книжа

На 30 март изтича срокът за подаване на декларации за фирми без дейност пред Агенцията за вписвания. Замислена като облекчение, мярката доведе до огромни опашки и бе съпроводена с неясноти и неуредици.

За това допринесе неудобният срок, съвпадащ с годишното счетоводно приключване. Друга подобна промяна изтегли напред – до 15 март, срокът за деклариране на изплатените доходи по граждански договори, наеми и т.н., което създаде допълнително натоварване в разгара на годишната кампания.

Въпреки че отпадна обявяването пред НАП, остана декларацията по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството (ЗСч). Тя се подава със заявление по образец съгласно приложение Г2 или Г1 от Наредба № 1 от 14 февруари 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

Към заявлението се прилагат:

– Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч в свободен текст;

– Декларация по чл.13, ал. 4 от Закона за Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЗТРРЮЛНЦ);

– Адвокатско пълномощно (ако заявяването е от упълномощен адвокат).

Предвид липсата на представен годишен финансов отчет, заявител не може да бъде лице по чл.15, ал.3 от ЗТРРЮЛНЦ – счетоводителят. За разлика от отчетите на действащите фирми декларациите на фирми без дейност се подават само от представляващия или упълномощен от него адвокат.

За обявяване на декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч не се дължи държавна такса.

При подаване на заявлението по електронен път информационната система позволява да бъде подписано, независимо от уведомителното съобщение за дължима държавна такса.

За улеснение предлагаме формуляр на декларацията в свободен текст.

Декларация липса на дейност чл. 38 ЗСч