи контрагенти е съответно 22.4%, 31.9% и 65.2%, а при средните — 11.6%, 15.4% и 28.6%.

Преобладаваща част от предприемачите в промишлеността дефинират като основен източник за финансиране на производството собствените средства — 77%, а за 22% този източник е банковият заем. Към месец март 2013 г. 62% от промишлените предприятия са ползвали средствата на собственика като източник за финансиране през последните 12 месеца.
Следващият по значимост използван финансов инструмент е банковият кредит за оборотни средства, какъвто са ползвали близо една трета от предприятията — 30%. На овърдрафт по разплащателна сметка разчитат 29%, а на кредитна карта — 27%. Инвестиционен банков кредит ползва всяко четвърто предприятие — 26%, а финансов лизинг — 22%. Заем от близки и приятели са ползвали 16% от предприятията в промишлеността. Финансирането по европейски фондове е обхванало 14% от промишлените МСП, а това по програми на българското и/или други правителства — 6%. Рисковият капитал е разпространен сред 4% от промишлените предприятия.
Като цяло, достъпът до финансиране от банковите институции е по-добър при средните и малки предприятия, в които и собствените средства са използвани в значително по-ниска степен, за разлика от микро предприятията.

През миналата година са открити 38 013 предприятия, а са закрити 27 560, като съотношението между открити и закрити фирми се влошава. През 2011 г. приходите на МСП нарастват с 10.4% спрямо предходната година до 150 230.7 млн. лв. В същото време разходите им се увеличават с 10.3% и достигат 147 129.2 млн. лв., показва още докладът.

Данните разкриват и интересни детайли от профила на предприемача. 48% от бизнесмените у нас са с висше, една трета със средно специално, 18% със средно и под 1% ― с основно образование. Висшистите доминират сред предприемачите от промишлеността (65%).
По данни от изследването „Предприемачество и частен бизнес в България“, през 2011 г. предприемачите се разпределят по възраст, както следва: до 30 г. ― 5%; от 31 до 40 г. ― 25%; от 41 до 50 г. ― 33%; от 51 до 60 г. ― 28%; над 60 г. ― 9%. През периода от 1997 до 2011 г. се наблюдава устойчива тенденция на застаряване (относителният дял на предприемачите на възраст до 30 г. намалява от 13% на 5%, докато в интервала 51–60 г. делът нараства от 14% на 28% и при тези над 60 г. ― от 3 на 9%.

Делът на мъжете бизнесмени намалява през 1991―2011 г. от 79% на 55%.

Променя се профилът на предприемачите според произхода им. Относителната тежест на бившите служители в администрацията и в предприятията нараства след 1997 г. от 41 на 46%; а делът на техническата интелигенция намалява от 18 на 11%. Относителната тежест на хуманитарната интелигенция също се понижава от 9 на 6%. Делът на бившите работници в промишлеността и в търговията е относително стабилен – 11%, съответно – 14%.[fb_button]