Комисията по конкуренцията обяви, че в България има редица пречки за развитието на свободен и конкурентен пазар на ток.

Антимонополният орган отчита като пречка за развитието на ефективна конкуренция на пазара за производство на електрическа енергия наличието на квотен принцип и дългосрочни договори за изкупуване на електроенергия на фиксирана цена, както и високата концентрация на пазарна сила в рамките на Българския енергиен холдинг.Ток

КЗК отчита като пречка за развитието на ефективна конкуренция на пазара за производство на електрическа енергия наличието на квотен принцип и дългосрочни договори за изкупуване на електроенергия на фиксирана цена, както и високата концентрация на пазарна сила в рамките на БЕХ.

Комисията счита, че са необходими допълнителни усилия за гарантиране на безпрепятствен, равнопоставен достъп и присъединяване до преносните и разпределителните мрежи поради характера им на съществени съоръжения, както и усилия в посока ефективно отделяне на дейностите по „производство” и „доставка” от „пренос” и „разпределение”.

Открояват се и проблеми във връзка с  правото на всеки потребител свободно да избира доставчик на електрическа енергия. КЗК припомня, че наред с извършения секторен анализ, в комисията има образувано производство за установяване на евентуално извършени нарушения от страна на енергийни предприятия от всички нива на разглеждания пазар по отношение на процедурата, условията и администрирането на процеса по смяна на доставчик.

Друга основна пречка за създаването на условия за развитие на ефективна конкуренция в изследвания сектор е липсата на реално функциониращ борсов пазар за търговия с електрическа енергия.