Процент

И през декември е продължило понижението на лихвените проценти в някои сегменти, но не може да се говори за еднопосочно движение на процентите, показва статистиката на БНБ.

Единствената изразена тенденция през месеца е понижението на ставките в евро, което се дължи да увеличеното предлагане на евро на европейските пазари и отрицателната депозитна лихва на ЕЦБ. Изключение са само лихвите в евро по нови срочни депозити на бизнеса, които се повишават. Това е доста необичайно, тъй като в резултат на повишението те вече са по-високи от евровите депозити на бизнеса. Това може да се дължи на голям/големи депозити, като не е изключено да е провокирано от изплащането на гарантираните влогове в КТБ. Повишават се на месечна база и процентите по кредити до 1 млн. лева в евро за бизнеса.

Ето и подробностите.

Средният лихвен процент по бизнес депозитите с договорен матуритет в левове през декември 2014 г. в сравнение с декември 2013 г. се понижава почти двойно (с 1.21 пр.п. на годишна база) до 1.30%, а по тези в евро – 0.87 пр.п. до 1.37%. На месечна база процентът в евро расте с 0.36 пункта.

Средният лихвен процент по овърнайт-депозитите в левове на бизнеса е бил 0.23%, а  в евро – 0.17%.

През декември 2014 г. срочните депозити на граждани в левове са носили средно 2.63%, а тези в евро – до 2.16%, като във втория случай има чувствително намаление на годишна база с 1.27 пр.п. Евровите влогове поевтиняват и на месечна база, докато левовите повишават лихвата.

През декември 2014 г. овърнайт-депозитите в левове на граждани са носили 0.50%, депозитите за ползване без предизвестие – 2.15% в лева и 2.14% в евро.

През декември 2014 г. средният лихвен процент по кредитите за бизнес до 1 млн. евро, договорени в левове, е 6.47%, а в евро −  6.36%. Средният лихвен процент по кредитите над 1 млн. евро, договорени в левове, е 6.77%, а в евро –  5.62%, като на годишна база има голям спад (с 1.82 пр.п).

Средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове е 12.33%, а по тези в евро – 8.29%. При жилищните кредити лихвата достига 6.24%, а по жилищните кредити в евро – до 6.69%. Средният лихвен процент по другите кредити в левове е 7.82%, в евро – 6.83%. С изключение на лихвата по левови потребителски заеми която се повишава с 0.87% през месеца, останалите спадат.