Банка ДСК

Седем банки приключват със загуба 2013 г., а печалбата на сектора се увеличава. Това показват финансовите отчети на кредитните институции, обявени от БНБ.

банкиБроят на банките на загуба се е понижил спрямо предходното тримесечие. Най-голям отрицатален резултат отчита Райфайзенбанк България (43.6 млн. лева), като причината за това са значителни обезценки (за 177 млн. лева). Сред най-губещите, съотнесено към активите, са наскоро придобитата от Корпоративна банка Креди Агрикол, както и най-малката банка у нас – клонът на Ишбанк с под 14 млн. лева активи.

А най-печелившата банка е Банка ДСК, която благодарение на изключителния си нетен приход от лихви (475 млн. лв.) има положителен финансов резултат след облагане от 193.8 млн. лева. В абсолютно отношение с най-голяма печалба е УниКредит Булбанк, която е и най-голямата банка по размер на активите. (Подробности – в седмичния бюлетин за абонати).

Отчетената неодитирана печалба на банките към 31 декември е 585 млн. лв., или с 18 млн. лв. по-голяма от тази към 31 декември 2012 г., съобщи БНБ.

Делът на ресурса от местни лица достига 83.6%. За сравнение в предкризисната 2007 г. половината ресурс на банките бе осигурен от чужбина. Класифицираните кредити намаляват през последното тримесечие с 88 млн. лв. Съотношението на нетните кредити с просрочие над 90 дни се понижава до 10.28% (от 10.79% към края на септември) под влияние на повишените разходи за обезценка през тримесечието. Преди една година то бе 10.62 на сто. За разлика от обикновено, БНБ не съобщава какъв какъв е делът на брутните кредити с просрочие над 90 дни (без да се изважда обезценката). Според наши изчисления той е 16.87% и нараства. През 2012 г. делът на класифицираните кредите в брутните кредити бе 16.62 на сто.