Бизнесмен

Лобистки закони в полза на одитори и адвокати

Висшият съдебен съвет е успял чрез група депутати да прокара промени в Закона за адвокатурата, с които определени дейности, извършвани от нотариуси, юрисконсулти на банки и счетоводители, стават монопол на адвокатите. В същото време ИДЕС – съсловната организация на одиторите, разработва промени в Закона за счетоводството, които бяха остро разкритикувани от счетоводители.
Законопроектът за адвокатурата е внесен от осем депутати от различни групи, начело с Данаил Кирилов, председател на правната комисия.
Редица обичайни дейности на счетоводителите и специализираните счетоводни предприятия са определени като “адвокатски”, реагираха от Асоциацията на специализираните счетоводни предприятия. Те дават пример:

1. По чл. 24, ал. 1, т. 1 – представителство пред административните органи, служби и др.;
Специализираните счетоводни предприятия и счетоводителите представляват клиентите си пред редица административни органи и служби като НАП, НОИ, БНБ, НСИ др. Ако това се приеме, малките фирми няма да могат например да подават отчетете си с електронния подпис на счетоводната къща.
2. По чл. 24, ал. 1, т. 2 – изготвяне на заявления, отговори, молби, искови молби, тъжби, жалби и др.;
Счетоводителите постоянно комуникират с НАП по ревизии и проверки, изготвят заявления за Регистрация по ЗДДС и т.н., посочват от асоциацията.
3. По чл. 24, ал. 1, т. 3 – устни и писмени консултации, устни и писмени становища по правни въпроси
Счетоводителите ежедневно консултират клиенти по данъчните закони.
4. По чл. 24, ал. 1, т. 4 – справки в административни органи и получаване на документи от тях;
Това дори не се нуждае от коментар. Всеки гражданин има право на справки по Закона за достъп до обществена информация.
5. По чл. 24, ал. 1, т. 5 – изготвяне на договори, в това число трудови договори, и пълномощни
6. По чл. 24, ал. 1, т. 8 – изготвяне и подаване на книжа за вписване в имотния, търговския и други регистри;
Счетоводителите изготвят годишни финансови отчети и ги подават в Търговския регистър, облекчавайки клиентите си.

Всички тези дейности, когато са възложени от клиент, се смятат за адвокатска дейност. Законът освен това разширява правомощията на адвокатите – например, дава им достъп до данни на ГРАО.

Този законопроект не е единствен случай на лобизъм

Институтът на дипломираните експерт счетоводители дни по-рано внесе в Министерство на финансите нов Закон за счетоводството, който дава права на одиторите да регулират счетоводната професия. Законът трябва да влезе в сила от 1 януари на 2016 година.
Поводът за новия Закон за счетоводството е Директива 2013/34/EС, чиято цел е всъщност да облекчи отчетността на малките и средни предприятия. С тази цел през октомври е създадена работна група със задача подготовка на необходимите законодателни изменения в действащите нормативни актове – Закона за счетоводството, Закона за независимия финансов одит, НСС, във връзка с транспониране на Директива 2013/34/ЕС, в националното законодателство до 20.07.2015 г.
Тя е включвала 35 лица, представители на ИДЕС, НАП, НСИ, счетоводните организации.

Работната група заседава няколко пъти, но по неясни причини МФ възлага на ИДЕС да изготви проектозакона.

Организацията предлага текст, който се стреми да запази сравнително висок праг за одит, въпреки че директивата препоръчва значително вдигане на прага, така че да се заверяват само отчетите на средни и големи предприятия. Според проекта праговете за задължителен одит са увеличени само колкото да компенсират натрупаната инфлация от датата на приемане на сегашия закон.
Новите прагове за задължен одит включват два от следните три критерия:
1. балансова стойност на активите към 31 декември – 2 000 000 лв.;
2. нетни приходи от продажби за годината – 3 300 000 лв.;
3. средна численост на персонала за годината – 50 души.

Освен това се предлага по-малко облекчение от възможното и по отношение на изготвянето на приложения към годишните отчети. Директивата освобождава от това изискване предприятия, които отговарят на два от следните три критерия – приходи под 700,000 евро, активи под 350,000 евро и/или под 10 наети. Според проекта само предприятия с нетни приходи от продажби до 150 000 лева и до 10 заети се освобождават от това изискване. Сега облекчението е за оборот до 100 000 лева.

В своя проект ИДЕС предлага създаването на нова структура на държавна издръжка, наречена Национален съвет по счетоводство. Неговата задача е да изработва Националните счетоводни стандарти за реалния и публичния сектор, да прави предложения за законодателни промени, да дава указания по прилагане на НСС и МСС и други. Създаването на съвета, което не е обсъждано в работната група, се налага тъй като ИДЕС предлага и друга съществена промяна – МСС да се прилагат само за големите предприятия, предприятия, част от група и предприятията в обществен интерес (не е определено кои са те).

Малките и средните предприятия вече задължително ще прилагат само НСС. Досега те имаха избор да прилагат международните стандарти, което те можеха да решат да направят, например, ако са във фаза на растеж и търсят чуждестранен инвеститор. Недействащите предприятия (например, КТБ в момента), както и неправителствените организации (повечето от които разчитат на дарения от чужбина и съответно трябва да се отчитат по разбираеми стандарти) също прилагат само НСС, а не МСС.
Тези национални стандарти трябва да се изготвят до 20 юли, което е доста кратък срок.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *