работници

В края на седмицата НСИ и Евростат обявиха данни, от които става ясно, че България е първенец в ЕС по ръст на трудовите разходи. Те са се увеличили със 7.4% на годишна база през третото тримесечие и е това е най-бърз ръст в ЕС, където разходите за заплати и осигуровки са нараснали средно с 1.1%.

Темпът на това нарастване не е изненада. Неведнъж сме писали, че заплатите у нас растат доста бързо, както и че това увеличение се дължи до голяма степен на ръста на минималните осигурителни прагове.

Това, което прави впечатление в последните данни, е че този ръст на трудовите разходи се води от т. нар. нетъргуем сектор – административните услуги, култура и спорт и професионалните дейности, в които ръстът на трудовите разходи е с 11-20%. Това са сектори, в които заетите не са пряко ангажирани с производството на стоки и услуги, не се стремят към увеличаване на износа и не са под натиска да поддържат висока конкурентоспособност. До голяма степен това са бизнеси, които разчитат основно на обществени поръчки и усвояване на еврофондове.

trudНо ръстът на заплатите на заетите в тях, оказва натиск върху общото ниво на трудовите разходи, включително в т. нар. търгуем сектор.

Последният, в резултат е изправен пред заплахата от загуба на конкурентоспособност. Той влошава проблема с производителността, чийто тренд след кризата е низходящ (графика).